Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 19 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Marii Kalinowskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  2. Nr 20 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Leszka Meissnera na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  3. Nr 21 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie prof. dr. hab. Oleksandra Sokolova na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  4. Nr 22 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Arkadiusza Karwackiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  5. Nr 23 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych
  6. Nr 24 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej"
  7. Nr 25 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wniosku o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  8. Nr 26 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  9. Nr 27 z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  10. Nr 28 z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 51 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na lata 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 13 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Rady Programowej Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"
  2. Nr 14 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego
  3. Nr 15 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli w kancelarii Niejawnej UMK oraz jej fili w CM (poufne, niepublikowane)
  4. Nr 16 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku geografia prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi
  5. Nr 17 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 176 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu"
  6. Nr 18 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego w Zakład Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego w Katedrze Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym
  7. Nr 19 z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 77 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013
  8. Nr 20 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Katedry Ekologii i Biogeografii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
  9. Nr 21 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie zmiany nazwy studiów doktoranckich z zakresu bibliologii na studia doktoranckie z zakresu bibliologii i informatologii
  10. Nr 22 z dnia 4 marca 2013 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji w Collegium Medicum w Bydgoszczy
  11. Nr 23 z dnia 4 marca 2013 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 99 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim
  12. Nr 24 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie podziału dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  13. Nr 25 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie specjalności prowadzonych na Wydziale Nauk Pedagogicznych
  14. Nr 26 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie w roku akademickim 2013/2014 studentów na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim
  15. Nr 27 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla pracowników Uniwersytetu użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy
  16. Nr 28 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie składania deklaracji przez absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w celu monitorowania ich karier zawodowych
  17. Nr 29 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego oraz Rozwój Kierunków Kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu"
  18. Nr 30 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności na Wydziale Nauk Pedagogicznych
  19. Nr 31 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2013 roku

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie składu Rady Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 2 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu"
  2. Nr 3 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu zamówień publicznych w kampusie toruńskim

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 2 z dnia 4 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 21 Kanclerza UMK z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Collegium Medicum w Bydgoszczy