COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 24 kwietnia 2012

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 10 z dnia 26 marca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
  2. Nr 11 z dnia 28 marca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do rad wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
  3. Nr 12 z dnia 4 kwietnia 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów przedstawicieli do rad wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
  4. Nr 13 z dnia 23 kwietnia 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów dziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 29 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Danuty Janickiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  2. Nr 30 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Aleksandra Smolińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  3. Nr 31 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2011 rok
  4. Nr 32 z dnia 24 kwietnia 2012 r. sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  5. Nr 33 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "religioznawstwo" na Wydziale Humanistycznym
  6. Nr 34 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na stacjonarnych studiach anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
  7. Nr 35 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  8. Nr 36 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  9. Nr 37 z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 46 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/2013
  10. Nr 38 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego UMK z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Uniwersytetu
  11. Nr 39 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Kirgisko-Rosyjskim Uniwersytetem Słowiańskim w Biszkeku

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 40 z dnia 26 marca 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 43 Rektora UMK z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w kampusie bydgoskim
  2. Nr 41 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2012 roku
  3. Nr 42 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kursu dokształcającego w zakresie tworzenia autorskich materiałów do nauczania "TORNATO"
  4. Nr 43 z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji roku akademickiego 2011/2012
  5. Nr 44 z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2012 roku
  6. Nr 45 z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych kursu dokształcającego w zakresie stosowania nowej instrukcji kancelaryjnej i wykazów akt w administracji publicznej
  7. Nr 46 z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania postdoktorskich stypendiów naukowych w ramach projektu pn. "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych" realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zadanie 7 (nr projektu POKL.04.01.01-00-081/10)
  8. Nr 47 z dnia 12 kwietnia 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 117 Rektora UMK z dnia 5 września 2011 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  9. Nr 48 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2012/2013
  10. Nr 49 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2012/2013
  11. Nr 50 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym
  12. Nr 51 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Centrum Brytyjskiego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  13. Nr 52 z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi kursu dokształcającego w zakresie nowoczesnych technik stosowanych w biologii molekularnej i biotechnologii
  14. Nr 53 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Alliance Française przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 2 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu przyznawania postdoktorskich stypendiów naukowych w ramach projektu pn. "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych" realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zadanie 7 (nr projektu POKL.04.01.01-00-081/10)."

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 5 z dnia 26 marca 2012 r. otyczące zmiany zarządzenia nr 11 Kanclerza UMK z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie