Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 12 marca 2001

  Uchwały Senatu UMK

  1. Nr 1 z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Ewy Przybylskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  2. Nr 2 z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Tadeusza J. Żuchowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
  3. Nr 3 z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Danuty Janickiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.

  Zarządzenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Kształcenia Wrażliwości Estetycznej w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym.
  2. Nr 2 z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium "Technologia Informacyjna w Nauczaniu Przedmiotów Przyrodniczych" na Wydziale Fizyki i Astronomii.
  3. Nr 3 z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Edukacji Plastycznej w Zakład Edukacji Artystycznej w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych.
  4. Nr 4 z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie przekształcenia Międzywydziałowego Zespołu Ochrony i Kształtowania Środowiska w Interdyscyplinarny Zespół Ochrony i Kształtowania Środowiska.
  5. Nr 5 z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie przekształcenia Międzynarodowego Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem w Międzynarodowe Podyplomowe Studium Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  6. Nr 6 z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie zmian organizacji Podyplomowego Studium Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
  7. Nr 7 z dnia 15 lutego 2001 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 1 Rektora UMK z dnia 26 stycznia 1993 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Brytyjskiej UMK.
  8. Nr 8 z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i o dzieło, wzorów druków umów oraz miejsca i terminów składania dokumentacji.
  9. Nr 9 z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Nauk Historycznych.
  10. Nr 10 z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za godziny dydaktyczne zlecone w formie umowy o dzieło/zlecenie.
  11. Nr 11 z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie wypłat dla nauczycieli akademickich za przeprowadzenie egzaminów kursowych na studiach dziennych w roku akademickim 2000/2001.
  12. Nr 12 z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium "Edukacja Historyczna i Obywatelska w Szkole Podstawowej i Gimnazjum" w Podyplomowe Studium Edukacji Historycznej i Obywatelskiej dla Nauczycieli na Wydziale Nauk Historycznych.
  13. Nr 13 z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Historii i Edukacji Obywatelskiej w Podyplomowe Studium Historii i Wiedzy o Społeczeństwie na Wydziale Nauk Historycznych.

  Obwieszczenia Rektora UMK

  1. Nr 1 z dnia 19 stycznia 2001 r. Informacja o kapitale początkowym dla celów emerytalnych.

  Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 1 z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie jednolitego wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz przyporządkowanym kodem księgowym (MPK).
  2. Nr 2 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie utworzenia Sekcji Administracyjno-Gospodarczej w Akademickiej Przychodni Lekarskiej.
  3. Nr 3 z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego stanowiska radcy prawnego w Biuro Prawne.

  Komunikaty Dyrektora Administracyjnego

  1. Nr 1 z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych używanych do celów służbowych, nie będących własnością Uniwersytetu.