Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 maja 2010

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 1 z dnia 22 kwietnia 2010 r. o wyborze przedstawiciela do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum spośród nauczycieli akademickich niebędących profesorami ani doktorami habilitowanymi do końca kadencji 2008-2012.
  2. Nr 2 z dnia 22 kwietnia 2010 r. o wyborze trzech przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu spośród uczestników studiów doktoranckich do końca kadencji 2008-2012.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 24 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr. hab. Piotrowi Petrykowskiemu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  2. Nr 25 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jarosława Dumanowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  3. Nr 26 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Katarzyny Pawlak-Osińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 27 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Elżbiety Pileckiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 28 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Tomasza de Rosseta na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 29 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. Peterowi Normanowi Wilkinsonowi.
  7. Nr 30 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2009 rok.
  8. Nr 31 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2009 roku.
  9. Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedur zmierzających do sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu.
  10. Nr 33 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia spółki z o.o. pod nazwą Centrum Transferu Technologii Copernicus z siedzibą w Toruniu
  11. Nr 34 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego pn.: Multimedialne Centrum e-Edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych UMK w Toruniu.
  12. Nr 35 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Violetcie Konarskiej-Wrzosek na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  13. Nr 36 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Sebastiana Maćkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  14. Nr 37 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Tomasza Biernata na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  15. Nr 38 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym na stanowisko wykładowcy nauczycielem akademickim mgr Edytą Klajbor-Słupek.
  16. Nr 39 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym na stanowisko wykładowcy nauczycielem akademickim mgr Ewą Cierpikowską
  17. Nr 40 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kustosza dyplomowanego - dr. Krzysztofa Nierzwickiego na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
  18. Nr 41 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na 2010 rok.
  19. Nr 42 z dnia 25 maja 2010 r. dotycząca zmiany uchwały nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
  20. Nr 43 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2011/2012.
  21. Nr 44 z dnia 25 maja 2010 r. o zmianie uchwały Nr 25 Senatu UMK z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich.
  22. Nr 45 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/2012.
  23. Nr 46 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie utworzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "administracja i zarządzanie".
  24. Nr 47 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 41 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 33 Rektora UMK z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.
  2. Nr 42 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki.
  3. Nr 43 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku geografia prowadzonym na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
  4. Nr 44 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kursów dokształcających w zakresie narzędzi informatycznych.
  5. Nr 45 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego w UMK.
  6. Nr 46 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 97 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2009/2010.
  7. Nr 47 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia prowadzonym na Wydziale Filologicznym.
  8. Nr 48 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie utworzenia studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych.
  9. Nr 49 z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie pieczęci urzędowych oraz pieczątek służbowych używanych w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  10. Nr 50 z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 31 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2010/2011.
  11. Nr 51 z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  12. Nr 52 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie trybu powoływania komisji likwidacyjnej majątku trwałego w kampusie toruńskim.
  13. Nr 53 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2010/2011.
  14. Nr 54 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011.

  Pisma Okólne Kanclerza

  1. Nr 1 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzeń dotyczących powoływania komisji ds. likwidacji majątku trwałego oraz wyceny majątku w kampusie toruńskim.