Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 30 czerwca 2014

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 6 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Chemii do końca kadencji 2012-2016
  2. Nr 7 z dnia 16 kwietnia 2014 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekana na Wydziale Nauk Pedagogicznych do końca kadencji 2012-2016
  3. Nr 8 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska do końca kadencji 2012-2016
  4. Nr 9 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prorektora ds. Badań Naukowych i Informatyzacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w kadencji 2012-2016
  5. Nr 10 z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu UMK oraz rady wydziału do końca kadencji 2012-2016 na Wydziale Humanistycznym

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 47 z dnia 15 kwietnia 2014 r. Regulamin tworzenia spółek spin-off w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  2. Nr 48 z dnia 15 kwietnia 2014 r. Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  3. Nr 49 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 11 Senatu UMK z dnia 22 stycznia 2013 r. Regulamin ochrony, nabywania i korzystania z Dóbr Intelektualnych i Projektów Racjonalizatorskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  4. Nr 50 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Zbigniewa Włodarczyka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  5. Nr 51 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Jana Galstera na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  6. Nr 52 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Bartosza Rakoczego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  7. Nr 53 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z mianowanym na stanowisko lektora nauczycielem akademickim mgr Ewą Cierpikowską
  8. Nr 54 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z mianowanym na stanowisko starszego wykładowcy nauczycielem akademickim mgr Julitą Markowską
  9. Nr 55 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z mianowanym na stanowisko starszego wykładowcy nauczycielem akademickim mgr Sławomirą Waszak
  10. Nr 56 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniająca Strategię Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata 2011-2020
  11. Nr 57 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  12. Nr 58 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2014/2015
  13. Nr 59 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  14. Nr 60 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 120 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
  15. Nr 61 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych w Collegium Medicum UMK
  16. Nr 62 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 77 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015
  17. Nr 63 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Harbin Normal University (Chińska Republika Ludowa)
  18. Nr 64 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Świderskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  19. Nr 65 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kustosza dyplomowanego - dr. Krzysztofa Nierzwickiego na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
  20. Nr 66 z dnia 27 maja 2014 r. zmieniająca Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  21. Nr 67 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za 2013 rok
  22. Nr 68 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2013 rok
  23. Nr 69 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy za okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
  24. Nr 70 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013 r. Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
  25. Nr 71 z dnia 27 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 37 Senatu UMK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich oraz kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe
  26. Nr 72 z dnia 27 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  27. Nr 73 z dnia 27 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 77 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015
  28. Nr 74 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016
  29. Nr 75 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  30. Nr 76 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "turystyka i rekreacja" na Wydziale Nauk o Ziemi
  31. Nr 77 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "pedagogika specjalna" na Wydziale Nauk Pedagogicznych
  32. Nr 78 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "sztuka mediów i edukacja wizualna" na Wydziale Sztuk Pięknych
  33. Nr 79 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie trybu tworzenia nowego kierunku studiów wyższych, poziomu i profilu kształcenia, formy studiów i specjalności oraz prowadzenia na istniejącym kierunku studiów w języku obcym
  34. Nr 80 z dnia 27 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 95 Senatu UMK z dnia 20 grudnia 2011r. zawierającą wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych
  35. Nr 81 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia studiów w języku angielskim na kierunku pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  36. Nr 82 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia studiów w języku angielskim na kierunku fizjoterapia na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  37. Nr 83 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "inżynieria biomedyczna" na Wydziale Lekarskim
  38. Nr 84 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Instytutem Zarządzania Przemysłem Lotniczym w Zhengzhou (Chińska Republika Ludowa)
  39. Nr 85 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Politechniką Henan (Chińska Republika Ludowa)
  40. Nr 86 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem w Zhengzhou (Chińska Republika Ludowa)
  41. Nr 87 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Zaporoskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym (Ukraina)
  42. Nr 88 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Narodowym Uniwersytetem Kijowskim im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (Ukraina)
  43. Nr 89 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem Loyola w Chicago (Stany Zjednoczone Ameryki)
  44. Nr 90 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem Stanowym w Boise (Stany Zjednoczone Ameryki)
  45. Nr 91 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Marka Jackowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  46. Nr 92 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Tadeusza Wasilewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  47. Nr 93 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Marka Polasika na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  48. Nr 94 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Jarosława Rolewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  49. Nr 95 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. art. graf. Jędrzeja Gołasia na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  50. Nr 96 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Maryli Szczepanik na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  51. Nr 97 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  52. Nr 98 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Norberta Jankowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  53. Nr 99 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Michała Woźniaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  54. Nr 100 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie ks. dr. hab. Wojciecha Pikora na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  55. Nr 101 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. Jamesowi G. Fujimoto tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  56. Nr 102 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie powołania KAPITUŁY GODNOŚCI HONOROWYCH Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  57. Nr 103 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na 2014 rok
