Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 9 marca 2007

  Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

  1. Nr 27 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie udziału studentów w organach kolegialnych Uniwersytetu.

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 1 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie wniosku Rady Wydziału Chemii o mianowanie dr hab. Marii Barysz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
  2. Nr 2 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Wojciecha Beutha na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
  3. Nr 3 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania art. mal. Mariana Stępaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
  4. Nr 4 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie Valdasowi Adamkusowi - Prezydentowi Republiki Litewskiej tytułu doktora honoris causa UMK.
  5. Nr 5 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przyznania medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
  6. Nr 6 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2006 rok.
  7. Nr 7 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalania wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniu nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-technicznych.
  8. Nr 8 z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 45 Senatu UMK z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajec dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
  9. Nr 9 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. art. mal. Bogdana Chmielewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
  10. Nr 10 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. art. graf. Józefa Słobosza na stanowisko profesora zwyczajnego.
  11. Nr 11 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Wojciecha Wysoty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pieciu lat.
  12. Nr 12 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr Williamowi G. Dwyerowi z Uniwersytetu Notre Dame w USA tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.
  13. Nr 13 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie kierunków polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich w UMK.
  14. Nr 14 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Matematyki i Informatyki.
  15. Nr 15 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu nagród rektora UMK dla nauczycieli akademickich.
  16. Nr 16 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu nagród i wyróżnień rektora UMK dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 2 stycznia 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 15 Rektora UMK z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebedących własnościa Uniwersytetu.
  2. Nr 2 z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie powołania specjalności na Wydziale Filologicznym.
  3. Nr 3 z dnia 16 stycznia 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 84 Rektora UMK z dnia 16 października 2006 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla pracowników Uniwersytetu użytkujących w czasie pracy monitor komputerowy.
  4. Nr 4 z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Fizyki i Zastosowań Komputerów w Podyplomowe Studia Fizyki, Astronomii i Zastosowania Komputerów na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
  5. Nr 5 z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Teledetekcji i Kartografii w Zakład Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej w Instytucie Geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
  6. Nr 6 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie odpowiedzialności za organizacje i funkcjonowanie studiów niestacjonarnych i studiów podyplomowych.
  7. Nr 7 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Świadczeń Socjalnych.
  8. Nr 8 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia Zakładu Polityki Narodowościowej w Instytucie Politologii na Wydziale Humanistycznym.
  9. Nr 9 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Europy Zachodniej w Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Historycznych.
  10. Nr 10 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Etyki w Zakład Filozofii Moralnej i Bioetyki oraz Zakład Aksjologii i Etyki Społecznej w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym.
  11. Nr 11 z dnia 30 stycznia 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 15 Rektora UMK z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebedących własnościa Uniwersytetu.
  12. Nr 12 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów oraz za legalizacje dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.
  13. Nr 13 z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie zasad wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.
  14. Nr 14 z dnia 6 lutego 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 99 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim.
  15. Nr 15 z dnia 28 lutego 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 48 Rektora UMK z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w roku akademickim 2006/2007.
  16. Nr 16 z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie powołania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Podyplomowych Studiów Zarządzania Zmianami i Doskonalenia Organizacji.
  17. Nr 17 z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie dotychczasowych wewnętrznych regulacji prawnych w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy dotyczących zasad przyznawania pracownikom dodatku pieniężnego za prace wykonywane w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.
  18. Nr 18 z dnia 6 lutego 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 77 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zasad przygotowywania i rozliczania preliminarzy studiów niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz dysponowania środkami pochodzącymi z odpłatności za studia stacjonarne, niestacjonarne oraz studia podyplomowe, kursy specjalne w kampusie torunskim.
  19. Nr 19 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wysokości wynagrodzeń wypłacanych w formie umowy o dzieło/zlecenia za czynności administracyjno-techniczne dla nauczycieli akademickich.
  20. Nr 20 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Dermatologii w Katedrę i Klinikę Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciowa i Immunodermatologii na Wydziale Lekarskim.
  21. Nr 21 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie utworzenia Zakładu Geografii Krajobrazu w Instytucie Geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
  22. Nr 22 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie kontroli stanu ewidencyjnego i przekwalifikowania dokumentów niejawnych utworzonych i przechowywanych w Kancelarii Tajnej Uniwersytetu (niejawne, niepublikowane).

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu załącznika do zarządzenia nr 93 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na badania własne w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 1 z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie apteczek pierwszej pomocy używanych w obiektach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.