Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 13 kwietnia 2010

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 11 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadania imienia Profesora Jana Domaniewskiego auli Collegium Medicum w Bydgoszczy.
  2. Nr 12 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadania imienia Profesora Bogdana Romańskiego sali posiedzeń Collegium Medicum w Bydgoszczy.
  3. Nr 13 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych.
  4. Nr 14 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej.
  5. Nr 15 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrody Ministra Zdrowia.
  6. Nr 16 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Statutu UMK.
  7. Nr 17 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "bezpieczeństwo wewnętrzne" na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych.
  8. Nr 18 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Wojciecha Hagnera na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
  9. Nr 19 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Hanny Kostyło na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
  10. Nr 20 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie opinii o odnowienie dyplomu doktorskiego prof. dr. hab. Henrykowi Samsonowiczowi na Uniwersytecie Warszawskim.
  11. Nr 21 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie odnowienia dyplomu doktorskiego prof. dr. Stefanowi Sawickiemu.
  12. Nr 22 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  13. Nr 23 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 16 z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
  2. Nr 17 z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym.
  3. Nr 18 z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 roku.
  4. Nr 19 z dnia 18 lutego 2010 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 91 Rektora UMK z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wzorów umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach dokształcających obowiązujących od roku akademickiego 2008/2009.
  5. Nr 20 z dnia 18 lutego 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 97 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2009/2010.
  6. Nr 21 z dnia 18 lutego 2010 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 66 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (z późn. zm.)
  7. Nr 22 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zniesienia Zakładu Metod Komputerowych w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
  8. Nr 23 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Chemii.
  9. Nr 24 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne dla cudzoziemców na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2010/2011.
  10. Nr 25 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia Oddziału Klinicznego Chorób Piersi w Katedrze Chirurgii Onkologicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
  11. Nr 26 z dnia 9 marca 2010 r w sprawie prowadzenia specjalności na kierunku "fizyka techniczna" na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
  12. Nr 27 z dnia 9 marca 2010 r w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Bibliotecznej na lata 2010-2012.
  13. Nr 28 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011.
  14. Nr 29 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011.
  15. Nr 30 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 roku.
  16. Nr 31 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2010/2011.
  17. Nr 32 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011.
  18. Nr 33 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.
  19. Nr 34 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie utworzenia Katedry Neuropsychologii Klinicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
  20. Nr 35 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane w roku akademickim 2010/2011 na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
  21. Nr 36 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie liczby miejsc na studia w roku akademickim 2010/2011.
  22. Nr 37 z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu powoływania komisji likwidacyjnej majątku trwałego w kampusie toruńskim.
  23. Nr 38 z dnia 2 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 113 Rektora UMK z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich.
  24. Nr 39 z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku dietetyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
  25. Nr 40 z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia dokumentacji studentów i słuchaczy studiów doktoranckich w kampusie toruńskim objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie tekstu jednolitego Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 4 z dnia 1 marca 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 6 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
  2. Nr 5 z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej majątku trwałego dla jednostek administracji uczelnianej w kampusie toruńskim.
  3. Nr 6 z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny majątku w kampusie toruńskim.