Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 23 lutego 2012

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 1 z dnia 4 stycznia 2012 r. o wyborze przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu.
  2. Nr 2 z dnia 4 stycznia 2012 r. o wyborze wiceprzewodniczących i sekretarza Komisji Wyborczej Uniwersytetu.
  3. Nr 3 z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu na kadencję 2012-2016 oraz terminarza czynności wyborczych.
  4. Nr 4 z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie podziału mandatów elektorów na kadencję 2012-2016.

  Obwieszczenia Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 1 z dnia 13 lutego 2012 r. o składach osobowych wydziałowych komisji wyborczych na kadencję 2012-2016.

  Komunikaty Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 1 z dnia 10 stycznia 2012 r. o składach osobowych wydziałowych komisji wyborczych na kadencję 2012-2016.
  2. Nr 2 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie terminarza czynności wyborczych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 1 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Marii Stankiewicz na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 2 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Roberta Karaszewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  3. Nr 3 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Magdaleny Osińskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  4. Nr 4 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Romana Bäckera na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  5. Nr 5 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Grzegorza Gabora na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat.
  6. Nr 6 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Grzegorza Radomskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat.
  7. Nr 7 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o nadanie prof. Jurijowi Apresjanowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.
  8. Nr 8 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przyznania "Medalu za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
  9. Nr 9 z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 45 Senatu UMK z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013.
  10. Nr 10 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  11. Nr 11 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
  12. Nr 12 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji planu inwestycyjnego za rok 2011 Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 182 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w UMK
  2. Nr 1 z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia Pracowni Żywienia Klinicznego i Zaburzeń Metabolicznych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Wydziale Lekarskim
  3. Nr 2 z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2011/2012 na I rok studiów na kierunki, na których nauka rozpoczyna się od semestru letniego
  4. Nr 3 z dnia 10 stycznia 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 74 Rektora UMK z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2011/2012
  5. Nr 4 z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy ds. analizy sytuacji organizacyjno-prawnej szpitali uniwersyteckich
  6. Nr 5 z dnia 17 stycznia 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 16 Rektora UMK z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych
  7. Nr 6 z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku informatyka stosowana na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  8. Nr 7 z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie określenia liczby godzin zajęć na nowo tworzonych stacjonarnych studiach wyższych
  9. Nr 8 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Bibliotece Uniwersyteckiej
  10. Nr 9 z dnia 30 stycznia 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 74 Rektora UMK z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2011/2012
  11. Nr 10 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na pokrycie kosztów udziału uczestników Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych w konferencjach i szkoleniach
  12. Nr 11 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Restrukturyzacji Szpitali Uniwersyteckich
  13. Nr 12 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2012/2013.
  14. Nr 13 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej w Katedrę Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim.
  15. Nr 14 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii w Katedrę Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii na Wydziale Lekarskim
  16. Nr 15 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu projektu konkursowego pt. "Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia - nowa perspektywa"
  17. Nr 16 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 127 Rektora UMK z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK"
  18. Nr 17 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia kliniki oraz oddziału klinicznego w Katedrze Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim
  19. Nr 18 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia kliniki oraz pracowni w Katedrze Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii
  20. Nr 19 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli w Kancelarii Niejawnej UMK oraz jej fili w CM - niejawne, niepublikowane.
  21. Nr 20 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany do zarządzenia nr 15 Rektora UMK z dnia z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w Uczelni w kampusie toruńskim
  22. Nr 21 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu pt.: "Wzmocnienie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia - nowa perspektywa"
  23. Nr 22 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przekształcenia specjalności "finanse i doradztwo finansowe" na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  24. Nr 23 z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie w roku akademickim 2012/2013 studentów podejmujących i odbywających kształcenie na podstawie decyzji rektora na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
  25. Nr 24 z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych za prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
  26. Nr 25 z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych dla nauczycieli akademickich za prowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach godzin ponadwymiarowych, w języku angielskim na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
  27. Nr 26 z dnia 15 lutego 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 21 Rektora UMK z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania oraz zasad działania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  28. Nr 27 z dnia 23 lutego 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 24 Rektora UMK z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentacji
  29. Nr 28 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia Centrum Języka i Kultury Chińskiej na Wydziale Filologicznym
  30. Nr 29 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych w zakresie budowania kompetencji menedżerskich leaderów biznesu

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 1 z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 17 Kanclerza UMK z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Administracyjno-Gospodarczego dla budynku dydaktycznego przy ul. Asnyka 2a w Toruniu
  2. Nr 2 z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu pól spisowych dotyczących kampusu toruńskiego
  3. Nr 3 z dnia 23 stycznia 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 11 Kanclerza UMK z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie
  4. Nr 4 z dnia 1 lutego 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 2 Kanclerza UMK z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu pól spisowych dotyczących kampusu toruńskiego