Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 26 stycznia 2011

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 1 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Haliny Kaczmarek na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
  2. Nr 2 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Grażyny Malukiewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  3. Nr 3 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Waldemara Rozynkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  4. Nr 4 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marcina Ziółkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  5. Nr 5 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marka Basiula na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  6. Nr 6 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Elżbiety Jabłońskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  7. Nr 7 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyznania prof. dr. hab. Janowi Kopcewiczowi szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana.
  8. Nr 8 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyznania medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
  9. Nr 9 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych.
  10. Nr 10 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej".
  11. Nr 11 z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 43 Senatu UMK z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2011/2012.
  12. Nr 12 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 29 Senatu UMK z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie utworzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "matematyka i ekonomia".

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy i ich rozliczania.
  2. Nr 2 z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filozofia prowadzonym na Wydziale Humanistycznym.
  3. Nr 3 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011 na I rok studiów na kierunki, na których nauka rozpoczyna się od semestru letniego.
  4. Nr 4 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie przekształcenia Kancelarii Tajnej w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  5. Nr 5 z dnia 20 stycznia 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 100 Rektora UMK z dnia 8 września 2010 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  6. Nr 6 z dnia 20 stycznia 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 83 Rektora UMK z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2010/2011.
  7. Nr 7 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Chemii kursu dokształcającego w zakresie nauczania i stosowania metod chemii obliczeniowej.
  8. Nr 8 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do celów umorzenia kredytów i pożyczek studenckich.
  9. Nr 9 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia Katedry Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym.

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 1 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu pól spisowych dotyczących kampusu toruńskiego.