COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 10 z dnia 29 grudnia 2008

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 122 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie sytuacji materialnej pracowników publicznych szkół wyższych w Polsce.
  2. Nr 123 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Ludwika Stommy na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  3. Nr 124 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UMK prof. dr. hab. Mieczysławowi Jarońcowi.
  4. Nr 125 z dnia 25 listopada 2008 r. dotycząca opinii w sprawie zatrudnienia dr. Pawła Modrzyńskiego na stanowisku Kanclerza UMK.
  5. Nr 126 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przyznania Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej medalu "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
  6. Nr 127 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "praca socjalna" na Wydziale Nauk Pedagogicznych.
  7. Nr 128 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "nauki o rodzinie" na Wydziale Teologicznym oraz określenia zasad rekrutacji na ten kierunek w roku akademickim 2009/2010.
  8. Nr 129 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadanie Wydziałowi Humanistycznemu uprawnień do prowadzenia kierunku studiów "kognitywistyka" od roku akademickiego 2009/2010.
  9. Nr 130 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Uniwersytet mieszkań zakładowych, położonych przy ul. Osiedlowej 3 w Bydgoszczy.
  10. Nr 131 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2008 rok.
  11. Nr 132 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy majątku ruchomego zakupionego w trakcie realizacji inwestycji pn. "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy".
  12. Nr 133 z dnia 16 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany uchwały Nr 88 Senatu UMK z dnia 28 listopada 2006 r. Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.
  13. Nr 134 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 125 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktoranckich stypendiów rozwojowych EFS dla doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w ramach projektu "Program rozwoju Collegium Medicum UMK".
  2. Nr 126 z dnia 25 listopada 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 72 Rektora UMK z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2008/2009.
  3. Nr 127 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Katedry Teorii Opieki i Wychowania na Wydziale Nauk Pedagogicznych.
  4. Nr 128 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie powołania na kadencję 2008-2012 Zespołu doradczo-konsultacyjnego Rektora do spraw oceny rzeczywistego zakresu autonomii UMK w latach 1945-1990.
  5. Nr 129 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku "nauki o rodzinie" na Wydziale Teologicznym.
  6. Nr 130 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009 roku.
  7. Nr 131 z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie Nr 98 Rektora UMK z dnia 26 września 2008 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością Uniwersytetu.
  8. Nr 132 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu systemowego "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż".
  9. Nr 133 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu systemowego "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż"
  10. Nr 134 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy Głównego Specjalisty - Konsultanta Rektora.
  11. Nr 135 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Bibliotecznej na lata 2009-2012.
  12. Nr 136 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zniesienia samodzielnych stanowisk pracy w administracji Uniwersytetu.
  13. Nr 137 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług i opłat Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.
  14. Nr 138 z dnia 17 grudnia 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 125 Rektora UMK w Toruniu z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktoranckich stypendiów rozwojowych EFS dla doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w ramach projektu "Program rozwoju Collegium Medicum UMK".
  15. Nr 139 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 24 Rektora UMK z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie używania sprzetu, będącego własnością Uniwersytetu poza siedzibą Uczelni.
  16. Nr 140 z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie Nr 64 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu.

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie tekstu jednolitego Statutu Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 17 z dnia 25 listopada 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 12 Kanclerza UMK z dnia 14 grudnia 2007 r. dotyczącego ewidencji odzieży ochronnej i roboczej, pościeli w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  2. Nr 18 z dnia 2 grudnia 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 9 Kanclerza UMK z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
  3. Nr 19 z dnia 2 grudnia 2008 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
  4. Nr 20 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie tworzenia pola spisowego "Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej".
  5. Nr 21 z dnia 29grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Collegium Medicum w Bydgoszczy.
  6. Nr 22 z dnia 29 grudnia 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 11 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji funkcjonowania oraz obsługi telewizji dozorowej w obiektach Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu".