Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 28 marca 2008

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 5 z dnia 11 marca 2008 r. - dotyczy prezentacji programów wyborczych przez kandydatów na rektora
  2. Nr 6 z dnia 11 marca 2008 r. - dotyczy unieważnienia wyborów elektorów na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  3. Nr 7 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
  4. Nr 8 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 7 Komisji Wyborczej Uniwersytetu z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
  5. Nr 9 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2008-2012.
  6. Nr 10 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego Wydziału Nauk o Zdrowiu na kadencję 2008-2012.
  7. Nr 11 z dnia 28 marca 2008 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2008-2012.

  Stanowiska Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 1 z dnia 20 marca 2008 r. - dotyczy udziału mediów w zebraniach wyborczych władz rektorskich Uniwersytetu

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 19 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Waldemara Placka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 20 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Zenonowi Grabarczykowi na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  3. Nr 21 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Andrzejowi Sokali na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  4. Nr 22 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Stanisława Kotera na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 23 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jacka Błeszyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 24 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr hab. Mieczysławowi Jarońcowi tytułu doktora honoris causa UMK.
  7. Nr 25 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń.
  8. Nr 26 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrody Ministra Zdrowia.
  9. Nr 27 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Chemii.
  10. Nr 28 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Nauk Historycznych.
  11. Nr 29 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie utworzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "matematyka i ekonomia".
  12. Nr 30 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Uniwersytet darowizny zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będących w nieodpłatnym użytkowaniu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, położonych przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy.
  13. Nr 31 z dnia 18 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Uniwersyteckiego Centrum Technologii Sieciowych, Uniwersyteckiego Centrum Komputeryzacji, Środowiskowego Laboratorium Systemów Wieloprocesowych i Działu Komputeryzacji Administracji w UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNE UMK oraz Regulamin Uczelnianego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 36 z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie przekazywania do biblioteki prac naukowych, których autorami lub współautorami są nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  2. Nr 37 z dnia 14 marca 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 61 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie toruńskim UMK w roku akademickim 2007/2008.
  3. Nr 38 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie utworzenia Zakładu Egzegezy i Teologii Starego Testamentu oraz Zakładu Egzegezy i Teologii Nowego Testamentu w Katedrze Biblistyki na Wydziale Teologicznym.
  4. Nr 39 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie utworzenia Zakładu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Instytucie Politologii na Wydziale Humanistycznym.
  5. Nr 40 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2008/2009.