Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia Pracowni Żywienia Klinicznego i Zaburzeń Metabolicznych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Wydziale Lekarskim
Nr 2 z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2011/2012 na I rok studiów na kierunki, na których nauka rozpoczyna się od semestru letniego
Nr 3 z dnia 10 stycznia 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 74 Rektora UMK z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2011/2012
Nr 4 z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy ds. analizy sytuacji organizacyjno-prawnej szpitali uniwersyteckich
Nr 5 z dnia 17 stycznia 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 16 Rektora UMK z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych
Nr 6 z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku informatyka stosowana na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nr 7 z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie określenia liczby godzin zajęć na nowo tworzonych stacjonarnych studiach wyższych
Nr 8 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Bibliotece Uniwersyteckiej
Nr 9 z dnia 30 stycznia 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 74 Rektora UMK z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2011/2012
Nr 10 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na pokrycie kosztów udziału uczestników Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych w konferencjach i szkoleniach
Nr 11 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Restrukturyzacji Szpitali Uniwersyteckich
Nr 12 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2012/2013.
Nr 13 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej w Katedrę Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim.
Nr 14 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii w Katedrę Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii na Wydziale Lekarskim
Nr 15 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu projektu konkursowego pt. "Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia - nowa perspektywa"
Nr 16 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 127 Rektora UMK z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK"
Nr 17 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia kliniki oraz oddziału klinicznego w Katedrze Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim
Nr 18 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia kliniki oraz pracowni w Katedrze Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii
Nr 19 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli w Kancelarii Niejawnej UMK oraz jej fili w CM - niejawne, niepublikowane.
Nr 20 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany do zarządzenia nr 15 Rektora UMK z dnia z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w Uczelni w kampusie toruńskim
Nr 21 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu pt.: "Wzmocnienie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia - nowa perspektywa"
Nr 22 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przekształcenia specjalności "finanse i doradztwo finansowe" na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Nr 23 z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie w roku akademickim 2012/2013 studentów podejmujących i odbywających kształcenie na podstawie decyzji rektora na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
Nr 24 z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych za prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
Nr 25 z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych dla nauczycieli akademickich za prowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach godzin ponadwymiarowych, w języku angielskim na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
Nr 26 z dnia 15 lutego 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 21 Rektora UMK z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania oraz zasad działania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Nr 27 z dnia 23 lutego 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 24 Rektora UMK z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentacji
Nr 28 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia Centrum Języka i Kultury Chińskiej na Wydziale Filologicznym
Nr 29 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych w zakresie budowania kompetencji menedżerskich leaderów biznesu
Nr 30 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 5 Rektora UMK z dnia 17 stycznia 2012 r. dotyczącego zmiany zarządzenia nr 16 Rektora UMK z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych
Nr 31 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK
Nr 32 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przekształcenia Katedry Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Endokrynologicznej w Katedrę Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej na Wydziale Lekarskim
Nr 33 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przekształcenia Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Endokrynologicznej w Klinikę Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, w Katedrze Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej na Wydziale Lekarskim
Nr 34 z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie powołania administratora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego dla "systemu teleinformatycznego pod kryptonimem UMK-2 przetwarzającego informacje niejawne do klauzuli poufne"
Nr 35 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane w roku akademickim 2012/2013 na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych
Nr 36 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych"
Nr 37 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z języków obcych w UMK od roku akademickiego 2012/2013
Nr 38 z dnia 15 marca 2012 r. wprowadzenia Regulaminu staży studenckich oraz absolwenckich w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki projektu konkursowego "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK"
Nr 39 z dnia 22 marca 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 47 Rektora UMK z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie przyznawania grantów dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
Nr 40 z dnia 26 marca 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 43 Rektora UMK z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w kampusie bydgoskim
Nr 41 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2012 roku
Nr 42 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kursu dokształcającego w zakresie tworzenia autorskich materiałów do nauczania "TORNATO"
Nr 43 z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji roku akademickiego 2011/2012
Nr 44 z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2012 roku
Nr 45 z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych kursu dokształcającego w zakresie stosowania nowej instrukcji kancelaryjnej i wykazów akt w administracji publicznej
Nr 46 z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania postdoktorskich stypendiów naukowych w ramach projektu pn. "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych" realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zadanie 7 (nr projektu POKL.04.01.01-00-081/10)
Nr 47 z dnia 12 kwietnia 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 117 Rektora UMK z dnia 5 września 2011 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Nr 48 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2012/2013
Nr 49 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2012/2013
Nr 50 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym
Nr 51 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Centrum Brytyjskiego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 52 z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi kursu dokształcającego w zakresie nowoczesnych technik stosowanych w biologii molekularnej i biotechnologii
Nr 53 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Alliance Française przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 54 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie osób przyjętych na pierwszy rok odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2012/2013
Nr 55 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań nad Ewolucją Języka na Wydziale Filologicznym
Nr 56 z dnia 25 kwietnia 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 77 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie opisu przedmiotu w uniwersyteckim katalogu przedmiotów zamieszczonym w systemie USOS
Nr 57 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych"
Nr 58 z dnia 7 maja 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 61 Rektora UMK z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy dotyczącej warunków kształcenia na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
Nr 59 z dnia 7 maja 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenie nr 62 Rektora UMK z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zasad zakwaterowania oraz wysokości i warunków odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim Nr 1 studentów odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
Nr 60 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Zakładu Teorii Układów Wieloelektronowych w Instytucie Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nr 61 z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013
Nr 62 z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia specjalności na jednolitych studiach magisterskich kierunku rzeźba na Wydziale Sztuk Pięknych
Nr 63 z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku geografia prowadzonym na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
Nr 64 z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika jednolitego modelu kształcenia nauczycieli na studiach wyższych
Nr 65 z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z wychowania fizycznego na studiach wyższych w UMK od roku akademickiego 2012/2013
Nr 66 z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Studiów podyplomowych w zakresie statystycznego wspomagania procesów decyzyjnych w administracji publicznej w Studia podyplomowe w zakresie zarządzania w regionie z wykorzystaniem informacji i narzędzi statystycznych
Nr 67 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2012/2013
Nr 68 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2012/2013
Nr 69 z dnia 23 maja 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 98 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 70 z dnia 25 maja 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 65 Rektora UMK w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z wychowania fizycznego na studiach wyższych w UMK od roku akademickiego 2012/2013
Nr 71 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Studiów podyplomowych w zakresie archiwistyki w Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją
Nr 72 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
Nr 73 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi
Nr 74 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki usługowej o nazwie inLAB - Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu
Nr 75 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udostępniania i korzystania z zasobu Archiwum UMK
Nr 76 z dnia 30 maja 2012 r. dotyczące zmiany zrządzenia nr 129 Rektora UMK z dnia 26 września 2011 r. w sprawie utworzenia w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych kursów dokształcających w zakresie nauki języka obcego
Nr 77 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013
Nr 78 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013
Nr 79 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia wyższe w roku akademickim 2012/2013
Nr 80 z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P
Nr 81 z dnia 4 czerwca 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 176 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu"
Nr 82 z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
Nr 83 z dnia 5 czerwca 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 77 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013
Nr 84 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia Katedry Prawa Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji
Nr 85 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia Katedry Pedagogiki w Katedrę Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania na Wydziale Nauk Pedagogicznych
Nr 86 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych w Katedrę Kardiologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim
Nr 87 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Stanowiska ds. Przysposobienia Obronnego Studentów w strukturze międzywydziałowej Collegium Medicum UMK
Nr 88 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 89 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia Studiów podyplomowych w zakresie zarządzania finansami i marketingu w Studia podyplomowe w zakresie zarządzania biznesem i finansów
Nr 90 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 91 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku kognitywistyka na Wydziale Humanistycznym
Nr 92 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku nauki o rodzinie na Wydziale Teologicznym
Nr 93 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kodowania rodzajów studiów oraz struktury organizacyjnej na Wydziałach: Biologii i Ochrony Środowiska oraz Nauk o Ziemi
Nr 94 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia polska prowadzonym na Wydziale Filologicznym
Nr 95 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filozofia prowadzonym na Wydziale Humanistycznym
Nr 96 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia kliniki oraz oddziału klinicznego w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim
Nr 97 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie liczby miejsc na studia w roku akademickim 2012/2013
Nr 98 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wzorów umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne obowiązujących od roku akademickiego 2012/2013
Nr 99 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia Oddziału Klinicznego Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej w Klinikę Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 100 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia kierunku studiów "materiały współczesnych technologii"
Nr 101 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia kierunku studiów "polityka publiczna"
Nr 102 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia studiów międzyobszarowych "matematyka i ekonomia"
Nr 103 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych
Nr 104 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za naukę dla studentów drugiego, trzeciego i czwartego roku odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2012/2013
Nr 105 z dnia 2 lipca 2012 r. dotyczące zmiany zrządzenia nr 44 Rektora UMK z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kursów dokształcających w zakresie narzędzi informatycznych
Nr 106 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 107 z dnia 5 lipca 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 117 Rektora UMK z dnia 5 września 2011 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Nr 108 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia prowadzonym na Wydziale Filologicznym
Nr 109 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie przekształcenia specjalności "międzynarodowe stosunki gospodarcze" na kierunku ekonomia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Nr 110 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych"
Nr 111 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia prowadzonym na Wydziale Filologicznym
Nr 112 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie przekształcenia Studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia "Szkoła zdrowia publicznego" w Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia "Kopernikańska akademia menedżera służby zdrowia"
Nr 113 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych
Nr 114 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych
Nr 115 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie rekrutacji uzupełniającej na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Nr 116 z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, i podyplomowych w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2012/2013
Nr 117 z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego w Studia podyplomowe w zakresie przygotowania nauczycielskiego
Nr 118 z dnia 20 sierpnia 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 77 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013
Nr 119 z dnia 27 sierpnia 2012 r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 67 Rektora UMK w Toruniu z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2012/2013
Nr 120 z dnia 27 sierpnia 2012 r. dotyczące zmiany Zarządzenia nr 67 Rektora UMK w Toruniu z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2012/2013
Nr 121 z dnia 31 sierpnia 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2012/2013
Nr 122 z dnia 3 września 2012 r. w sprawie przynależności organizacyjnej Przyrodniczego Zespołu Administracyjno-Gospodarczego
Nr 123 z dnia 3 września 2012 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Nr 124 z dnia 3 września 2012 r. w sprawie kodów oraz skrótów literowych władz rektorskich oraz pełnomocników Rektora UMK na kadencję 2012-2016 wraz ze skrótami literowymi wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska oraz Nauk o Ziemi
Nr 125 z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Toruniu
Nr 126 z dnia 4 września 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 74 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki usługowej o nazwie inLAB - Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu
Nr 127 z dnia 12 września 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 61 Rektora UMK z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 128 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Collegium Medicum UMK modułów zadaniowych w ramach systemu zarządzania kryzysowego
Nr 129 z dnia 12 września 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 77 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013
Nr 130 z dnia 12 września 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 47 Rektora UMK z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie przyznawania grantów dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
Nr 131 z dnia 14 września 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na jednolitych studiach magisterskich kierunku rzeźba na Wydziale Sztuk Pięknych
Nr 132 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego
Nr 133 z dnia 17 września 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 117 Rektora UMK z dnia 5 września 2011 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Nr 134 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Studentów i Doktorantów
Nr 135 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie struktury organizacyjnej i podległości organizacyjnej jednostek wchodzących w skład Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK
Nr 136 z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce, za zajęcia nieobjęte planem studiów oraz za zajęcia na studiach stacjonarnych poza dodatkowym limitem punktów ECTS w roku akademickim 2012/2013
Nr 137 z dnia 20 września 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2012/2013
Nr 138 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie utworzenia Zakładu Logiki Filozoficznej oraz Zakładu Semiotyki Logicznej w Katedrze Logiki na Wydziale Humanistycznym
Nr 139 z dnia 21 września 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 115 Rektora UMK z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie rekrutacji uzupełniającej na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze
Nr 140 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na jednolitych studiach magisterskich kierunku malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych
Nr 141 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
Nr 142 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Studenckiego Klubu Pracy Twórczej "Od Nowa" w Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"
Nr 143 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie utworzenia Katedry Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych
Nr 144 z dnia 26 września 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 151 Rektora UMK z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Rady Programowej Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych
Nr 145 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zawierania umów o realizację prac i usług badawczych, rozwojowych oraz specjalistycznych wykonywanych na podstawie umów zawartych z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi lub innymi jednostkami
Nr 146 z dnia 26 września 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 1 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy i ich rozliczania
Nr 147 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie utworzenia Biura Organizacyjno-Prawnego
Nr 148 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunkach matematyka i informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki
Nr 149 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2012 roku
Nr 150 z dnia 28 września 2012 r. dotyczące zmian do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych"
Nr 151 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie przekształcenia Kliniki Psychiatrii w I Klinikę Psychiatrii, w Katedrze Psychiatrii na Wydziale Lekarskim
Nr 152 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie utworzenia II Kliniki Psychiatrii w Katedrze Psychiatrii na Wydziale Lekarskim
Nr 153 z dnia 2 października 2012 r. w sprawie utworzenia Pracowni Biologii Komórki i Genetyki na Wydziale Farmaceutycznym
Nr 154 z dnia 2 października 2012 r. w sprawie utworzenia Pracowni Kinetyki Chemicznej na Wydziale Chemii
