Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 11 z dnia 29 grudnia 2009

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 14 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających do końca kadencji 2008-2012 członków Senatu UMK oraz prodziekana na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 104 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jana Wiktora Sienkiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  2. Nr 105 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Bartosza Rakoczego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  3. Nr 106 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr. hab. Dariusza Koteckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 107 z dnia 24 listopada 2009 r. sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr Peterowi Normanowi Wilkinsonowi tytułu doktora honoris causa UMK.
  5. Nr 108 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr. hab. Mieczysławowi Jarońcowi tytułu doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
  6. Nr 109 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej do końca kadencji 2008-2012.
  7. Nr 110 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia "Dnia Jana Pawła II" w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  8. Nr 111 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Anhui University w Hefei w Chińskiej Republice Ludowej.
  9. Nr 112 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Rajmunda Przybylaka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  10. Nr 113 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Adama Makowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  11. Nr 114 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Jarosława Wenty na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  12. Nr 115 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jadwigi Ostrowskiej-Czubenko na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
  13. Nr 116 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Andrzeja Niedzielskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
  14. Nr 117 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Grażyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
  15. Nr 118 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Łukasza Wicherka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
  16. Nr 119 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania prof. Owenowi J. Gingerichowi szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana.
  17. Nr 120 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2009 rok.
  18. Nr 121 z dnia 15 grudnia 2009 r. dotycząca zmiany Uchwały nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
  19. Nr 122 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2010/2011.
  20. Nr 123 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 160 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej UMK.
  2. Nr 161 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług i opłat Biblioteki Medycznej Collegium Medium w Bydgoszczy.
  3. Nr 162 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia w Uczelnianym Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania kursu dokształcającego w zakresie "GAWIN: grafika, animacja i wideo w Internecie - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników regionu".
  4. Nr 163 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  5. Nr 164 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "Realizacja kształcenia zamawianego na kierunku ochrona środowiska (studia pierwszego stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności kształcenia i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia".
  6. Nr 165 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego oraz Rozwój Kierunków Kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu".
  7. Nr 166 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku biotechnologia".
  8. Nr 167 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków związanych z przeprowadzaniem egzaminów i zaliczeń oraz dokumentowaniem ich wyników w systemie USOS.
  9. Nr 168 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej dla projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" realizowanego w ramach działania 2.8 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu województwa.
  10. Nr 169 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad udostępniania i użytkowania samochodów służbowych będących własnością Uniwersytetu, a nie będących na stanie Działu Zaopatrzenia i Transportu w Toruniu oraz Sekretariatu Ogólnego w Bydgoszczy dla celów służbowych przez pracowników Uczelni.
  11. Nr 170 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektów: "Realizacja kształcenia zamawianego na kierunku ochrona środowiska (studia pierwszego stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności kształcenia i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia" oraz "Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku biotechnologia".
  12. Nr 171 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu".
  13. Nr 172 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2010/2011.
  14. Nr 175 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia Katedry Marketingu i Zarządzania Agrobiznesem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  15. Nr 177 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  16. Nr 178 z dnia 23 grudnia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 7 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  17. Nr 179 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia Zakładu Logiki Matematycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki.
  18. Nr 180 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Zakładu Analizy Funkcjonalnej na Wydziale Matematyki i Informatyki.
  19. Nr 181 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze Biblioteki Głównej UMK.
  20. Nr 182 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w UMK

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 11 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla opiekuna praktyk studenckich.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 16 z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie przekształcenia Sekcji Administracyjno-Gospodarczej w Akademickiej Przychodni Lekarskiej w Zespół Gospodarczy.
  2. Nr 17 z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w administracji w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność podstawową albo pomocniczą.
  3. Nr 18 z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej UMK w Collegium Medicum w Bydgoszczy.
  4. Nr 19 z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie przekształcenia Działu Administracyjno-Gospodarczego na Wydziale Chemii.
  5. Nr 20 z dnia 29 grudnia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 2 Kanclerza UMK z dnia 12 marca 2009r. w sprawie wykazu pól spisowych.
  6. Nr 21 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przekształcenia Sekcji Administracyjno-Gospodarczej w Instytucie Artystycznym oraz Sekcji Administracyjno-Gospodarczej w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa w Zespół Administracyjno-Gospodarczy na Wydziale Sztuk Pięknych.
  7. Nr 22 z dnia 29 grudnia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 2 Kanclerza UMK z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wykazu pól spisowych.
  8. Nr 23 z dnia 29 grudnia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 6 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.