Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 28 lutego 2006

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 1 z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Bogdany Wilczyńskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  2. Nr 2 z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania art. mal. II. st. kw. Krzysztofa Pituły na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  3. Nr 3 z dnia 24 stycznia 2006 r. o zmianie Regulaminu występowania o nagrody, nadawanie orderów, odznaczeń i nagród oraz rozpatrywania odznaki honorowej UMK w Toruniu.
  4. Nr 4 z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie przyznania medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
  5. Nr 5 z dnia 24 stycznia 2006 r. o zmianie uchwały Nr 98 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007.
  6. Nr 6 z dnia 24 stycznia 2006 r. dotycząca zmiany uchwały Senatu UMK z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.
  7. Nr 7 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Michała Caputy na stanowisko profesora zwyczajnego.
  8. Nr 8 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Viary Maldjievej na stanowisko profesora zwyczajnego.
  9. Nr 9 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Danuty Janickiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
  10. Nr 10 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. n. med. Romana Kotzbacha na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
  11. Nr 11 z dnia 28 lutego 2006 r. o zmianie uchwały nr 6 Senatu UMK z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim.
  12. Nr 12 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie wstępnych założeń do "Strategii Rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na lata 2007-2013".

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Analityki Medycznej na Wydziale Farmaceutycznym.
  2. Nr 2 z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Uczelnianym Centrum Informatycznym UMK.
  3. Nr 3 z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie powołania komisji do przyjmowania darowizn, spadków i zapisów na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  4. Nr 4 z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy obowiązującego w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  5. Nr 5 z dnia 23 stycznia 2006 r. o zmianie zarządzenia nr 51 Rektora UMK z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 2005/2006.
  6. Nr 6 z dnia 31 stycznia 2006 r. o zmianie zarządzenia nr 76 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie opodatkowania wynagrodzeń za działalność twórczą pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UMK wykonywaną w ramach stosunku pracy.
  7. Nr 8 z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Historycznych.
  8. Nr 9 z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie obiegu przesyłek niejawnych pomiędzy kancelarią ogólną a kancelarią tajną Uniwersytetu /poufne - niepublikowane/.
  9. Nr 11 z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie powołania administratora systemów oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego bezpiecznych stanowisk komputerowych w strefie kontrolowanego dostępu /poufne - niepublikowane/.
  10. Nr 12 z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie kontroli stanu ewidencyjnego i przekwalifikowania dokumentów niejawnych wytworzonych i przekazywanych w Kancelarii Tajnej Uniwersytetu /poufne - niepublikowane/.
  11. Nr 13 z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu "Regulaminu Zamówień Publicznych".

  Pisma Okólne Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie opłat za wypisywanie dyplomów pismem ozdobnym.

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu UMK z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniu nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-technicznych.
  2. Nr 2 z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 76 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie opodatkowania wynagrodzeń za działalność twórczą pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz pracowników naukowo-technicznych UMK wykonywaną w ramach stosunku pracy.

  Zarządzenia Kanclerza

  1. Nr 1 z dnia 24 stycznia 2006 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
  2. Nr 2 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie zakończenia likwidacji Działu Zbiorowego Żywienia.
  3. Nr 3 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie wysokości opłat za noclegi w Hotelu Uniwersyteckim przy ul. Szosa Chełmińska 83A w Toruniu.