Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 26 lutego 2009

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 1 z dnia 27 stycznia 2009 r. sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Adama Grzelińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  2. Nr 2 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Tomasza Grzybowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  3. Nr 3 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr. hab. Karolowi Modzelewskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
  4. Nr 4 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie przyznania medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
  5. Nr 5 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2008 rok.
  6. Nr 6 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2009/2010.
  7. Nr 7 z dnia 27 stycznia 2009 r. dotycząca zmiany uchwały Nr 38 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2009/2010.
  8. Nr 8 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uniwersytet udziału w części nieruchomości położonej przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu.
  9. Nr 9 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie nadania jednej z ulic w Toruniu nazwy Władysława Bojarskiego.
  10. Nr 10 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "polityka społeczna" na Wydziale Humanistycznym.
  11. Nr 11 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie dofinansowania inwestycji (projektu) "Termomodernizacja obiektów CM UMK poprawa efektywnosci wykorzystania energii".
  12. Nr 12 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
  13. Nr 13 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 118 Senatu UMK z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dydaktycznej Uniwersytetu na kadencje 2008-2012.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie przekształcenia stanowiska zastępcy kanclerza ds. technicznych w stanowisko dyrektora ds. technicznych.
  2. Nr 2 z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia stanowiska zastepcy kanclerza ds. organizacji kształcenia.
  3. Nr 3 z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie podległości służbowo-funkcjonalnej jednostek administracji Uniwersytetu.
  4. Nr 4 z dnia 12 stycznia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 72 Rektora UMK z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za zajecia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w cześci torunskiej UMK w roku akademickim 2008/2009.
  5. Nr 5 z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. Strategii Rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  6. Nr 6 z dnia 19 stycznia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 7 Rektora UMK z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  7. Nr 7 z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie powołania składu Rady Informatycznej na kadencje 2008-2012.
  8. Nr 8 z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie powołania składu Rady Wydawniczej Uniwersytetu na kadencje 2008-2012.
  9. Nr 9 z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia Zakładu Źródłoznawstwa i Edytorstwa w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
  10. Nr 10 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej.
  11. Nr 11 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia księgozbioru wydzielonego Biblioteki Uniwersyteckiej przy Katedrze Języka i Cywilizacji Greckiej Wydziału Filologicznego.
  12. Nr 12 z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 34 Rektora UMK z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  13. Nr 13 z dnia 28 stycznia 2009 r. dotyczące ustalenia stawki odpłatności za dodatkowe zajęcia dydaktyczne z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w roku akademickim 2008/2009 dla studentów IV i V roku trybu stacjonarnego w zakresie zarządzania, specjalność: inwestycje i nieruchomości.
  14. Nr 14 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia oddziałów klinicznych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Wydziale Lekarskim.
  15. Nr 15 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Psychiatrii w Katedre Psychiatrii na Wydziale Lekarskim.
  16. Nr 16 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie liczby miejsc na studia w roku akademickim 2009/2010.
  17. Nr 17 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie harmonogramu postepowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2009/2010.
  18. Nr 18 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia kliniki oraz pracowni w Katedrze Psychiatrii na Wydziale Lekarskim

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany pisma okólnego Nr 4 Rektora UMK z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich (z późn. zm.).

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 1 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnej Sekcji Inwentaryzacji w Dział Inwentaryzacji.