Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 11 z dnia 31 grudnia 2012

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 27 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu spośród studentów na kadencję 2012-2016
  2. Nr 28 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rad wydziałów na kadencję 2012-2016

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 131 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Urszuli Żegleń na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  2. Nr 132 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Tomasza Kupsia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  3. Nr 133 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Marka Krzysztofa Kolasińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  4. Nr 134 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Arkadiusza Lacha na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  5. Nr 135 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zatrudnienia mgr Justyny Morzy na stanowisku Kanclerza UMK
  6. Nr 136 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Jerzego Lachowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  7. Nr 137 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
  8. Nr 138 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Jana Styczyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  9. Nr 139 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Krzysztofa Mazura na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  10. Nr 140 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Roberta Rogala na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  11. Nr 141 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2012 r.
  12. Nr 142 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie modernizacji obiektów Wydziału Chemii UMK przy ul. Gagarina 7 w Toruniu
  13. Nr 143 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie modernizacji obiektów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK przy ul. Gagarina 9 w Toruniu
  14. Nr 144 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby studentów studiów stacjonarnych UMK finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2012/2013
  15. Nr 145 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów nadania stopnia doktora oraz wzorów dyplomów nadania stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  16. Nr 146 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wzoru zaświadczenia ukończenia szkolenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  17. Nr 147 z dnia 18 grudnia 2012 r. Regulamin Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
  18. Nr 148 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. służebności przesyłu na nieruchomości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanej w Bydgoszczy
  19. Nr 149 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Asnyka 2, 2A w Toruniu
  20. Nr 150 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 184 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu
  2. Nr 185 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Ziemi
  3. Nr 186 z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 176 Rektora UMK z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  4. Nr 187 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia Pracowni Szlaku św. Jakuba na Wydziale Teologicznym
  5. Nr 188 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie geografii na Wydziale Nauk o Ziemi
  6. Nr 189 z dnia 29 listopada 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 75 Rektora UMK Toruniu z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu Kontroli Zarządczej w UMK
  7. Nr 190 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
  8. Nr 191 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji i zadań Rady Informatycznej UMK
  9. Nr 192 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania składu Rady Informatycznej UMK
  10. Nr 194 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
  11. Nr 195 z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 156 Rektora UMK Toruniu z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  12. Nr 196 z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenia nr 72 Rektora UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
  13. Nr 197 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów podyplomowych w zakresie rehabilitacji wzroku osób słabo widzących
  14. Nr 198 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych w zakresie prawa dowodowego dla biegłych
  15. Nr 199 z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 77 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013
  16. Nr 200 z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 170 Rektora UMK z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "Rozwój Studiów Chemicznych w niwersytecie Mikołaja Kopernika (ZUCH UMK)"
  17. Nr 201 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii na Wydziale Lekarskim
  18. Nr 202 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Bibliotece Uniwersyteckiej
  19. Nr 203 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Toruniu w Uniwersyteckie Centrum Sportowe
  20. Nr 204 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką elektronicznych wersji materiałów naukowych i dydaktycznych stworzonych przez pracowników UMK
  21. Nr 205 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Bibliotecznej na lata 2012-2016
  22. Nr 206 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany przynależności organizacyjnej Uniwersyteckiej Księgarni Naukowej
  23. Nr 207 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji i zadań Wydawnictwa Naukowego UMK
  24. Nr 208 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany aktów prawnych regulujących realizację projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych"
  25. Nr 209 z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych"
  26. Nr 210 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  27. Nr 211 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie trybu powoływania oraz zadań Uczelnianej Rady Wydawniczej i wydziałowych komisji wydawniczych
  28. Nr 212 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w celu wyegzekwowania należnych opłat za świadczone usługi edukacyjne
  29. Nr 213 z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 14 z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 12 Kanclerza UMK z dnia 5 września 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej w kampusie toruńskim
  2. Nr 15 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie pól spisowych w kampusie toruńskim
  3. Nr 16 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie pól spisowych w kampusie toruńskim