Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 2 z dnia 2 kwietnia 2013 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekana na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Matematyki i Informatyki do końca kadencji 2012-2016
  2. Nr 3 z dnia 15 kwietnia 2013 r. o wyborze przedstawiciela do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu spośród nauczycieli akademickich niebędących profesorami ani doktorami habilitowanymi do końca kadencji 2012-2016

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 47 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Wernera Ulricha na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  2. Nr 48 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Andrzeja Sadurskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  3. Nr 49 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Dariusza Jana Smolińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  4. Nr 50 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Zenona Kozieła na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  5. Nr 51 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Dariusza Sokołowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  6. Nr 52 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr hab. Zygmuntowi Mackiewiczowi tytułu doktora honoris causa UMK
  7. Nr 53 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014
  8. Nr 54 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalania wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniach pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  9. Nr 55 z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  10. Nr 56 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "Studia Bałtyckie" na Wydziale Nauk Historycznych
  11. Nr 57 z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 50 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014
  12. Nr 58 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Miasta Toruń nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Gagarina 1-1B, 3 stanowiącej własność UMK w zamian za otrzymanie przez Uniwersytet nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Okrężnej 15-15B stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń
  13. Nr 59 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o dofinansowaniu z budżetu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy wkładu własnego
  14. Nr 60 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
  15. Nr 61 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Bema 129-131 w Toruniu

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 34 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu
  2. Nr 35 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych studiów podyplomowych w zakresie edytorstwa komputerowego
  3. Nr 36 z dnia 2 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 154 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
  4. Nr 37 z dnia 2 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 35 Rektora UMK z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane w roku akademickim 2012/2013 na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych
  5. Nr 38 z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
  6. Nr 39 z dnia 2 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 19 Rektora UMK z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji tłumaczeń dokumentów ukończenia studiów wyższych na język angielski
  7. Nr 40 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia prowadzonym na Wydziale Filologicznym
  8. Nr 41 z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2013/2014
  9. Nr 42 z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  10. Nr 43 z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 75 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu kontroli zarządczej w UMK
  11. Nr 44 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin staży studenckich w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu POKL.04.01.02-00-171/10 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunku ochrona środowiska (studia I i II stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności studiów i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia"
  12. Nr 45 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Rady Uniwersyteckiego Centrum Sportowego
  13. Nr 46 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie specjalności prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych
  14. Nr 47 z dnia 24 kwietnia 2013 r. sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  15. Nr 48 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014
  16. Nr 49 z dnia 25 kwietnia 2013 r. Regulamin staży studenckich oraz absolwenckich w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki projektu konkursowego "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK"
  17. Nr 50 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 179 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów umów dotyczących warunków kształcenia na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
  18. Nr 51 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2013/2014
  19. Nr 52 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Zakładu Foniatrii i Rehabilitacji Głosu na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  20. Nr 53 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Kliniki Foniatrii i Audiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  21. Nr 54 z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 78 Rektora UMK z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013