Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 30 grudnia 2014

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 15 z dnia 22 października 2014 r. o wyborze przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu
  2. Nr 16 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaœnięcia mandatu dr. hab. Piotra Rączki w Senacie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w kadencji 2012-2016
  3. Nr 17 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu UMK do końca kadencji 2012-2016
  4. Nr 18 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rad wydziałów
  5. Nr 19 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wygaœnięcia mandatu prodziekana ds. organizacji i kształcenia Wydziału Prawa i Administracji dra Mikołaja Œwięckiego
  6. Nr 20 z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rad wydziałów
  7. Nr 21 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rad wydziałów do końca kadencji 2012-2016
  8. Nr 22 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu UMK do końca kadencji 2012-2016

  Obwieszczenia Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 1 z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie aktualnych składów Wydziałowych Komisji Wyborczych w kadencji 2012-2016
  2. Nr 2 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie aktualnych składów Wydziałowych Komisji Wyborczych w kadencji 2012-2016

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 124 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Jamesowi G. Fujimoto
  2. Nr 125 z dnia 28 października 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 124 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016
  3. Nr 126 z dnia 28 października 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 120 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
  4. Nr 127 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Restrukturyzacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
  5. Nr 128 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na poddanie się egzekucji z nieruchomoœci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia wierzytelnoœci Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie celem podpisania aneksu do umowy pożyczki nr OPP/4/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku, zawartej ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
  6. Nr 129 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  7. Nr 130 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Akademią Nauk Rolniczych Shanxi w Shanxi (Chińska Republika Ludowa)
  8. Nr 131 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem Pablo de Olavide w Sewilli (Hiszpania)
  9. Nr 132 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie prof. dr hab. Eugenii Tęgowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres do 30 września 2017 r.
  10. Nr 133 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu szkoleń w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  11. Nr 134 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za szkolenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  12. Nr 135 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. służebnoœci przesyłu na nieruchomoœciach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu położonych w Bydgoszczy
  13. Nr 136 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. służebnoœci przesyłu na nieruchomoœciach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  14. Nr 137 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Hanny Ratusznej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  15. Nr 138 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Violetty Wróblewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  16. Nr 139 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwał Senatu UMK dotyczących składów osobowych komisji senackich do końca kadencji 2012-2016
  17. Nr 140 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2014 r.
  18. Nr 141 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku o nazwie „informatyka”
  19. Nr 142 z dnia 16 grudnia 2014 r. zawierająca wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia
  20. Nr 143 z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 49 Senatu UMK z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania oraz uchwałę Nr 88 Senatu UMK z dnia 28 listopada 2006 r. Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
  21. Nr 144 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 192 z dnia 6 października 2014 r. Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania œwiadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  2. Nr 193 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań nad Jakoœcią Opieki i Potrzebami Duchowymi w Katedrze Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych
  3. Nr 194 z dnia 8 października 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 133 Rektora UMK z dnia 25 września 2013 r. ??Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  4. Nr 195 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika (dyrektora ds. lecznictwa) Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  5. Nr 196 z dnia 13 października 2014 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 102 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych studiów podyplomowych w zakresie kancelarii tajnej i informacji niejawnej
  6. Nr 197 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie uzupełnienia składów komisji ds. studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki
  7. Nr 198 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie procedury identyfikacji oczekiwań studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz oceny poziomu ich spełnienia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  8. Nr 199 z dnia 22 października 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 177 Rektora UMK z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i trybu ich działania
  9. Nr 200 z dnia 22 października 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 146 Rektora UMK z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń i pomieszczeń Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  10. Nr 201 z dnia 22 października 2014 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 163 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe oraz za kursy dokształcające w częœci toruńskiej UMK w roku akademickim 2014/2015
  11. Nr 202 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie archeologii na Wydziale Nauk Historycznych
  12. Nr 203 z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 19 Rektora UMK z dnia 26 lutego 2009 r. - Instrukcja inwentaryzacyjna
  13. Nr 204 z dnia 24 października 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora UMK z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  14. Nr 205 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentacji
  15. Nr 206 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie nauk medycznych na Wydziale Lekarskim
  16. Nr 207 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu w kampusie toruńskim
