Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 25 kwietnia 2006

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 26 z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do Rady Samorządu Doktoranckiego UMK.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 13 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Małgorzaty Pawłowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  2. Nr 14 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń.
  3. Nr 15 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej".
  4. Nr 16 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów UMK z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Uniwersytetu.
  5. Nr 17 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "archiwistyka i zarządzanie dokumentacją " na Wydziale Nauk Historycznych.
  6. Nr 18 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie pozyskania dodatkowej bazy klinicznej dla wydziałów Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  7. Nr 19 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wojciecha Czerwińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  8. Nr 20 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Ryszarda Wiśniewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  9. Nr 21 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Mirosława Strzyżewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  10. Nr 22 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jacka Klawe na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  11. Nr 23 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2005 rok.
  12. Nr 24 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu bez Collegium Medicum na 2006 rok.
  13. Nr 25 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich.
  14. Nr 26 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  15. Nr 27 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii o nadanie prof. Robertowi S. Kaplanowi z Harvard Business School tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.
  16. Nr 28 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 14 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 52 Rektora UMK z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2005/2006.
  2. Nr 15 z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2006 roku.
  3. Nr 16 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych.
  4. Nr 17 z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia Europejskich Studiów Podyplomowych.
  5. Nr 18 z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Rady Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.
  6. Nr 19 z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie prowadzenia kursu dokształcającego z zakresu prawa europejskiego.
  7. Nr 20 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Komputeryzacji Archiwów w Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
  8. Nr 21 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Historii Nowożytnej i Historii Krajów Skandynawskich w Zakład Historii Krajów Niemieckich oraz Zakład Historii Krajów Skandynawskich w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
  9. Nr 22 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Filozofii Przyrody w Zakład Filozofii Przyrody w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym.
  10. Nr 23 z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie zwalniania z opłat za rejestrowanie i utrzymywanie domen internetowych w Uniwersyteckim Centrum Informatycznym UMK.
  11. Nr 24 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentacji.
  12. Nr 25 z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające Zarządzenie Nr 15 Rektora UMK z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2006 roku.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 2 z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie powołania specjalności - nauka o rodzinie - na Wydziale Teologicznym.
  2. Nr 3 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Polskiego Komitetu Alliance Française.

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 3 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 6 Senatu UMK z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 4 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wysokości opłat za noclegi w Hotelu Uniwersyteckim przy ul. Szosa Chełmińska 83A w Toruniu.
  2. Nr 5 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie odpłatności za usługi biblioteczne świadczone przez Bibliotekę Medyczną UMK.
  3. Nr 6 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przesyłania drogą elektroniczną aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie.