Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zasad finansowania działalności wydawniczej oraz cyfrowej Platformy Czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 2 z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych
Nr 3 z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Zespołu ds. wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
Nr 4 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia Zakładu Kombinatoryki i Obliczeń Symbolicznych na Wydziale Matematyki i Informatyki
Nr 5 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Historii Kościoła oraz Zakładu Historii Krajów Skandynawskich w Zakład Historii Krajów Bałtyckich w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 6 z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 154 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
Nr 7 z dnia 15 stycznia 2013 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 77 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013
Nr 8 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2012/2013 na I rok studiów na kierunki, na których nauka rozpoczyna się od semestru letniego
Nr 9 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim w roku akademickim 2013/2014
Nr 10 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie uczelnianego dyplomu doktora lub dyplomu doktora habilitowanego
Nr 11 z dnia 21 stycznia 2013 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 68 Rektora UMK z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2012/2013
Nr 12 z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 203 Rektora UMK z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Toruniu w Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Nr 13 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Rady Programowej Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"
Nr 14 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego
Nr 15 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli w kancelarii Niejawnej UMK oraz jej fili w CM (poufne, niepublikowane)
Nr 16 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku geografia prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi
Nr 17 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 176 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu"
Nr 18 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego w Zakład Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego w Katedrze Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym
Nr 19 z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 77 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013
Nr 20 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Katedry Ekologii i Biogeografii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
Nr 21 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie zmiany nazwy studiów doktoranckich z zakresu bibliologii na studia doktoranckie z zakresu bibliologii i informatologii
Nr 22 z dnia 4 marca 2013 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji w Collegium Medicum w Bydgoszczy
Nr 23 z dnia 4 marca 2013 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 99 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim
Nr 24 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie podziału dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 25 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie specjalności prowadzonych na Wydziale Nauk Pedagogicznych
Nr 26 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie w roku akademickim 2013/2014 studentów na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim
Nr 27 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla pracowników Uniwersytetu użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy
Nr 28 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie składania deklaracji przez absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w celu monitorowania ich karier zawodowych
Nr 29 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego oraz Rozwój Kierunków Kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu"
Nr 30 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności na Wydziale Nauk Pedagogicznych
Nr 31 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2013 roku
Nr 32 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. klinicznych związanych z działalnością Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 33 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Katedry Geobotaniki i Planowania Krajobrazu na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
Nr 34 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu
Nr 35 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych studiów podyplomowych w zakresie edytorstwa komputerowego
Nr 36 z dnia 2 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 154 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
Nr 37 z dnia 2 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 35 Rektora UMK z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane w roku akademickim 2012/2013 na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych
Nr 38 z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Nr 39 z dnia 2 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 19 Rektora UMK z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji tłumaczeń dokumentów ukończenia studiów wyższych na język angielski
Nr 40 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia prowadzonym na Wydziale Filologicznym
Nr 41 z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2013/2014
Nr 42 z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Nr 43 z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 75 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu kontroli zarządczej w UMK
Nr 44 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin staży studenckich w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu POKL.04.01.02-00-171/10 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunku ochrona środowiska (studia I i II stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności studiów i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia"
Nr 45 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Rady Uniwersyteckiego Centrum Sportowego
Nr 46 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie specjalności prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 47 z dnia 24 kwietnia 2013 r. sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 48 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014
Nr 49 z dnia 25 kwietnia 2013 r. Regulamin staży studenckich oraz absolwenckich w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki projektu konkursowego "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK"
Nr 50 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 179 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów umów dotyczących warunków kształcenia na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
Nr 51 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2013/2014
Nr 52 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Zakładu Foniatrii i Rehabilitacji Głosu na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 53 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Kliniki Foniatrii i Audiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 54 z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 78 Rektora UMK z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013
Nr 55 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie rekrutacji uzupełniającej na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Nr 56 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie przekształcenia specjalności na kierunku geografia prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi
Nr 57 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z krajowymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 58 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia wyższe w roku akademickim 2013/2014
Nr 59 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2013/2014
Nr 60 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014
Nr 61 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kursu dokształcającego w zakresie posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym w zarządzaniu małą i średnią firmą
Nr 62 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów UMK w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
Nr 63 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym
Nr 64 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przekształcenia Katedry Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Katedrę Chirurgii Ogólnej i Transplantologii na Wydziale Lekarskim
Nr 65 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 66 z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2013/2014
Nr 67 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2013 roku
Nr 68 z dnia 27 maja 2013 r. Regulamin staży studenckich oraz absolwenckich w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego "WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu"
Nr 69 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie rodzaju i wysokości stawek wynagrodzenia za czynności wykonywane w ramach kursów specjalizacyjnych dla lekarzy organizowanych przez jednostki organizacyjne Collegium Medicum UMK
Nr 70 z dnia 28 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy i ich rozliczania
Nr 71 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności prowadzonej na kierunku zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Nr 72 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności prowadzonej na kierunku zarządzanie informacją i bibliologia na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 73 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Nr 74 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przekształcenia Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej w Klinikę Chirurgii Ogólnej i Transplantologii na Wydziale Lekarskim
Nr 75 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
Nr 76 z dnia 29 maja 2013 r. Regulamin staży studenckich w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu "Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia - nowa perspektywa"
Nr 77 z dnia 29 maja 2013 r. Regulamin konkursu na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P
Nr 78 z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2013/2014
Nr 79 z dnia 5 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 154 Rektora z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
Nr 80 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 81 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentacji.
Nr 82 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa oraz literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym
Nr 83 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych
Nr 84 z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie Rektora UMK w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 85 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie prowadzenia studiów doktoranckich w zakresie biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
Nr 86 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przekształcenia studiów doktoranckich w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie geografii w studia doktoranckie z zakresu geografii prowadzone na Wydziale Nauk o Ziemi
Nr 87 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich z zakresu medycyny na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 88 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich z zakresu nauk o zdrowiu na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 89 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich z zakresu nauk teologicznych na Wydziale Teologicznym
Nr 90 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przekształcenia studiów doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych prowadzonych na Wydziale Sztuk Pięknych w studia doktoranckie z zakresu sztuk pięknych i studia doktoranckie z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki
Nr 91 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przekształcenia studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej fizyka oraz studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej astronomia prowadzonych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauk Fizycznych
Nr 92 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Pedagogicznych
Nr 93 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wysokości opłat za studia podyplomowe oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
Nr 94 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku nauki o rodzinie prowadzonym na Wydziale Teologicznym
Nr 95 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie sztuk pięknych oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych
Nr 96 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Pracowni Media Lab w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych
Nr 97 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia księgozbiorów wydzielonych Biblioteki Medycznej w Collegium Medicum UMK
Nr 98 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za naukę dla studentów drugiego, trzeciego, czwartego i piątego roku odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim w roku akademickim 2013/2014
Nr 99 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie uruchomienia Stałego Dyżuru Uczelnianego
Nr 100 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filozofia prowadzonym na Wydziale Humanistycznym
Nr 101 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014
Nr 102 z dnia 27 czerwca 2013 r. Regulamin staży zawodowych na Wydziale Chemii UMK w Toruniu w ramach projektu "RoZwój StUdiów Chemicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (ZUCH UMK)"
Nr 103 z dnia 27 czerwca 2013 r. Regulamin staży na Wydziale Sztuk Pięknych w projekcie POKL.04.03.00.05.054/12 "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020"
Nr 104 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku Studia Bałtyckie prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 105 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego
Nr 106 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wysokości opłat za studia podyplomowe oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części bydgoskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
