Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 10 czerwca 2002

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 10 z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania wyborów elektorów z UMK wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2003-2005

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 40 z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Ryszarda Sudzińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
  2. Nr 41 z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Romana Dygdały na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony
  3. Nr 42 z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jana Galstera na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 16 z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie utworzenia biblioteki dla katedr: Politologii i Stosunków Międzynarodowych
  2. Nr 17 z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie wysokości wynagradzania w formie umowy o dzieło/zlecenie dla osób zatrudnionych spoza UMK
  3. Nr 18 z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Metodologii i Dydaktyki Historii w Zakład Metodologii, Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych
  4. Nr 19 z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Biologii Molekularnej Nowotworów w Zakład Biologii Medycznej w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
  5. Nr 20 z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15 Rektora UMK z dnia 14 kwietnia 2000 r. dotyczącego pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych obowiązujących w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
  6. Nr 21 z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie używania sprzętu, będącego własnością Uniwersytetu do celów prywatnych poza siedzibą Uczelni
  7. Nr 22 z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2002/2003
  8. Nr 23 z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 2002/2003
  9. Nr 24 z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie używania sprzętu, będącego własnością Uniwersytetu poza siedzibą Uczelni
  10. Nr 25 z dnia 6 czerwca 2002 r. dotyczy zmiany zarządzenia Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne
  11. Nr 26 z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Prawa Technologii Informacyjnych i Handlu Elektronicznego na Wydziale Prawa i Administracji
  12. Nr 27 z dnia 7 czerwca 2002 r. Regulamin Sieci Komputerowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie powołania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na kierunku zarządzanie i marketing specjalności - europejska integracja gospodarcza

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne