Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 10 z dnia 31 grudnia 2013

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 7 z dnia 1 października 2013 r. o prawidłowości przeprowadzonych wyborów prodziekana na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej do końca kadencji 2012-2016
  2. Nr 8 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu UMK do końca kadencji 2012-2016
  3. Nr 9 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rad wydziałów do końca kadencji 2012-2016
  4. Nr 10 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady Wydziału Filologicznego do końca kadencji 2012-2016
  5. Nr 11 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rad Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej do końca kadencji 2012-2016

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 132 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Krystyny Szafraniec na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  2. Nr 133 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Lecha Zielińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  3. Nr 134 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do rady nadzorczej spółki "Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy - ,,Polskie Radio Pomorza i Kujaw Spółka Akcyjna" spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  4. Nr 135 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  5. Nr 136 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu w latach 2013-2015
  6. Nr 137 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Barbary Zegarskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  7. Nr 138 z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 33 Senatu UMK z dnia 26 marca 2013 r. - Regulamin Organizacyjny Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
  8. Nr 139 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Krzysztofa Rubachy na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  9. Nr 140 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2013 r.
  10. Nr 141 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  11. Nr 142 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki celowej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  12. Nr 143 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem w Edynburgu (Szkocja)

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 134 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wzorów umów dotyczących warunków odpłatności na studiach podyplomowych i kursach dokształcających
  2. Nr 135 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do celów umarzenia kredytów i pożyczek studenckich
  3. Nr 136 z dnia 25 września 2013 r. dotyczące odbywania praktyk zawodowych przez doktorantów
  4. Nr 137 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania Rzecznika Akademickiego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  5. Nr 138 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  6. Nr 139 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie utworzenia kursów dokształcających na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  7. Nr 140 z dnia 27 września 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 122 Rektora UMK z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia dla cudzoziemców
  8. Nr 141 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej studiów podyplomowych w zakresie astronomii i nauk przyrodniczych
  9. Nr 142 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą
  10. Nr 143 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów podyplomowych w zakresie wychowania i edukacji młodzieży gimnazjalnej
  11. Nr 144 z dnia 30 września 2013 r. Zasady organizacji studiów podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  12. Nr 145 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektów Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  13. Nr 146 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń i pomieszczeń Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  14. Nr 147 z dnia 30 września 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 106 Rektora UMK z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wysokości opłat za studia podyplomowe oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części bydgoskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
  15. Nr 148 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wysokości czesnego za drugi i kolejne lata studiów niestacjonarnych oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć za drugi i kolejne lata studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w części bydgoskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
  16. Nr 149 z dnia 7 października 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 188 Rektora UMK z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie geografii na Wydziale Nauk o Ziemi
  17. Nr 150 z dnia 8 października 2013 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu nauk o polityce na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych
  18. Nr 151 z dnia 8 października 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kursu dokształcającego w zakresie zdalnego nauczania w praktyce
  19. Nr 152 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki
  20. Nr 153 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki
  21. Nr 154 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. Środowiskowych Studiów Doktoranckich z Nauk Matematycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki
  22. Nr 155 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich z zakresu biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
  23. Nr 156 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  24. Nr 157 z dnia 14 października 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 192 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania składu Rady Informatycznej UMK
  25. Nr 158 z dnia 21 października 2013 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 129 Rektora UMK z dnia 26 września 2011 r. w sprawie utworzenia w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych kursów dokształcających w zakresie nauki języka obcego
  26. Nr 159 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich z zakresu nauk o polityce na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych
  27. Nr 160 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zasad postępowania z odpadami chemicznymi, medycznymi i weterynaryjnymi w jednostkach organizacyjnych Collegium Medicum UMK
  28. Nr 161 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Języka Niemieckiego w Zakład Językoznawstwa w Katedrze Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym
  29. Nr 162 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego
  30. Nr 163 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP
  31. Nr 164 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  32. Nr 165 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiS UMK w Toruniu"
  33. Nr 166 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na kursach dokształcających w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
  34. Nr 167 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 93 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wysokości opłat za studia podyplomowe oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
  35. Nr 168 z dnia 22 października 2013 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 183 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK
  36. Nr 169 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  37. Nr 170 z dnia 23 października 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  38. Nr 171 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie likwidacji Zakładu Informatyki i Metodologii Pracy Naukowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  39. Nr 172 z dnia 6 listopada 2013 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy licencjackiej w ramach projektu ZUCH UMK
  40. Nr 173 z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2013 roku
  41. Nr 174 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie powołania Rady Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
  42. Nr 175 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie teologii na Wydziale Teologicznym
  43. Nr 176 z dnia 14 listopada 2013 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 166 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na kursach dokształcających w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
  44. Nr 177 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Zakładu Optometrii na Wydziale Lekarskim
  45. Nr 178 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu
  46. Nr 179 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych kursu dokształcającego w zakresie archiwistyki
  47. Nr 180 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego w Zakład Pielęgniarstwa Społecznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  48. Nr 181 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przekształcenia Laboratorium Geomatyki i Kartografii w Katedrę Geomatyki i Kartografii na Wydziale Nauk o Ziemi
  49. Nr 182 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu udziału pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Collegium Medicum UMK oraz mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego w projekcie pn. "Z nauki do biznesu - II edycja"
  50. Nr 183 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie likwidacji Zakładu Położnictwa z Pracownią Biofizycznych Metod Nadzoru Płodu w Katedrze Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  51. Nr 184 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  52. Nr 185 z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  53. Nr 186 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłat za udostępnianie sal dla Uniwersytetu Dziecięcego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  54. Nr 187 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie tworzenia uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów
  55. Nr 188 z dnia 6 grudnia 2013 r. uchylające zarządzenie nr 24 Rektora UMK z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie podziału dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  56. Nr 189 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zakładu Podstaw Medycyny Klinicznej w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim
  57. Nr 190 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług i opłat Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
  58. Nr 191 z dnia 17 grudnia 2013 r. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki projektu konkursowego "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK"
  59. Nr 192 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie likwidacji Biblioteki Przyrodniczej
  60. Nr 193 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 146 Rektora UMK z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń i pomieszczeń Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  61. Nr 194 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum Komunikacji Klinicznej
  62. Nr 195 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie likwidacji Katedry i Zakładu Andrologii Klinicznej na Wydziale Lekarskim
  63. Nr 196 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Działu Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  64. Nr 197 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Stanowiska Pracy - Uczelniany Koordynator ds. Jakości Kształcenia
  65. Nr 198 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia prowadzonym na Wydziale Filologicznym
  66. Nr 199 z dnia 20 grudnia 2013 r. Regulamin przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących w ramach projektu POKL.04.03.00.05.054/12 "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020" na Wydziale Sztuk Pięknych UMK
  67. Nr 200 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia księgozbiorów wydzielonych Biblioteki Uniwersyteckiej
  68. Nr 201 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie nauk o sztuce na Wydziale Sztuk Pięknych
  69. Nr 202 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych
  70. Nr 203 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie w roku akademickim 2014/2015 studentów na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim
  71. Nr 204 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług i opłat Biblioteki Medycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy
  72. Nr 205 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  73. Nr 206 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 162 Rektora UMK w Toruniu z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego
  74. Nr 207 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie rodzaju i wysokości narzutów obciążających koszty wynagrodzeń osobowych dotyczących studiów stacjonarnych, studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń
  75. Nr 208 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zawierania umów o realizację prac i usług badawczych, rozwojowych oraz specjalistycznych wykonywanych na podstawie umów zawartych z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi lub innymi jednostkami

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 4 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie procedury obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych pracownikom naukowo-dydaktycznym, których zatrudnienie jest finansowane z grantów naukowych
  2. Nr 5 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu wyrażania zgody nauczycielom akademickim na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 6 z dnia 7 października 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 188 Rektora UMK z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie geografii na Wydziale Nauk o Ziemi

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 8 z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaœniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie
  2. Nr 9 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek wynajmu œrodków transportu Na podstawie § 134 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)
  3. Nr 10 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania œrodkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim
  4. Nr 11 z dnia 27 września 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie
  5. Nr 12 z dnia 29 listopada 2013 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 21 Kanclerza UMK z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Collegium Medicum w Bydgoszczy
  6. Nr 13 z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 15 Kanclerza UMK z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji funkcjonowania oraz obsługi telewizji dozorowej w obiektach Collegium Medicum UMK"
  7. Nr 14 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające zakładowy plan kont w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Obwieszczenia Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 2 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale: Biologii i Ochrony Środowiska oraz Nauk Historycznych w kadencji 2012-2016