Nr 107 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku chemia prowadzonym na Wydziale Chemii
Nr 108 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich z zakresu nauk o zdrowiu oraz medycyny na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 109 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zasad postępowania z substancjami i mieszaninami chemicznymi wykorzystywanymi w jednostkach organizacyjnych Collegium Medicum UMK
Nr 110 z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie opisu przedmiotu w uniwersyteckim katalogu przedmiotów zamieszczonym w systemie USOS
Nr 111 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Sztuk Pięknych studiów podyplomowych w zakresie konserwacji obiektów archeologicznych - metal, skóra, glina suszona, ceramika i szkło
Nr 112 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Sztuk Pięknych studiów podyplomowych w zakresie konserwacji militariów z okresu I i II Wojny Światowej
Nr 113 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym studiów podyplomowych w zakresie mediacji rodzinnych
Nr 114 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2013 roku
Nr 115 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia księgozbioru wydzielonego Biblioteki Medycznej w Collegium Medicum UMK
Nr 116 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektów Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 117 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń i pomieszczeń Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 118 z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 183 Rektora UMK z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK
Nr 119 z dnia 9 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 106 Rektora UMK z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wysokości opłat za studia podyplomowe oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części bydgoskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
Nr 120 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań nad Cyberprzestępczością na Wydziale Prawa i Administracji
Nr 121 z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 9 Rektora UMK z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim w roku akademickim 2013/2014
Nr 122 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Teologii w Studia podyplomowe w zakresie teologii
Nr 123 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Sztuk Pięknych studiów podyplomowych w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
Nr 124 z dnia 16 września 2013 r. Regulamin staży zawodowych w ramach projektu "CHEMO-KOP - Rozwój nowoczesnych studiów chemicznych II stopnia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dla zwiększenia liczby absolwentów kierunków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki"
Nr 125 z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich z zakresu chemii na Wydziale Chemii
Nr 126 z dnia 20 września 2013 r. Instrukcja przygotowania i realizacji projektów naukowo-badawczych współfinansowanych ze środków zagranicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 127 z dnia 20 września 2013 r. w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego
Nr 128 z dnia 20 września 2013 r. Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
Nr 129 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji
Nr 130 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie utworzenia Katedry Chemii Biomateriałów i Kosmetyków na Wydziale Chemii
Nr 131 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie przekształcenia Katedry Technologii Chemicznej w Zakład Technologii Chemicznej na Wydziale Chemii
Nr 132 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie likwidacji Zakładu Dydaktyki w strukturze międzywydziałowej Collegium Medicum UMK
Nr 133 z dnia 25 września 2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 134 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wzorów umów dotyczących warunków odpłatności na studiach podyplomowych i kursach dokształcających
Nr 135 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do celów umarzenia kredytów i pożyczek studenckich
Nr 136 z dnia 25 września 2013 r. dotyczące odbywania praktyk zawodowych przez doktorantów
Nr 137 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania Rzecznika Akademickiego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 138 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 139 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie utworzenia kursów dokształcających na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 140 z dnia 27 września 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 122 Rektora UMK z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia dla cudzoziemców
Nr 141 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej studiów podyplomowych w zakresie astronomii i nauk przyrodniczych
Nr 142 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą
Nr 143 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów podyplomowych w zakresie wychowania i edukacji młodzieży gimnazjalnej
Nr 144 z dnia 30 września 2013 r. Zasady organizacji studiów podyplomowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 145 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektów Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 146 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń i pomieszczeń Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 147 z dnia 30 września 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 106 Rektora UMK z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wysokości opłat za studia podyplomowe oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części bydgoskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
Nr 148 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wysokości czesnego za drugi i kolejne lata studiów niestacjonarnych oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć za drugi i kolejne lata studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w części bydgoskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
Nr 149 z dnia 7 października 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 188 Rektora UMK z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie geografii na Wydziale Nauk o Ziemi
Nr 150 z dnia 8 października 2013 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu nauk o polityce na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych
Nr 151 z dnia 8 października 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kursu dokształcającego w zakresie zdalnego nauczania w praktyce
Nr 152 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki
Nr 153 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki
Nr 154 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. Środowiskowych Studiów Doktoranckich z Nauk Matematycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki
Nr 155 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich z zakresu biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
