Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 2 kwietnia 2007

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 17 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie poparcia stanowiska Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 23 marca 2007 r. dotyczącego tzw. ustawy lustracyjnej.
  2. Nr 18 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Władysława Laska na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 19 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  4. Nr 20 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Artura Terzyka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 21 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Piotra Cysewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 22 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Dariusza Chruścinskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 23 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Andrzeja Marszałka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  8. Nr 24 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Władysława Sinkiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  9. Nr 25 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń.
  10. Nr 26 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  11. Nr 27 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "dietetyka" na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
  12. Nr 28 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "ratownictwo medyczne" na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 23 z dnia 16 marca 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 2 października 2006 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników i studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
  2. Nr 24 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przekształcenia Katedry Marketingu w Katedrę Marketingu, Handlu i Logistyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  3. Nr 25 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przekształcenia Katedry Etnologii w Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych.
  4. Nr 26 z dnia 2 kwietnia 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  5. Nr 27 z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie przekształcenia studiów podyplomowych z zakresu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa sztuki kościelnej w Studia Podyplomowe Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego na Wydziale Sztuk Pięknych.
  6. Nr 28 z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniąjące Zarządzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2006/2007 oraz dotyczące dni wolnych od pracy w Uniwersytecie w okresie od 30 kwietnia 2007 r. do 4 maja 2007 r.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 2 z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie informacji ogólnej oraz zasad postępowania w przedmiocie składania oświadczeń dotyczących pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. - tj. składania "oświadczeń lustracyjnych" przez pracowników UMK w Toruniu.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 2 z dnia 21 marca 2007 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
  2. Nr 3 z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie przekształcenia Działu Remontów i Inwestycji w Dział Remontów oraz Dział Inwestycji.
  3. Nr 4 z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji bezpośrednio związanej z obsługa działalności podstawowej (wydziałowej).