Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 14 marca 2011

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 13 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Grażyny Gzelli na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 14 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr. hab. Dariusza Zagórskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  3. Nr 15 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu Kapituły szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana.
  4. Nr 16 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego pn.: Budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK w Toruniu.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 10 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia Oddziału Klinicznego Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego na Wydziale Lekarskim
  2. Nr 11 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze Biblioteki Głównej UMK
  3. Nr 12 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2011 roku za odpracowaniem.
  4. Nr 13 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług i opłat Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
  5. Nr 14 z dnia 3 lutego 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 100 Rektora UMK z dnia 8 września 2010 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  6. Nr 15 z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w Uczelni w kampusie toruńskim
  7. Nr 16 z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w kampusie toruńskim
  8. Nr 17 z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 174 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych"
  9. Nr 18 z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne dla cudzoziemców na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2011/2012
  10. Nr 19 z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Pracowni Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych na Wydziale Teologicznym
  11. Nr 20 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na interdyscyplinarne projekty badawcze proponowane jako oferta tematyki badawczej dla uczestników Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno - Przyrodniczych
  12. Nr 21 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie podatku VAT określonego w wewnętrznych aktach prawnych i pismach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  13. Nr 22 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce
  14. Nr 23 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zniesienia stacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu nauk o polityce na Wydziale Humanistycznym
  15. Nr 24 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Immunologii w Katedrę Immunologii na Wydziale Farmaceutycznym
  16. Nr 25 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Biochemii Klinicznej w Katedrę Biochemii Klinicznej na Wydziale Farmaceutycznym
  17. Nr 26 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych kursów dokształcających w zakresie języka angielskiego dla celów akademickich
  18. Nr 27 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych
  19. Nr 28 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2011/2012
  20. Nr 29 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Kancelarii Niejawnej Uniwersytetu oraz jej filii w Collegium Medicum (poufne, niepublikowane)
  21. Nr 30 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Immunologii i Pracowni Immunologii Klinicznej i Eksperymentalnej w Katedrze Immunologii na Wydziale Farmaceutycznym
  22. Nr 31 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Biochemii Klinicznej i Zakładu Enzymologii w Katedrze Biochemii Klinicznej na Wydziale Farmaceutycznym
  23. Nr 32 z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na granty na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych przy Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu
  24. Nr 33 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie liczby miejsc na studia stacjonarne w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2011/2012
  25. Nr 34 z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane w roku akademickim 2011/2012 na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 2 z dnia 1 lutego 2011 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
  2. Nr 3 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie ujednolicenia norm powierzchni sprzątanej w obiektach dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu w kampusie toruńskim.
  3. Nr 4 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie likwidacji myjni samochodowej funkcjonującej przy Dziale Administracyjno-Gospodarczym CM