Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 10 z dnia 23 listopada 2012

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 26 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rad wydziałów na kadencję 2012-2016

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 112 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Andrzeja Wojtczaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  2. Nr 113 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Iwony Łakomskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  3. Nr 114 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Januszowi Gilasowi
  4. Nr 115 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Januszowi Symonidesowi
  5. Nr 116 z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 95 Senatu UMK z dnia 20 grudnia 2011nbsp;r. zawierającą wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych
  6. Nr 117 z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  7. Nr 118 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanej w Bydgoszczy, na zabezpieczenie wierzytelności ING Banku Śląskiego S.A.
  8. Nr 119 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  9. Nr 120 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
  10. Nr 121 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nauki w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na kadencję 2012-2016
  11. Nr 122 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
  12. Nr 123 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
  13. Nr 124 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016
  14. Nr 125 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2012-2016
  15. Nr 126 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2012-2016
  16. Nr 127 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów na kadencję 2012-2016
  17. Nr 128 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów na kadencję 2012-2016
  18. Nr 129 z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 109 Senatu UMK z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
  19. Nr 130 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zwiększenia dodatku funkcyjnego dla rektora

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 167 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  2. Nr 168 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie przekształcenia specjalności na kierunku geografia prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi
  3. Nr 169 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP
  4. Nr 170 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "Rozwój Studiów Chemicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (ZUCH UMK)"
  5. Nr 171 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale Nauk Pedagogicznych
  6. Nr 172 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej dla projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" w roku akademickim 2012/2013
  7. Nr 173 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu pt.: "Wzmocnienie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia - nowa perspektywa"
  8. Nr 174 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "Zwiększenie liczby absolwentów kierunku ochrona środowiska (studia I i II stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności studiów i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia"
  9. Nr 175 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "CHEMO-KOP – Rozwój nowoczesnych studiów chemicznych II stopnia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dla zwiększenia liczby absolwentów kierunków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki"
  10. Nr 176 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  11. Nr 177 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i trybu ich działania
  12. Nr 178 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P
  13. Nr 179 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów umów dotyczących warunków kształcenia na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
  14. Nr 180 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie likwidacji samodzielnego stanowiska pracy ds. analizy sytuacji organizacyjno-prawnej szpitali uniwersyteckich
  15. Nr 181 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania Rady Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
  16. Nr 182 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przekształcenia specjalności na kierunku biologia prowadzonym na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
  17. Nr 183 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 3 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie składu Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
  2. Nr 4 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie składu Rady Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 7 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Rektora UMK w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2012/2013

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 13 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie pól spisowych w kampusie toruńskim