Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 1 z dnia 4 czerwca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów prodziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 1 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Romualda Wódzkiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
  2. Nr 2 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Adriany Szmidt-Jaworskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  3. Nr 3 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Renaty Gadzała-Kopciuch na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  4. Nr 4 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Zbigniewa Nerczuka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  5. Nr 5 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Jerzego Boehlke na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  6. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Piotra Fiszedera na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  7. Nr 7 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Macieja Zastempowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
  8. Nr 8 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie przyznania "Medalu za zasługi położone dla rozwoju Uczelni"
  9. Nr 9 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie polityki osobowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  10. Nr 10 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia godła i barw dla Wydziału Nauk o Ziemi
  11. Nr 11 z dnia 22 stycznia 2013 r. Regulamin ochrony, nabywania i korzystania z Dóbr Intelektualnych i Projektów Racjonalizatorskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  12. Nr 12 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  13. Nr 13 z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 20 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
  14. Nr 14 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem Makerere
  15. Nr 15 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem w Nawarze
  16. Nr 16 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem w Lome
  17. Nr 17 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Papieskim Uniwersytetem Laterańskim w Rzymie
  18. Nr 18 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie modernizacji obiektów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zasad finansowania działalności wydawniczej oraz cyfrowej Platformy Czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  2. Nr 2 z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych
  3. Nr 3 z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Zespołu ds. wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
  4. Nr 4 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia Zakładu Kombinatoryki i Obliczeń Symbolicznych na Wydziale Matematyki i Informatyki
  5. Nr 5 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Historii Kościoła oraz Zakładu Historii Krajów Skandynawskich w Zakład Historii Krajów Bałtyckich w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych
  6. Nr 6 z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 154 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
  7. Nr 7 z dnia 15 stycznia 2013 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 77 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013
  8. Nr 8 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2012/2013 na I rok studiów na kierunki, na których nauka rozpoczyna się od semestru letniego
  9. Nr 9 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim w roku akademickim 2013/2014
  10. Nr 10 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie uczelnianego dyplomu doktora lub dyplomu doktora habilitowanego
  11. Nr 11 z dnia 21 stycznia 2013 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 68 Rektora UMK z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2012/2013
  12. Nr 12 z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 203 Rektora UMK z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Toruniu w Uniwersyteckie Centrum Sportowe

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 1 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu pól spisowych dotyczących kampusu toruńskiego