  58. Nr 104 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  59. Nr 105 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 124 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016
  60. Nr 106 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
  61. Nr 107 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przekształcenia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych pierwszego stopnia w Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
  62. Nr 108 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie prowadzenia studiów w języku angielskim na kierunku chemia na Wydziale Chemii
  63. Nr 109 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 58 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Pracowni Testów Psychometrycznych i Psychologicznych na Wydziale Humanistycznym
  2. Nr 59 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015
  3. Nr 60 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  4. Nr 61 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zadań wydziałowych koordynatorów ds. jakości kształcenia oraz wydziałowych rad ds. jakości kształcenia<
  5. Nr 62 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w dyscyplinie finanse na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  6. Nr 63 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku i w styczniu 2015 roku
  7. Nr 64 z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 138 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  8. Nr 65 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad zakwaterowania oraz warunków odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim Nr 3 w Bydgoszczy kandydatów przyjętych na I rok oraz studentów odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych w Collegium Medicum UMK
  9. Nr 66 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze Chirurgii Ogólnej i Transplantologii na Wydziale Lekarskim
  10. Nr 67 z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich w kampusie bydgoskim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  11. Nr 68 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  12. Nr 69 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjazdów gości zagranicznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  13. Nr 70 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  14. Nr 71 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 166 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na kursach dokształcających w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
  15. Nr 72 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 129 Rektora UMK z dnia 24 września 2013 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji
  16. Nr 73 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Katedry Medycyny Regeneracyjnej na Wydziale Lekarskim
  17. Nr 74 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zniesienia specjalności na kierunku geografia prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi
  18. Nr 75 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie włączenia Zakładu Inżynierii Tkankowej do Katedry Medycyny Regeneracyjnej na Wydziale Lekarskim
  19. Nr 76 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2014/2015
  20. Nr 77 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
  21. Nr 78 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2014/2015
  22. Nr 79 z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenia Rektora UMKw sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w jednostkach organizacyjnych Collegium Medicum UMK
  23. Nr 80 z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 176 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu"
  24. Nr 81 z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 81 Rektora UMK z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentacji
  25. Nr 82 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej studiów podyplomowych w zakresie nauczania przyrody i fizyki współczesnej
  26. Nr 83 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie uznawania osiągnięć językowych i zwolnień studentów z uczestnictwa w zajęciach z języka obcego prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  27. Nr 84 z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 19 Rektora UMK z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji tłumaczeń dokumentów ukończenia studiów wyższych na język angielski
  28. Nr 85 z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 138 Rektora UMK z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  29. Nr 86 z dnia 5 maja 2014 r. Regulamin Domu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  30. Nr 87 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie wysokości opłat za naukę dla studentów drugiego i kolejnych lat odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim w roku akademickim 2014/2015
  31. Nr 88 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych"
  32. Nr 89 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych
  33. Nr 90 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych studiów podyplomowych w zakresie mediacji społecznych
  34. Nr 91 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  35. Nr 92 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia wyższe w roku akademickim 2014/2015
  36. Nr 93 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie podziału dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w Collegium Medicum UMK
  37. Nr 94 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie likwidacji Pracowni Kardiologii Eksperymentalnej w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim
  38. Nr 95 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2014/2015
  39. Nr 96 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie likwidacji Zakładu Patofizjologii Oddychania i Wentylacji Domowej oraz Pracowni Żywienia Klinicznego i Zaburzeń Metabolicznych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Wydziale Lekarskim
  40. Nr 97 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  41. Nr 98 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy w Oddział Kliniczny Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy na Wydziale Lekarskim
  42. Nr 99 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu na Wydziale Lekarskim
  43. Nr 100 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Genoterapii w Zakład Genoterapii na Wydziale Lekarskim
  44. Nr 101 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym studiów podyplomowych w zakresie neurorehabilitacji interdyscyplinarnej
  45. Nr 102 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych studiów podyplomowych w zakresie kancelarii tajnej i informacji niejawnej
  46. Nr 103 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie włączenia Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska do Katedry Biologii Medycznej na Wydziale Lekarskim
