Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 30 września 2014

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 11 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru uczestników studiów doktoranckich do Senatu UMK do końca kadencji 2012-2016
  2. Nr 12 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru studentów do Senatu UMK do końca kadencji 2012-2016
  3. Nr 13 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Matematyki i Informatyki do końca kadencji 2012-2016
  4. Nr 14 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia Uchwały Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Prawa i Administracji

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 110 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Wiesława Sieradzana na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreœlony
  2. Nr 111 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Marka Jezińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreœlony
  3. Nr 112 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Wałęgi na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  4. Nr 113 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Wojciecha Morawskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  5. Nr 114 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przyznania dr. hab. Andrzejowi Jamiołkowskiemu, prof. UMK szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana
  6. Nr 115 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr. hab. Andrzejowi Białynickiemu-Biruli tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego
  7. Nr 116 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego absolwenta, najlepszego studenta, najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz przyznania zespołowi studentów wyróżnienia za osiągnięcie znaczącej pozycji w konkurencji międzynarodowej za rok akademicki 2013/2014
  8. Nr 117 z dnia 23 września 2014 r. dotycząca zmiany uchwały Nr 110 w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
  9. Nr 118 z dnia 23 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
  10. Nr 119 z dnia 23 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie okreœlenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  11. Nr 120 z dnia 23 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 83 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie „inżynieria biomedyczna” na Wydziale Lekarskim
  12. Nr 121 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie prowadzenia studiów wyższych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w języku obcym
  13. Nr 122 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  14. Nr 123 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Załączniku Nr 1 do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 142 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku teologia prowadzonym na Wydziale Teologicznym
  2. Nr 143 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia wyższe w roku akademickim 2014/2015
  3. Nr 144 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zasad ewidencji i obiegu dokumentów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  4. Nr 145 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
  5. Nr 146 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2014/2015
  6. Nr 147 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wzorów umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne obowiązujących od roku akademickiego 2014/2015
  7. Nr 148 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta
  8. Nr 149 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu w kampusie toruńskim
  9. Nr 150 z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 116 Rektora UMK z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości czesnego za drugi i kolejne lata studiów niestacjonarnych oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć za drugi i kolejne lata studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w części bydgoskiej UMK w roku akademickim 2014/2015
  10. Nr 151 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie uruchomienia Stałego Dyżuru Uczelnianego
  11. Nr 152 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym studiów podyplomowych w zakresie bioetyki
  12. Nr 153 z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2014/2015
  13. Nr 154 z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 32 Rektora UMK z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na granty na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych przy Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu
  14. Nr 155 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu w kampusie bydgoskim
  15. Nr 156 z dnia 21 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 23 Rektora UMK z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji inwentaryzacyjnej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”
  16. Nr 157 z dnia 21 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 138 Rektora UMK z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odpłatnoœci za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  17. Nr 158 z dnia 21 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 183 Rektora UMK z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie odpłatnoœci za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK
  18. Nr 159 z dnia 21 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 33 Rektora UMK z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie Hoteli Asystenckich
  19. Nr 160 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów podyplomowych w zakresie diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia)
  20. Nr 161 z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji kursu dokształcającego w zakresie etyki zawodowej (deontologii) w praktyce działalnoœci osób zaufania publicznego
  21. Nr 162 z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji kursu dokształcającego w zakresie bitcoina i innych walut wirtualnych w prawie polskim
  22. Nr 163 z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe oraz za kursy dokształcające w częœci toruńskiej UMK w roku akademickim 2014/2015
  23. Nr 164 z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany przynależnoœci organizacyjnej Uniwersyteckiej Księgarni Naukowej
  24. Nr 165 z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska bibliotekarza dyplomowanego lub dokumentacji i informacji naukowej
  25. Nr 166 z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 144 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zasad ewidencji i obiegu dokumentów dotyczących œrodków trwałych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  26. Nr 167 z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie bydgoskim „Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum UMK”
  27. Nr 168 z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad postępowania po ekspozycji zawodowej na materiał biologiczny potencjalnie zakaŸny w Collegium Medicum UMK
  28. Nr 169 z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 208 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zawierania umów o realizację prac i usług badawczych, rozwojowych oraz specjalistycznych wykonywanych na podstawie umów zawartych z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi lub innymi jednostkami
  29. Nr 170 z dnia 1 września 2014 r. w sprawie utworzenia Działu Wydawnictw CM w administracji Uniwersytetu w kampusie bydgoskim
  30. Nr 171 z dnia 1 września 2014 r. w sprawie podległoœci organizacyjnej jednostek administracyjnych na szczeblu ogólnouniwersyteckim
  31. Nr 172 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji kursu dokształcającego w zakresie zasad obliczania dochodu oraz postępowania w przedmiocie stypendium socjalnego i tzw. dopłaty mieszkaniowej
  32. Nr 173 z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego
  33. Nr 174 z dnia 18 września 2014 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 163 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe oraz za kursy dokształcające w częœci toruńskiej UMK w roku akademickim 2014/2015
  34. Nr 175 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wysokości opłat za jedną godzinę zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, wysokości czesnego na studiach niestacjonarnych raz wysokości opłat za studia podyplomowe w częœci bydgoskiej UMK w roku akademickim 2014/2015
  35. Nr 176 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  36. Nr 177 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych w Katedrę Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  37. Nr 178 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie utworzenia Katedry Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  38. Nr 179 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia Kliniki Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania w Katedrze Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  39. Nr 180 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych w Katedrze Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  40. Nr 181 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie utworzenia Zakładu Historii Prawa Niemieckiego w Polsce w ramach Katedry Historii Doktryn Polityczno–Prawnych i Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji
  41. Nr 182 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany przynależnoœci organizacyjnej Zakładu Folklorystyki i Literatury Popularnej na Wydziale Filologicznym
  42. Nr 183 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zasad postępowania z odpadami chemicznymi i medycznymi w jednostkach organizacyjnych Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  43. Nr 184 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zasad postępowania po ekspozycji zawodowej na materiał biologiczny potencjalnie zakaŸny w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  44. Nr 185 z dnia 30 września 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 155 Rektora UMK z dnia 2 października 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
  45. Nr 186 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie likwidacji Zakładu Endoskopii Gastroenterologicznej na Wydziale Lekarskim
  46. Nr 187 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie likwidacji Pracowni Kinetyki Chemicznej na Wydziale Chemii
  47. Nr 188 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia oraz staże i szkolenia dla cudzoziemców
  48. Nr 189 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym studiów podyplomowych w zakresie outreach w resocjalizacji młodzieży
  49. Nr 190 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  50. Nr 191 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Prawa Ochrony Œrodowiska na Wydziale Prawa i Administracji

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 2 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
  2. Nr 3 z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wysokości czesnego za drugi i kolejne lata studiów niestacjonarnych oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2014/2015

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 9 z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaœniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
  2. Nr 10 z dnia 1 września 2014 r. zmieniające załącznik do zarządzenia Nr 1 Kanclerza UMK z dnia 1 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu pól spisowych dotyczących kampusu toruńskiego