Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 5 maja 2004

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 17 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania adiunkta II0 art. graf. Iwony Langowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  2. Nr 18 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Krzysztofa Obremskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 19 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Krystyny Szafraniec na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  4. Nr 20 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Jerzego Borejszy na stanowisko profesora zwyczajnego.
  5. Nr 21 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu za 2003 rok.
  6. Nr 22 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Uniwersytetu na 2004 rok.
  7. Nr 23 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2004/2005.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 10 z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych.
  2. Nr 11 z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych.
  3. Nr 12 z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Rozgłośni Uniwersyteckiej "Radio Sfera".
  4. Nr 13 z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Domu Studenckiego.
  5. Nr 14 z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2004/2005.
  6. Nr 15 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych.
  7. Nr 16 z dnia 2 kwietnia 2004 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 55 Rektora UMK z dnia 17 września 2000 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Etnologii w Instytucie Archeologii i Etnologii na Wydziale Nauk Historycznych.
  8. Nr 17 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Metalowych na Wydziale Sztuk Pięknych.
  9. Nr 18 z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Pracowni Kopernikańskiej w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
  10. Nr 19 z dnia 13 kwietnia 2004 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 31 Rektora UMK z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie powołania Zaocznego Studium Politologii w Katedrze Politologii na Wydziale Humanistycznym.
  11. Nr 20 z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
  12. Nr 21 z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie wypłat dla nauczycieli akademickich za przeprowadzenie egzaminów kursowych na studiach dziennych w roku akademickim 2003/2004.
  13. Nr 22 z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą "POUFNE".

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 4 z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wpisu do dyplomu ukończenia studiów nazwy kierunku "informacja naukowa i bibliotekoznawstwo".
  2. Nr 5 z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.
  3. Nr 6 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania na kierunku chemia specjalności: chemia stosowana, nauczanie chemii z biologią, nauczanie chemii z geografią.
  4. Nr 7 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie pracowników UMK i uczestników studiów doktoranckich w Hotelach Asystenckich i Domach Studenckich.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 2 z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 DAU z dnia 28 lutego 2003 r. dotyczącego zasad kwaterowania gości w obiektach uniwersyteckich.