Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 29 maja 2012

  Obwieszczenia Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 2 z dnia 25 kwietnia 2012 r. o zmianach dokonanych w składach osobowych wydziałowych komisji wyborczych na kadencję 2012-2016
  2. Nr 3 z dnia 16 maja 2012 r. o zmianach dokonanych w składach osobowych wydziałowych komisji wyborczych na kadencję 2012-2016

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 40 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Aliny Grzanki na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  2. Nr 41 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Korneli Kędziory-Kornatowskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  3. Nr 42 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Krzysztofa Szpili na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  4. Nr 43 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Grzegorza Grześka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  5. Nr 44 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Aliny Woźniak na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  6. Nr 45 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie opinii o nadanie prof. Johnowi Maxwellowi Coetzee tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  7. Nr 46 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyznania "Medalu za zasługi położone dla rozwoju Uczelni"
  8. Nr 47 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na 2012 rok
  9. Nr 47A z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej przekształcenia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi
  10. Nr 48 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres 1.01.2011 - 31.12.2011 Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
  11. Nr 49 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 45 Senatu UMK z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013
  12. Nr 50 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014
  13. Nr 51 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na lata 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
  14. Nr 52 z dnia 29 maja 2012 r. zawierająca wytyczne tworzenia planów i programów studiów doktoranckich
  15. Nr 53 z dnia 29 maja 2012 r. dotycząca zmiany uchwały nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  16. Nr 54 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "krytyka artystyczna" na Wydziale Sztuk Pięknych
  17. Nr 55 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów "informacja naukowa i bibliotekoznawstwo" na "zarządzanie informacją i bibliologia"
  18. Nr 56 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów "etnologia" na "etnologia-antropologia kulturowa"
  19. Nr 57 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 16 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu nagród i wyróżnień rektora UMK dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  20. Nr 58 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przedstawienia dwóch kandydatów do komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego na lata 2013-2016
  21. Nr 59 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przebudowy Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  22. Nr 60 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Baku Slavic University (Azerbejdżan)
  23. Nr 61 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Tomskim Uniwersytetem Państwowym (Rosja)

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 54 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie osób przyjętych na pierwszy rok odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2012/2013
  2. Nr 55 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań nad Ewolucją Języka na Wydziale Filologicznym
  3. Nr 56 z dnia 25 kwietnia 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 77 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie opisu przedmiotu w uniwersyteckim katalogu przedmiotów zamieszczonym w systemie USOS
  4. Nr 57 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych"
  5. Nr 58 z dnia 7 maja 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 61 Rektora UMK z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy dotyczącej warunków kształcenia na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
  6. Nr 59 z dnia 7 maja 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenie nr 62 Rektora UMK z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zasad zakwaterowania oraz wysokości i warunków odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim Nr 1 studentów odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
  7. Nr 60 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Zakładu Teorii Układów Wieloelektronowych w Instytucie Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  8. Nr 61 z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013
  9. Nr 62 z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia specjalności na jednolitych studiach magisterskich kierunku rzeźba na Wydziale Sztuk Pięknych
  10. Nr 63 z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku geografia prowadzonym na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
  11. Nr 64 z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika jednolitego modelu kształcenia nauczycieli na studiach wyższych
  12. Nr 65 z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z wychowania fizycznego na studiach wyższych w UMK od roku akademickiego 2012/2013
  13. Nr 66 z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Studiów podyplomowych w zakresie statystycznego wspomagania procesów decyzyjnych w administracji publicznej w Studia podyplomowe w zakresie zarządzania w regionie z wykorzystaniem informacji i narzędzi statystycznych
  14. Nr 67 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2012/2013
  15. Nr 68 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2012/2013
  16. Nr 69 z dnia 23 maja 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 98 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  17. Nr 70 z dnia 25 maja 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 65 Rektora UMK w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z wychowania fizycznego na studiach wyższych w UMK od roku akademickiego 2012/2013
  18. Nr 71 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Studiów podyplomowych w zakresie archiwistyki w Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją
  19. Nr 72 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
  20. Nr 73 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 6 z dnia 25 kwietnia 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 15 Kanclerza UMK z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji funkcjonowania oraz obsługi telewizji dozorowej w obiektach Collegium Medicum UMK"