Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 10 z dnia 28 listopada 2003

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 67 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie podejmowania przez pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dodatkowego zatrudnienia.
  2. Nr 68 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu UMK z dnia 29 listopada 1994 r. Regulamin Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  3. Nr 69 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu UMK z dnia 31 maja 1994 r. dotyczącej zasad obliczania godzin dydaktycznych, rodzajów zajęć rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich, wymiaru pensum i warunków jego obliczania oraz obciążeń dydaktycznych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
  4. Nr 70 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Uniwersytetu Opolskiego o nadanie prof. dr. hab. Kazimierzowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.
  5. Nr 71 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Jadwigi Chudziak na stanowisko profesora zwyczajnego.
  6. Nr 72 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Piotra Bały na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 73 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie warunków rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na I rok studiów na rok akademicki 2005/2006.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 70 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Podyplomowe Studium Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Nauk Historycznych.
  2. Nr 71 z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 42 Rektora UMK z dnia 1 października 1998 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium "Nauczanie Matematyki" na Wydziale Matematyki i Informatyki.
  3. Nr 72 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Pracowni Metod Komputerowych w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych.
  4. Nr 73 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie powołania zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki.
  5. Nr 74 z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Regionalnych i Szkolnych Strategii Rozwoju i Zarządzania w Edukacji w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 5 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla opiekuna studenckiej praktyki zawodowej.
  2. Nr 6 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie powołania specjalizacji w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii na Wydziale Nauk Historycznych.

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu UMK z dnia 29 listopada 1994 r. - Regulamin Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 10 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie użytkowania urządzeń elektrycznych w Domach Studenckich i Hotelach Asystenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  2. Nr 11 z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie nr 7 Dyrektora Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej majątku trwałego dla jednostek administracji uczelnianej.