Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 17 czerwca 2003

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 33 z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Jana Andrzeja Ciołkosza na stanowisko profesora zwyczajnego
  2. Nr 34 z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Andrzeja Wojtowicza na stanowisko profesora zwyczajnego
  3. Nr 35 z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Janusza Krause na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  4. Nr 36 z dnia 27 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr 79 Senatu UMK z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie: zasad, trybu i zakresu egzaminów wstępnych na studia w roku akademickim 2003/2004, zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad wojewódzkich i regionalnych oraz konkursów przedmiotowych na lata 2003/2004 - 2005/2006, uprawnień absolwentów zespołu szkół ogólnokształcących "Gimnazjum i Liceum Akademickie" w roku 2003/2004
  5. Nr 37 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Barbary W. Chwirot na stanowisko profesora zwyczajnego
  6. Nr 38 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Rajmunda Przybylaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  7. Nr 39 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie składu Kapituły szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 24 z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Nauczania Języka Angielskiego na Wydziale Filologicznym
  2. Nr 25 z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych
  3. Nr 26 z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie utworzenia biblioteki wydziałowej Wydziału Teologicznego
  4. Nr 27 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne
  5. Nr 28 z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 2003/2004
  6. Nr 29 z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie przyznawania grantów dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
  7. Nr 30 z dnia 3 czerwca 2003 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 41 Rektora UMK z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie zasad ustalania i ewidencjonowania udziału honorarium z tytułu praw autorskich w wynagrodzeniu pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UMK
  8. Nr 31 z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie nazw jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w języku angielskim
  9. Nr 32 z dnia 3 czerwca 2003 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 15 Rektora UMK z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych obowiązujących w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
  10. Nr 33 z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie powołania dziennych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku filologia, specjalność filologia bałkańska na Wydziale Filologicznym

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 6 z dnia 4 czerwca 2003 r. dotyczące zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 11 Rektora UMK z dnia 26 lipca 2002 r. - "Instrukcja Inwentaryzacyjna - wykaz pól spisowych"
  2. Nr 7 z dnia 10 czerwca 2003 r. dotyczące zmiany załącznika do zarządzenia Nr 8 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie harmonogramu robót pomiarowych instalacji i urządzeń elektrycznych w UMK na lata 2001-2005