  47. Nr 104 z dnia 2 czerwca 2014 r. dotyczące zmiany zrządzenia nr 129 Rektora UMK z dnia 26 września 2011 r. w sprawie utworzenia w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych kursów dokształcających w zakresie nauki języka obcego
  48. Nr 105 z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Studiów Fiskalnych na Wydziale Prawa i Administracji
  49. Nr 106 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi
  50. Nr 107 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku pedagogika specjalna prowadzonym na Wydziale Nauk Pedagogicznych
  51. Nr 108 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna prowadzonym na Wydziale Sztuk Pięknych
  52. Nr 109 z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu
  53. Nr 110 z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Modernizacji Obiektów Uniwersyteckich w kampusie toruńskim
  54. Nr 111 z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji
  55. Nr 112 z dnia 9 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 86 Rektora UMK z dnia 5 maja 2014 r. Regulamin Domu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  56. Nr 113 z dnia 9 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 57 Rektora UMK z dnia 31 marca 2014 r. Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich w kampusie toruńskim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  57. Nr 114 z dnia 9 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 67 Rektora UMK z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich w kampusie bydgoskim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  58. Nr 115 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wysokości opłat za studia podyplomowe oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części bydgoskiej UMK w roku akademickim 2014/2015
  59. Nr 116 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości czesnego za drugi i kolejne lata studiów niestacjonarnych oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć za drugi i kolejne lata studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w części bydgoskiej UMK w roku akademickim 2014/2015
  60. Nr 117 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
  61. Nr 118 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów umów dotyczących warunków kształcenia na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych w Collegium Medicum UMK
  62. Nr 119 z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 75 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu Kontroli Zarządczej w UMK
  63. Nr 120 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015
  64. Nr 121 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie w roku akademickim 2014/2015 studentów na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych w Collegium Medicum UMK
  65. Nr 122 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych dla nauczycieli akademickich za prowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach godzin ponadwymiarowych, w języku angielskim na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych w Collegium Medicum UMK
  66. Nr 123 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych za prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych w Collegium Medicum UMK
  67. Nr 124 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie procedury monitorowania losów absolwentów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  68. Nr 125 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 166 Rektora UMK w Toruniu z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na kursach dokształcających w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
  69. Nr 126 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przekształcenia Studiów podyplomowych w zakresie zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedzictwa architektonicznego w Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej na Wydziale Sztuk Pięknych.
  70. Nr 127 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologicznym
  71. Nr 128 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry Historii Prawa Niemieckiego w Polsce oraz Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych w Katedrę Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji
  72. Nr 129 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Klinikę Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej na Wydziale Lekarskim
  73. Nr 130 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży na Wydziale Lekarskim
  74. Nr 131 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie likwidacji Katedry i Zakładu Antropologii oraz Katedry i Zakładu Neurofizjologii Klinicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  75. Nr 132 z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 146 Rektora UMK z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń i pomieszczeń Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  76. Nr 133 z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 116 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektów Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  77. Nr 134 z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 138 Rektora UMK z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  78. Nr 135 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2014/2015
  79. Nr 136 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu
  80. Nr 137 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70-lecia utworzenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  81. Nr 138 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przekształcenia Oddziału Klinicznego Rehabilitacji Kardiologicznej w Klinikę Rehabilitacji Kardiologicznej w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim
  82. Nr 139 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym studiów podyplomowych w zakresie etyki: podstawy-kierunki-problemy
  83. Nr 140 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie IT w językach obcych
  84. Nr 141 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie likwidacji zakładów w Katedrze Biblistyki na Wydziale Teologicznym

  Decyzje Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie modernizacji obiektów Uniwersyteckich przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 3 z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniające pismo okólne nr 4 Rektora UMK z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie składu Rady Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu ochrony, nabywania i korzystania z Dóbr Intelektualnych i Projektów Racjonalizatorskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 2 z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie
  2. Nr 3 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 21 Kanclerza UMK z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Collegium Medicum w Bydgoszczy
  3. Nr 4 z dnia 7 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 1 Kanclerza Uniwersytetu z dnia 1 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu pól spisowych dotyczących kampusu toruńskiego
  4. Nr 5 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 12 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie stawek godzinowych dla osób zatrudnionych w Auli UMK i Dziale Zbiorowego Żywienia przy organizacji imprez
  5. Nr 6 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik do zarządzenia Nr 1 Kanclerza UMK z dnia 1 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu pól spisowych dotyczących kampusu toruńskiego
  6. Nr 7 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie
  7. Nr 8 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia pola spisowego dla Działu Szkoleń BHP w kampusie toruńskim