  17. Nr 208 z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 195 Rektora UMK z dnia 9 października 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika (dyrektora ds. lecznictwa) Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  18. Nr 209 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych studiów podyplomowych w zakresie dyplomacji i stosunków międzynarodowych dla oficerów Wojska Polskiego
  19. Nr 210 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Pielęgniarstwa Położniczego w Zakład Medycyny Rozrodu i Andrologi w Katedrze Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  20. Nr 211 z dnia 17 listopada 2014 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 173 Rektora UMK z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu pt.: "Wzmocnienie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia - nowa perspektywa"
  21. Nr 212 z dnia 17 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 183 Rektora UMK w Toruniu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zasad postępowania z odpadami chemicznymi i medycznymi w jednostkach organizacyjnych Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  22. Nr 213 z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych studiów podyplomowych w zakresie sztuki i kultury w mediach: praktyki analizy współczesnej kultury wizualnej
  23. Nr 214 z dnia 24 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 56 Rektora UMK w Toruniu z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Programu „Absolwent UMK”
  24. Nr 215 z dnia 24 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 47 Rektora UMK z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  25. Nr 216 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Historii Polski i Powszechnej 1918-1944/45 oraz Zakładu Historii Powszechnej i Polski po 1945 r. w Zakład Historii XX wieku w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych
  26. Nr 217 z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 14 Rektora UMK w Toruniu z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin staży studenckich realizowanych przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach dotacji projakoœciowej przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2013/14 i 2014/15
  27. Nr 218 z dnia 27 listopad 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 68 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2013 r. Regulamin staży studenckich oraz absolwenckich w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego "WEKTOR - Wzrost Efektywnoœci Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu"
  28. Nr 219 z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy
  29. Nr 220 z dnia 28 listopada 2014 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 142 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oœwiatą
  30. Nr 221 z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 177 Rektora UMK z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i trybu ich działania
  31. Nr 222 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia specjalnoœci na kierunku historia prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych
  32. Nr 223 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym
  33. Nr 224 z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 54 Rektora UMK z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy w kampusie bydgoskim
  34. Nr 225 z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów œwiadczeń socjalnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  35. Nr 226 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2015 roku
  36. Nr 227 z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 40 Rektora UMK z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia dokumentacji studentów i słuchaczy studiów doktoranckich w kampusie toruńskim objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym
  37. Nr 228 z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 138 Rektora UMK z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odpłatnoœci za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  38. Nr 229 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Collegium Medicum UMK
  39. Nr 230 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej w kampusie toruńskim
  40. Nr 231 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 57 Rektora UMK z dnia 31 marca 2014 r. Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich w kampusie toruńskim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  41. Nr 232 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji Zakładu Teorii Informacji oraz Pracowni Algebry Komputerowej na Wydziale Matematyki i Informatyki
  42. Nr 233 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia Pracowni Technologii Mobilnych na Wydziale Matematyki i Informatyki
  43. Nr 234 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przekształcenia studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego dla prawników w studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego na Wydziale Prawa i Administracji
  44. Nr 235 z dnia 12 grudnia 2014 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 21 Rektora UMK z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania oraz zasad działania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  45. Nr 236 z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 154 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę œwiadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze Ÿródeł zewnętrznych
  46. Nr 237 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 163 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe oraz za kursy dokształcające w częœci toruńskiej UMK w roku akademickim 2014/2015
  47. Nr 238 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie nazw w językach obcych Uniwersytetu oraz podstawowych jednostek organizacyjnych
  48. Nr 239 z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 177 Rektora UMK z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i trybu ich działania
  49. Nr 240 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odpłatnoœci za kształcenie w roku akademickim 2015/2016 studentów na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych w Collegium Medicum UMK
  50. Nr 241 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Ekologii Roœlin i Ochrony Przyrody w Pracownię Ekologii Roœlin i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Ochrony Œrodowiska
  51. Nr 242 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia Sekcji Informatycznej oraz Sekcji Filmowej w Uniwersyteckim Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
  52. Nr 243 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ujednoliconej nazwy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podawanej jako afiliacja w publikacjach naukowych

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 11 z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 15 Kanclerza UMK z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji funkcjonowania oraz obsługi telewizji dozorowej w obiektach Collegium Medicum UMK”
  2. Nr 12 z dnia 30 grudnia 2014 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 21 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania œrodkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Collegium Medicum w Bydgoszczy
  3. Nr 13 z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaœniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.