Nr 155 z dnia 2 października 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 156 z dnia 5 października 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 135 Rektora UMK z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "IKS – Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK"
Nr 157 z dnia 5 października 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 130 Rektora UMK z dnia 29 września 2011 r. - Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 158 z dnia 8 października 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy sytuacji finansowej Uniwersytetu w kampusie toruńskim
Nr 159 z dnia 8 października 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy sytuacji finansowej Uniwersytetu w kampusie bydgoskim
Nr 160 z dnia 9 października 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 132 Rektora UMK z dnia 30 września 2011 r. - Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 161 z dnia 11 października 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 77 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013
Nr 162 z dnia 12 października 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 116 Rektora UMK z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2012/2013
Nr 163 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu projektu konkursowego pt. "Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia – nowa perspektywa"
Nr 164 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "Zwiększenie liczby absolwentów kierunku ochrona środowiska (studia I i II stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności studiów i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia"
Nr 165 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Administracyjno-Gospodarczego obiektu przy ul. Lwowska 1 w Toruniu
Nr 166 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Nauczycieli Akademickich
Nr 167 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 168 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie przekształcenia specjalności na kierunku geografia prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi
Nr 169 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP
Nr 170 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "Rozwój Studiów Chemicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (ZUCH UMK)"
Nr 171 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale Nauk Pedagogicznych
Nr 172 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej dla projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" w roku akademickim 2012/2013
Nr 173 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu pt.: "Wzmocnienie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia - nowa perspektywa"
Nr 174 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "Zwiększenie liczby absolwentów kierunku ochrona środowiska (studia I i II stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności studiów i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia"
Nr 175 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "CHEMO-KOP – Rozwój nowoczesnych studiów chemicznych II stopnia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dla zwiększenia liczby absolwentów kierunków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki"
Nr 176 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 177 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i trybu ich działania
Nr 178 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na interdyscyplinarne wykłady dodatkowe proponowane jako oferta dydaktyczna dla uczestników ISDM-P
Nr 179 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów umów dotyczących warunków kształcenia na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
Nr 180 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie likwidacji samodzielnego stanowiska pracy ds. analizy sytuacji organizacyjno-prawnej szpitali uniwersyteckich
Nr 181 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania Rady Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
Nr 182 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w UMK
Nr 182 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przekształcenia specjalności na kierunku biologia prowadzonym na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
Nr 183 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK
Nr 184 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu
Nr 185 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Ziemi
Nr 186 z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 176 Rektora UMK z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 187 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia Pracowni Szlaku św. Jakuba na Wydziale Teologicznym
Nr 188 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie geografii na Wydziale Nauk o Ziemi
Nr 189 z dnia 29 listopada 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 75 Rektora UMK Toruniu z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu Kontroli Zarządczej w UMK
Nr 190 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
Nr 191 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji i zadań Rady Informatycznej UMK
Nr 192 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania składu Rady Informatycznej UMK
Nr 194 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
Nr 195 z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 156 Rektora UMK Toruniu z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 196 z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenia nr 72 Rektora UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
Nr 197 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów podyplomowych w zakresie rehabilitacji wzroku osób słabo widzących
Nr 198 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych w zakresie prawa dowodowego dla biegłych
Nr 199 z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 77 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013
Nr 200 z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 170 Rektora UMK z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "Rozwój Studiów Chemicznych w niwersytecie Mikołaja Kopernika (ZUCH UMK)"
Nr 201 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii na Wydziale Lekarskim
Nr 202 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Bibliotece Uniwersyteckiej
Nr 203 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Toruniu w Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Nr 204 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką elektronicznych wersji materiałów naukowych i dydaktycznych stworzonych przez pracowników UMK
Nr 205 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Bibliotecznej na lata 2012-2016
Nr 206 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany przynależności organizacyjnej Uniwersyteckiej Księgarni Naukowej
Nr 207 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji i zadań Wydawnictwa Naukowego UMK
Nr 208 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany aktów prawnych regulujących realizację projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych"
Nr 209 z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych"
Nr 210 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 211 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie trybu powoływania oraz zadań Uczelnianej Rady Wydawniczej i wydziałowych komisji wydawniczych
Nr 212 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w celu wyegzekwowania należnych opłat za świadczone usługi edukacyjne
Nr 213 z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika