Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 29 czerwca 2010

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 48 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Jarosława Buszki na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 49 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Danieli Szymańskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 50 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Michała Klimeckiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  4. Nr 51 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. art. rzeźb. Joanny Bebarskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  5. Nr 52 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Jackowi Knopkowi na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 53 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Elżbiety Szulc na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  7. Nr 54 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opinii o nadanie Rudolphowi Giulianiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego
  8. Nr 55 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 marca 2010 roku
  9. Nr 56 z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr 50 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
  10. Nr 57 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
  11. Nr 58 z dnia 22 czerwca 2010 r. dotycząca zmiany uchwały nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
  12. Nr 59 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2010 rok
  13. Nr 60 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Termomodernizacja obiektów CM UMK poprawą efektywności wykorzystania energii" oraz przyjęcia środków z Funduszu Spójności
  14. Nr 61 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego pn.: Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu
  15. Nr 62 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01. - 31.12.2009 r. Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
  16. Nr 63 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1.01.2009 - 31.12.2009 Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
  17. Nr 64 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania "Medalu za zasługi położone dla rozwoju Uczelni", trybu występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz medali i odznak resortowych
  18. Nr 65 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Podmurnej 9-11 w Toruniu
  19. Nr 66 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Podmurnej 74 w Toruniu
  20. Nr 67 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy edukacyjnej dotyczącej kształcenia e-learningowego z Cisco Systems Inc. w Kalifornii (USA)

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 55 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 174 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych".
  2. Nr 56 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu zbywania lub oddania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których Uczelnia jest właścicielem
  3. Nr 57 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  4. Nr 58 z dnia 7 czerwca 2010 r. Regulamin Ochrony Dóbr Niematerialnych i Projektów Racjonalizatorskich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  5. Nr 59 z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku historia prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych
  6. Nr 60 z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, w trybie podstawowym
  7. Nr 61 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  8. Nr 62 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie przekształcenia Katedry Prawa Międzynarodowego i Wspólnotowego w Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych
  9. Nr 63 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nazewnictwa w języku angielskim wszystkich jednostek organizacyjnych UMK
  10. Nr 64 z dnia 29 czerwca 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 68 Rektora UMK z dnia 15 września 2006 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy na Wydziale Filologicznym
  11. Nr 65 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 7 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie
  2. Nr 8 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny majątku w kampusie toruńskim.
  3. Nr 9 z dnia 24 czerwca 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 7 Kanclerza UMK z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za orzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.