Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 14 kwietnia 2003

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 16 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wiesława Nowaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  2. Nr 17 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Zygmunta Pogorzałego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  3. Nr 18 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Władysławy Szulakiewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  4. Nr 19 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Sławomira Wyszomirskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  5. Nr 20 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marka Zarębskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  6. Nr 21 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marka Zielińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  7. Nr 22 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Leszka Żylińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
  8. Nr 23 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Uniwersytetu na 2003 rok
  9. Nr 24 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu UMK z dnia 31 maja 1994 r. dotyczącej zasad obliczania godzin dydaktycznych, rodzajów zajęć rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich, wymiaru pensum i warunków jego obliczania oraz obciążeń dydaktycznych dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (jednolity tekst, B. Pr. Nr 9, poz. 158 z 31 grudnia 2001 r.)
  10. Nr 25 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń
  11. Nr 26 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej"

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 9 z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych
  2. Nr 10 z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie zasad realizacji stron WWW Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  3. Nr 11 z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2003 roku
  4. Nr 12 z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Edukacji Elementarnej w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym
  5. Nr 13 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Nauczania Języka Niemieckiego na Wydziale Filologicznym
  6. Nr 14 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie powołania Działu Audytu Wewnętrznego
  7. Nr 15 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie przekształcenia Studium Edukacji Informatycznej w Regionalne Studium Edukacji Informatycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki
  8. Nr 16 z dnia 14 kwietnia 2003 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 11 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2003 roku

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie nowych specjalności na Wydziale Nauk Historycznych

  Komunikaty Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 14 marca 2003 r. o nadaniu nauczycielom akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika tytułów i stopni naukowych oraz mianowaniach na stanowiska profesorskie w 2001 i 2002 r.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 2 z dnia 28 lutego 2003 r. dotyczące zasad kwaterowania gości w obiektach uniwersyteckich
  2. Nr 3 z dnia 1 kwietnia 2003 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym