Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 22 marca 2012

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 5 z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu na kadencję 2012-2016.
  2. Nr 6 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu na kadencję 2012-2016 spośród studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz sprostowania dot. mandatu nr 84 w uchwale nr 5 z dnia 24 lutego 2012 r.
  3. Nr 7 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
  4. Nr 8 z dnia 13 marca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
  5. Nr 9 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na stanowiska prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2012-2016

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 13 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UMK prof. dr. hab. Andrzejowi Bogusławskiemu
  2. Nr 14 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji "Strategii Rozwoju o Restrukturyzacji Uniwersyteckich Jednostek Ochrony Zdrowia na lata 2010-2011"
  3. Nr 15 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2012 rok Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
  4. Nr 16 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych
  5. Nr 17 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej"
  6. Nr 18 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  7. Nr 19 z dnia 28 lutego 2012 r. zawierająca wytyczne odnośnie do tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
  8. Nr 20 z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 45 Senatu UMK z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013
  9. Nr 21 z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 50 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 (z późn. zm.)
  10. Nr 22 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad przyjęcia na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013 laureatów konkursów ogólnopolskich
  11. Nr 23 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów z siedzibą w Toruniu z Wojewódzką Przychodnią Dermatologiczną z siedzibą w Bydgoszczy
  12. Nr 24 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Wojciecha Wysoty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  13. Nr 25 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Anny Szaflarskiej-Popławskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  14. Nr 26 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Michała Szpindy na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  15. Nr 27 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2012 rok Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
  16. Nr 28 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmian uchwał Senatu UMK dotyczących składów osobowych komisji senackich do końca kadencji 2008-2012

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 30 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 5 Rektora UMK z dnia 17 stycznia 2012 r. dotyczącego zmiany zarządzenia nr 16 Rektora UMK z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych
  2. Nr 31 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK
  3. Nr 32 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przekształcenia Katedry Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Endokrynologicznej w Katedrę Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej na Wydziale Lekarskim
  4. Nr 33 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przekształcenia Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Endokrynologicznej w Klinikę Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, w Katedrze Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej na Wydziale Lekarskim
  5. Nr 34 z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie powołania administratora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego dla "systemu teleinformatycznego pod kryptonimem UMK-2 przetwarzającego informacje niejawne do klauzuli poufne"
  6. Nr 35 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane w roku akademickim 2012/2013 na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych
  7. Nr 36 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych"
  8. Nr 37 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z języków obcych w UMK od roku akademickiego 2012/2013
  9. Nr 38 z dnia 15 marca 2012 r. wprowadzenia Regulaminu staży studenckich oraz absolwenckich w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki projektu konkursowego "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK"
  10. Nr 39 z dnia 22 marca 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 47 Rektora UMK z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie przyznawania grantów dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK"