Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy i ich rozliczania.
Nr 2 z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filozofia prowadzonym na Wydziale Humanistycznym.
Nr 3 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011 na I rok studiów na kierunki, na których nauka rozpoczyna się od semestru letniego.
Nr 4 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie przekształcenia Kancelarii Tajnej w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 5 z dnia 20 stycznia 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 100 Rektora UMK z dnia 8 września 2010 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 6 z dnia 20 stycznia 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 83 Rektora UMK z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2010/2011.
Nr 7 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Chemii kursu dokształcającego w zakresie nauczania i stosowania metod chemii obliczeniowej.
Nr 8 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do celów umorzenia kredytów i pożyczek studenckich.
Nr 9 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia Katedry Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym.
Nr 10 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia Oddziału Klinicznego Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego na Wydziale Lekarskim
Nr 11 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze Biblioteki Głównej UMK
Nr 12 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2011 roku za odpracowaniem.
Nr 13 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług i opłat Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
Nr 14 z dnia 3 lutego 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 100 Rektora UMK z dnia 8 września 2010 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Nr 15 z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w Uczelni w kampusie toruńskim
Nr 16 z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w kampusie toruńskim
Nr 17 z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 174 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych"
Nr 18 z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne dla cudzoziemców na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2011/2012
Nr 19 z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Pracowni Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych na Wydziale Teologicznym
Nr 20 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na interdyscyplinarne projekty badawcze proponowane jako oferta tematyki badawczej dla uczestników Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno - Przyrodniczych
Nr 21 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie podatku VAT określonego w wewnętrznych aktach prawnych i pismach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 22 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce
Nr 23 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zniesienia stacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu nauk o polityce na Wydziale Humanistycznym
Nr 24 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Immunologii w Katedrę Immunologii na Wydziale Farmaceutycznym
Nr 25 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Biochemii Klinicznej w Katedrę Biochemii Klinicznej na Wydziale Farmaceutycznym
Nr 26 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych kursów dokształcających w zakresie języka angielskiego dla celów akademickich
Nr 27 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych
Nr 28 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2011/2012
Nr 29 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Kancelarii Niejawnej Uniwersytetu oraz jej filii w Collegium Medicum (poufne, niepublikowane)
Nr 30 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Immunologii i Pracowni Immunologii Klinicznej i Eksperymentalnej w Katedrze Immunologii na Wydziale Farmaceutycznym
Nr 31 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Biochemii Klinicznej i Zakładu Enzymologii w Katedrze Biochemii Klinicznej na Wydziale Farmaceutycznym
Nr 32 z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na granty na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych przy Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu
Nr 33 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie liczby miejsc na studia stacjonarne w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2011/2012
Nr 34 z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane w roku akademickim 2011/2012 na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych
Nr 35 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług i opłat w Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 36 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Nr 37 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin przyznawania postdoktorskich stypendiów naukowych w ramach projektu pn. "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych" realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zadanie 7 (nr projektu POKL.04.01.01-00-081/10)
Nr 38 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2011/2012
Nr 39 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej na Wydziale Farmaceutycznym
Nr 40 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zniesienia Zakładu Kosmetologii wraz z Pracownią Chemii Surowców Kosmetycznych i Zapachowych oraz Pracownią Kosmetologii na Wydziale Farmaceutycznym
Nr 41 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Kosmetologii w Katedrze Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej na Wydziale Farmaceutycznym
Nr 42 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie utworzenia kursów dokształcających w zakresie nowoczesnych metod nauczania
Nr 43 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w kampusie bydgoskim
Nr 44 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie rodzajów prac w kampusie bydgoskim, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
Nr 45 z dnia 31 marca 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 99 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim
Nr 46 z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zniesienia Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży w Katedrze Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej na Wydziale Lekarskim
Nr 47 z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego na Wydziale Lekarskim
Nr 48 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012
Nr 49 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 174 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych".
Nr 50 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym studiów podyplomowych w zakresie gender.
Nr 51 z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 52 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych w zakresie e-biznesu.
Nr 53 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia kierunku chemia prowadzonym na Wydziale Chemii.
Nr 54 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie przekształcenia specjalności na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 55 z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2011/2012
Nr 56 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych w zakresie postępowania administracyjnego
Nr 57 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zniesienia Katedry Chirurgii Ogólnej i Naczyń na Wydziale Lekarskim
Nr 58 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Katedrę Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Endokrynologicznej na Wydziale Lekarskim
Nr 59 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Chirurgii Plastycznej w Katedrę Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej na Wydziale Lekarskim
Nr 60 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Endokrynologicznej w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Endokrynologicznej na Wydziale Lekarskim
Nr 61 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Katedrze Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej na Wydziale Lekarskim
Nr 62 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2011/2012
Nr 63 z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia kierunku chemia prowadzonym na Wydziale Chemii
Nr 64 z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym studiów podyplomowych w zakresie zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w szkolnym nauczaniu religii
Nr 65 z dnia 16 maja 2011 r. dotyczące zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 89 Rektora UMK z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie wzorów umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych i podyplomowych obowiązujących od roku akademickiego 2010/2011
Nr 66 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez szpital uniwersytecki, którego organem założycielskim jest UMK
Nr 67 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia i studentów w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 68 z dnia 20 maja 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 28 Rektora UMK z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2011/2012
Nr 69 z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zniesienia Zakładu Inżynierii Tkankowej w Katedrze Biologii Medycznej na Wydziale Lekarskim
Nr 70 z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Inżynierii Tkankowej na Wydziale Lekarskim
Nr 71 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie utworzenia w Uczelnianym Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania kursu dokształcającego w zakresie "GAWIN-2: grafika, animacja i wideo w Internecie - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników regionu"
Nr 72 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku matematyka prowadzonym na Wydziale Matematyki i Informatyki
Nr 73 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Prawa Medycznego w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji
Nr 74 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2011/2012
Nr 75 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania środków na badania finansowane w ramach grantów rektora
Nr 76 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/2012
Nr 77 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie opisu przedmiotu w uniwersyteckim katalogu przedmiotów zamieszczonym w systemie USOS
Nr 78 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych
Nr 79 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad korzystania z Systemu Rezerwacji Sal (SRS) w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 80 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 Rektora UMK z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych
Nr 81 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Nr 82 z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych studiów podyplomowych w zakresie dyplomacji i studiów międzynarodowych
Nr 83 z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych kursu dokształcającego w zakresie dyplomacji i studiów międzynarodowych
Nr 84 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu staży studenckich w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki projektu konkursowego "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK"
Nr 85 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 86 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu "Regulaminu przekazywania w formie elektronicznej sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego"
Nr 87 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/2012
Nr 88 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie liczby miejsc na studia niestacjonarne w roku akademickim 2011/2012
Nr 89 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi studiów podyplomowych w zakresie mikrobiologii i parazytologii stosowanej
Nr 90 z dnia 21 czerwca 2011 r. w spawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego
Nr 91 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za naukę dla studentów drugiego i trzeciego roku odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2011/2012
Nr 92 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia Studiów podyplomowych w zakresie wczesnej interwencji i wczesnej rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w Studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i wczesnej rehabilitacji dziecka na Wydziale Nauk Pedagogicznych
Nr 93 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym kursu dokształcającego w zakresie emisji głosu i kultury języka
Nr 94 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej studiów podyplomowych w zakresie nauczania fizyki i informatyki
Nr 95 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych w zakresie decyzji menedżerskich
Nr 96 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia specjalności na kierunku grafika prowadzonym na Wydziale Sztuk Pięknych
Nr 97 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia specjalności na kierunku ochrona dóbr kultury na Wydziale Sztuk Pięknych
Nr 98 z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 99 z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia Nr 133 Rektora UMK z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów habilitacyjnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 100 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania postdoktorskich stypendiów naukowych w ramach projektu pn. "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych" realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zadanie 7 (nr projektu POKL.04.01.01-00-081/10)
Nr 101 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej na najlepsze materiały dydaktyczne przygotowane w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych"
Nr 102 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu staży zawodowych w ramach projektu "CHEMO-KOP - Rozwój nowoczesnych studiów chemicznych II stopnia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dla zwiększenia liczby absolwentów kierunków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki"
Nr 103 z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy do spraw internacjonalizacji studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 104 z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy do spraw koordynowania kształcenia studentów zagranicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 105 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Studentów i Doktorantów
Nr 106 z dnia 4 sierpnia 2011 r. w spawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny"
Nr 107 z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zakładu Pedagogiki Pastoralnej na Wydziale Teologicznym
Nr 108 z dnia 10 sierpnia 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 104 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Domu Studenckiego UMK
Nr 109 z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 110 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian do zarządzenia nr 75 Rektora UMK z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania środków na badania finansowane w ramach grantów rektora
Nr 111 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2011/2012
Nr 112 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym studiów podyplomowych w zakresie emisji głosu i kultury języka
Nr 113 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 Rektora UMK z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych
Nr 114 z dnia 31 sierpnia 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 83 Rektora UMK z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2010/2011
Nr 115 z dnia 31 sierpnia 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 74 Rektora UMK z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2011/2012
Nr 116 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych"
Nr 117 z dnia 5 września 2011 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Nr 118 z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 132 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "Rozwój Studiów Chemicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (ZUCH UMK)"
Nr 119 z dnia 9 września 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 156 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2011/2012
Nr 120 z dnia 9 września 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy dotyczącej warunków kształcenia na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
Nr 121 z dnia 12 września 2011 r. zmieniające zarządzenie nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2011/2012
Nr 122 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia dla cudzoziemców
Nr 123 z dnia 15 września 2011 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy ds. technicznych Collegium Medicum
Nr 124 z dnia 15 września 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu ds. Realizacji Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy
Nr 125 z dnia 15 września 2011 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy ds. realizacji Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy
Nr 126 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania i wdrożenia Systemu Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 127 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Italianistyki w Katedrę Italianistyki na Wydziale Filologicznym
Nr 128 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 133 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "CHEMO-KOP - Rozwój nowoczesnych studiów chemicznych II stopnia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dla zwiększenia liczby absolwentów kierunków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki"
Nr 129 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie utworzenia w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych kursów dokształcających w zakresie nauki języka obcego
Nr 130 z dnia 29 września 2011 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 131 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie utworzenia oraz przekształcenia specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia kierunku chemia prowadzonym na Wydziale Chemii
Nr 132 z dnia 30 września 2011 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 133 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych uczestnikom Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich MatematycznoPrzyrodniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 134 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
Nr 135 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 136 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie utworzenia Pracowni Komparatystki Literacko-Kulturowej na Wydziale Filologicznym
Nr 137 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
Nr 138 z dnia 19 października 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 64 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu
Nr 139 z dnia 19 października 2011 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2011 roku
Nr 140 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 113 Rektora UMK z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 Rektora UMK z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych
Nr 141 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie utworzenia księgozbiorów wydzielonych Biblioteki Medycznej w Collegium Medicum UMK
Nr 142 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Collegium Medicum UMK
Nr 143 z dnia 20 października 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 176 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu"
Nr 144 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej dla projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" w roku akademickim 2011/2012
Nr 145 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Katedrę Pediatrii, Hematologii i Onkologii na Wydziale Lekarskim
Nr 146 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych"
Nr 147 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie utworzenia kliniki, oddziału klinicznego oraz pracowni w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii na Wydziale Lekarskim
Nr 148 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnej Pracowni Rekonstrukcji i Oceny Skutków Wypadków Komunikacyjnych w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim
Nr 149 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie utworzenia Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 150 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przekształcenia Studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami Unii Europejskiej w Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Nr 151 z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 170 Rektora UMK z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektów: "Realizacja kształcenia zamawianego na kierunku ochrona środowiska (studia pierwszego stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności kształcenia i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia" oraz "Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku biotechnologia"
Nr 152 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 171 Rektora UMK z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiS UMK w Toruniu"
Nr 153 z dnia 9 listopada 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 74 Rektora UMK z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2011/2012
Nr 154 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 40 Rektora UMK z dnia 13 kwietnia 2010 r. dotyczącego ustalenia zasad prowadzenia dokumentacji studentów i słuchaczy studiów doktoranckich w kampusie toruńskim objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym
Nr 155 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania pracy magisterskiej w ramach projektu CHEMO-KOP
Nr 156 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 157 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania kursu dokształcającego w zakresie mediacji gospodarczej
Nr 158 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
Nr 159 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze administracji centralnej Collegium Medicum UMK
Nr 160 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 161 z dnia 23 listopada 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 66 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji w Collegium Medicum w Bydgoszczy
Nr 162 z dnia 24 listopada 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 74 Rektora UMK z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2011/2012
Nr 163 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy ds. restrukturyzacji i opracowania strategii rozwoju szpitali uniwersyteckich
Nr 164 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernik
Nr 165 z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Collegium Medicum w Bydgoszczy
Nr 166 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych na pokrycie kosztów udziału uczestników Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych w konferencjach i szkoleniach
Nr 167 z dnia 12 grudnia 2011 r. dotyczące zmiany do zarządzenia nr 75 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu kontroli zarządczej w UM
Nr 168 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Chemii studiów podyplomowych w zakresie ratownictwa chemicznego
Nr 169 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Konkursu Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na granty na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych przy Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu
Nr 170 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii medycznej
Nr 171 z dnia 30 grudnia 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 98 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu