Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 6 czerwca 2005

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 11 z dnia 6 maja 2005 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów dziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2005-2008.
  2. Nr 12 z dnia 10 maja 2005 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do Rad Wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2005-2008.
  3. Nr 13 z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania wyborów elektorów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.
  4. Nr 14 z dnia 6 czerwca 2005 r. o unieważnieniu wyborów prodziekanów i członków Senatu UMK na Wydziale Nauk Historycznych przeprowadzonych w dniu 24 maja 2005 r.
  5. Nr 15 z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów elektorów UMK z jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w Toruniu wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 42 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr hab. Bohdanowi Paczyńskiemu tytułu doktora honoris causa UMK.
  2. Nr 43 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu za 2004 rok.
  3. Nr 44 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007.
  4. Nr 45 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "kulturoznawstwo" na Wydziale Filologicznym.
  5. Nr 46 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wniosku do Państwowej Komisji Akredytacyjnej o wyrażenie zgody na utworzenie kierunku studiów o nazwie "archiwistyka i zarządzanie dokumentacją".
  6. Nr 47 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie poprawki do Uchwały Nr 49/2004 Senatu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2005/2006 na wszystkie kierunki i systemy studiów.
  7. Nr 48 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej projektów wyższych studiów zawodowych o specjalności nauczycielskiej zgłaszanych do postępowania konkursowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu.
  8. Nr 49 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.
  9. Nr 50 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zbycia części gruntu położonego w miejscowości Jajkowo, gmina Brzozie.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 22 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2005 roku.
  2. Nr 23 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Genetyki w Zakład Genetyki w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
  3. Nr 24 z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie wypłat dla nauczycieli akademickich za przeprowadzenie egzaminów kursowych na studiach dziennych w roku akademickim 2004/2005.
  4. Nr 25 z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2005/2006.
  5. Nr 26 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 r. dotyczącego zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz zasad dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i kursach specjalnych.
  6. Nr 27 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2005/2006.
  7. Nr 28 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  8. Nr 29 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przekształcenia Katedry Onkologii i Zakładu Onkologii Zachowawczej w Katedrę i Klinikę Onkologii i Brachyterapii na Wydziale Lekarskim.
  9. Nr 30 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Urologii w Katedrę i Klinikę Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej na Wydziale Lekarskim.
  10. Nr 31 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień najlepszych absolwentów oraz studentów.
  11. Nr 32 z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
  12. Nr 33 z dnia 1 czerwca 2005 r. Regulamin przyznawania miejsc oraz funkcjonowania Rad Mieszkańców w Domach Studenckich UMK.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 3 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie opodatkowania opłat za udział pracowników naukowych w konferencjach lub sympozjach naukowych finansowanych z grantów Komitetu Badań Naukowych.