Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 29 kwietnia 2009

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 14 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Tomasza Tyrakowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 15 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Czesława Koepke na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 16 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr. hab. Wiesławowi Mossakowskiemu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  4. Nr 17 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania ks. dr. hab. Janowi Perszonowi na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 18 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Elżbiety Basiul na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 19 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 20 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń.
  8. Nr 21 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrody Ministra Zdrowia.
  9. Nr 22 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia WYDZIAŁU POLITOLOGII I STUDIÓW MIEDZYNARODOWYCH.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 20 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie kontroli stanu ewidencyjnego, zmiany okresów chronienia i przekwalifikowania dokumentów niejawnych wytworzonych i przechowywanych w Kancelarii Tajnej Uniwersytetu (niejawne-niepublikowane)
  2. Nr 21 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania oraz zasad działania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
  3. Nr 22 z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
  4. Nr 24 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Pracowni Genomiki Funkcjonalnej w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
  5. Nr 25 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2009/2010.
  6. Nr 26 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16 Rektora UMK z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych.
  7. Nr 27 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Centrum Informacji Patentowej i Normalizacji.
  8. Nr 28 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie utworzenia w Studium Praktycznej Nauki Jezyków Obcych kursów dokształcających dla pracowników Izby Celnej w Toruniu.
  9. Nr 29 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania kursów dokształcających dla pracowników Izby Celnej w Toruniu.
  10. Nr 30 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych kursów dokształcających.
  11. Nr 31 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zniesienia Instytutu Politologii na Wydziale Humanistycznym.
  12. Nr 32 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zniesienia Instytutu Stosunków Miedzynarodowych na Wydziale Nauk Historycznych.
  13. Nr 33 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych Studiów podyplomowych w zakresie surdopedagogiki.
  14. Nr 34 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych Studiów podyplomowych w zakresie surdotyflopedagogiki.
  15. Nr 35 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych Studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii.
  16. Nr 36 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych Studiów podyplomowych w zakresie wczesnej interwencji i wczesnej rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
  17. Nr 37 z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 132 Rektora UMK z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu systemowego "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż".
  18. Nr 38 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie harmonogramu postepowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2009/2010.
  19. Nr 39 z dnia 20 kwietnia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 67 Rektora UMK z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzeń wypłacanych w formie umowy o dzieło/zlecenia lub dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi i studentów.
  20. Nr 40 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usług przez Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania na rzecz innych jednostek UMK w zakresie realizacji nagrań wideo oraz prowadzenia transmisji internetowych.
  21. Nr 41 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej do oceny merytorycznej wniosków uczestników studiów doktoranckich o przyznanie stypendium w ramach projektu "Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPOPR".
  22. Nr 42 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
  23. Nr 43 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjeciem na studia w roku akademickim 2009/2010.
  24. Nr 44 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przekształcenia Katedry Administracyjnego Prawa Gospodarczego w Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 2 z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu systemowego "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż".
  2. Nr 3 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie składu Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności do końca kadencji 2008-2012.
  3. Nr 4 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie uruchomienia punktów przyjmowania wniosków uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o przyznanie stypendium w ramach projektu "Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPOPR".
  4. Nr 5 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w aktach prawnych Uczelni w związku ze zmianą kanclerza Uniwersytetu.
  5. Nr 6 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielonych przez rektora pełnomocnictw dla prorektorów UMK oraz pełnomocnika rektora na kadencje 2008-2012.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 2 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wykazu pól spisowych.
  2. Nr 3 z dnia z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 9 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 sierpnia 2007 r w sprawie zasad korzystania z myjni samochodowej w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  3. Nr 4 z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie tworzenia pola spisowego "Centrum Informacji Patentowej i Normalizacyjnej".
  4. Nr 5 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia Samodzielnej Sekcji Ekonomiczno-Finansowej.