Nr 156 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nr 157 z dnia 14 października 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 192 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania składu Rady Informatycznej UMK
Nr 158 z dnia 21 października 2013 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 129 Rektora UMK z dnia 26 września 2011 r. w sprawie utworzenia w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych kursów dokształcających w zakresie nauki języka obcego
Nr 159 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich z zakresu nauk o polityce na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych
Nr 160 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zasad postępowania z odpadami chemicznymi, medycznymi i weterynaryjnymi w jednostkach organizacyjnych Collegium Medicum UMK
Nr 161 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Języka Niemieckiego w Zakład Językoznawstwa w Katedrze Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym
Nr 162 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego
Nr 163 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP
Nr 164 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 165 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiS UMK w Toruniu"
Nr 166 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na kursach dokształcających w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
Nr 167 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 93 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wysokości opłat za studia podyplomowe oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
Nr 168 z dnia 22 października 2013 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 183 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK
Nr 169 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 170 z dnia 23 października 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 171 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie likwidacji Zakładu Informatyki i Metodologii Pracy Naukowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 172 z dnia 6 listopada 2013 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy licencjackiej w ramach projektu ZUCH UMK
Nr 173 z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2013 roku
Nr 174 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie powołania Rady Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Nr 175 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie teologii na Wydziale Teologicznym
Nr 176 z dnia 14 listopada 2013 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 166 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na kursach dokształcających w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
Nr 177 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Zakładu Optometrii na Wydziale Lekarskim
Nr 178 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu
Nr 179 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych kursu dokształcającego w zakresie archiwistyki
Nr 180 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego w Zakład Pielęgniarstwa Społecznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 181 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przekształcenia Laboratorium Geomatyki i Kartografii w Katedrę Geomatyki i Kartografii na Wydziale Nauk o Ziemi
Nr 182 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu udziału pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Collegium Medicum UMK oraz mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego w projekcie pn. "Z nauki do biznesu - II edycja"
Nr 183 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie likwidacji Zakładu Położnictwa z Pracownią Biofizycznych Metod Nadzoru Płodu w Katedrze Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 184 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 185 z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 186 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłat za udostępnianie sal dla Uniwersytetu Dziecięcego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Nr 187 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie tworzenia uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów
Nr 188 z dnia 6 grudnia 2013 r. uchylające zarządzenie nr 24 Rektora UMK z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie podziału dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 189 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Zakładu Podstaw Medycyny Klinicznej w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim
Nr 190 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług i opłat Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
Nr 191 z dnia 17 grudnia 2013 r. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki projektu konkursowego "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK"
Nr 192 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie likwidacji Biblioteki Przyrodniczej
Nr 193 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 146 Rektora UMK z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń i pomieszczeń Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 194 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum Komunikacji Klinicznej
Nr 195 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie likwidacji Katedry i Zakładu Andrologii Klinicznej na Wydziale Lekarskim
Nr 196 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Działu Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Nr 197 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Stanowiska Pracy - Uczelniany Koordynator ds. Jakości Kształcenia
Nr 198 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia prowadzonym na Wydziale Filologicznym
Nr 199 z dnia 20 grudnia 2013 r. Regulamin przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących w ramach projektu POKL.04.03.00.05.054/12 "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020" na Wydziale Sztuk Pięknych UMK
Nr 200 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia księgozbiorów wydzielonych Biblioteki Uniwersyteckiej
Nr 201 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie nauk o sztuce na Wydziale Sztuk Pięknych
Nr 202 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych
Nr 203 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie w roku akademickim 2014/2015 studentów na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim
Nr 204 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług i opłat Biblioteki Medycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy
Nr 205 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 206 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 162 Rektora UMK w Toruniu z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego
Nr 207 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie rodzaju i wysokości narzutów obciążających koszty wynagrodzeń osobowych dotyczących studiów stacjonarnych, studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń
Nr 208 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zawierania umów o realizację prac i usług badawczych, rozwojowych oraz specjalistycznych wykonywanych na podstawie umów zawartych z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi lub innymi jednostkami