Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2009/2010 na I rok studiów na kierunki, na których nauka rozpoczyna się od semestru letniego.
Nr 2 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie prowadzenia specjalności na studiach pierwszego stopnia kierunku malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych.
Nr 3 z dnia 8 stycznia 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 21 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania oraz zasad działania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Nr 4 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej mikrobiologii medycznej.
Nr 5 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej.
Nr 6 z dnia 25 stycznia 2010 r. Regulamin kontroli wewnętrznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 7 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przekształcenia Katedry Otolaryngologii w Katedrę Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej na Wydziale Lekarskim.
Nr 8 z dnia 26 stycznia 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 111 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2007 r., w sprawie utworzenia Centrum Mediewistycznego na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 9 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przekształcenia Kliniki Otolaryngologii w Klinikę Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej na Wydziale Lekarskim.
Nr 10 z dnia 1 lutego 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 161 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług i opłat Biblioteki Medycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Nr 11 z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie prowadzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka na Wydziale Prawa i Administracji
Nr 12 z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym kursu dokształcającego w zakresie podstaw pracy tłumacza.
Nr 13 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zniesienia Pracowni Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 14 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji w Katedrze Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 15 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli w Kancelarii Tajnej Uniwersytetu i jej filii w Collegium Medicum (zastrzeżone - niepublikowane)
Nr 16 z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 17 z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym.
Nr 18 z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 roku.
Nr 19 z dnia 18 lutego 2010 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 91 Rektora UMK z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wzorów umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach dokształcających obowiązujących od roku akademickiego 2008/2009.
Nr 20 z dnia 18 lutego 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 97 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2009/2010.
Nr 21 z dnia 18 lutego 2010 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 66 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (z późn. zm.)
Nr 22 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zniesienia Zakładu Metod Komputerowych w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 23 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Chemii.
Nr 24 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne dla cudzoziemców na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2010/2011.
Nr 25 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia Oddziału Klinicznego Chorób Piersi w Katedrze Chirurgii Onkologicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Nr 26 z dnia 9 marca 2010 r w sprawie prowadzenia specjalności na kierunku "fizyka techniczna" na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
Nr 27 z dnia 9 marca 2010 r w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Bibliotecznej na lata 2010-2012.
Nr 28 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011.
Nr 29 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011.
Nr 30 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 roku.
Nr 31 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2010/2011.
Nr 32 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011.
Nr 33 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.
Nr 34 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie utworzenia Katedry Neuropsychologii Klinicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Nr 35 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane w roku akademickim 2010/2011 na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
Nr 36 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie liczby miejsc na studia w roku akademickim 2010/2011.
Nr 37 z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu powoływania komisji likwidacyjnej majątku trwałego w kampusie toruńskim.
Nr 38 z dnia 2 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 113 Rektora UMK z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich.
Nr 39 z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku dietetyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Nr 40 z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia dokumentacji studentów i słuchaczy studiów doktoranckich w kampusie toruńskim objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.
Nr 41 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 33 Rektora UMK z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.
Nr 42 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki.
Nr 43 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku geografia prowadzonym na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 44 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kursów dokształcających w zakresie narzędzi informatycznych.
Nr 45 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego w UMK.
Nr 46 z dnia 30 kwietnia 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 97 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2009/2010.
Nr 47 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia prowadzonym na Wydziale Filologicznym.
Nr 48 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie utworzenia studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych.
Nr 49 z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie pieczęci urzędowych oraz pieczątek służbowych używanych w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 50 z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 31 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2010/2011.
Nr 51 z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 52 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie trybu powoływania komisji likwidacyjnej majątku trwałego w kampusie toruńskim.
Nr 53 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2010/2011.
Nr 54 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011.
Nr 55 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 174 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych".
Nr 56 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu zbywania lub oddania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których Uczelnia jest właścicielem
Nr 57 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Nr 58 z dnia 7 czerwca 2010 r. Regulamin Ochrony Dóbr Niematerialnych i Projektów Racjonalizatorskich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 59 z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku historia prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 60 z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, w trybie podstawowym
Nr 61 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 62 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie przekształcenia Katedry Prawa Międzynarodowego i Wspólnotowego w Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych
Nr 63 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nazewnictwa w języku angielskim wszystkich jednostek organizacyjnych UMK
Nr 64 z dnia 29 czerwca 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 68 Rektora UMK z dnia 15 września 2006 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy na Wydziale Filologicznym
Nr 65 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 66 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji w Collegium Medicum w Bydgoszczy
Nr 67 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla pracowników Uniwersytetu użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy
Nr 68 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zniesienia Pracowni Informatyki Medycznej wraz z Pracownią Analizy Sygnałów Biomedycznych w Katedrze Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej na Wydziale Farmaceutycznym
Nr 69 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 34 Rektora UMK z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Nr 70 z dnia 30 czerwca 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 99 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim
Nr 71 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji centralnej UMK w kampusie toruńskim
Nr 72 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zmiany załącznika nr 8 do Regulaminu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - kampus toruński
Nr 73 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku zdrowie publiczne prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 74 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku chemia prowadzonym na Wydziale Chemii
Nr 75 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu kontroli zarządczej w UMK
Nr 76 z dnia 16 lipca 2010 r. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 77 z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania kursów dokształcających
Nr 78 z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym studiów podyplomowych w zakresie artystyczno - literackim
Nr 79 z dnia 20 lipca 2010 r. dotyczące odbywania praktyk zawodowych przez uczestników studiów doktoranckich
Nr 80 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji niestacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa
Nr 81 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w celu wyegzekwowania należnych opłat za świadczone usługi dydaktyczne
Nr 82 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych i postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
Nr 83 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2010/2011
Nr 84 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2010/2011
Nr 85 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej UMK
Nr 86 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Uniwersytetu w ramach studiów podyplomowych, na które zostali skierowani w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi
Nr 87 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 69 Rektora UMK z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie wejścia w życie "Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu" w kampusie toruńskim
Nr 88 z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 40 Rektora UMK z dnia 13 kwietnia 2010 r. dotyczącego ustalenia zasad prowadzenia dokumentacji studentów i słuchaczy studiów doktoranckich w kampusie toruńskim objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym
Nr 89 z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie wzorów umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych i podyplomowych obowiązujących od roku akademickiego 2010/2011
Nr 90 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie skróconego czasu pracy pracowników Collegium Medicum UMK zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia
Nr 91 z dnia 17 sierpnia 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 66 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji w Collegium Medicum w Bydgoszczy
Nr 92 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Zakładu Germanistyki Interkulturowej w Katedrze Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym
Nr 93 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "administracja i zarządzanie"
Nr 94 z dnia 23 sierpnia 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 22 Rektora UMK z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Nr 95 z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 31 Rektora UMK z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2010/2011 (z późn. zm.)
Nr 96 z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 36 Rektora UMK z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie liczby miejsc na studia w roku akademickim 2010/2011
Nr 97 z dnia 1 września 2010 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich w roku akademickim 2010/2011
Nr 98 z dnia 7 września 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 61 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy dotyczącej warunków kształcenia na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla udzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
Nr 99 z dnia 7 września 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 172 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2010/2011
Nr 100 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Nr 101 z dnia 8 września 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 83 Rektora UMK z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2010/2011
Nr 102 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie przekazywania do biblioteki oraz dokumentowania publikacji, których autorami lub współautorami są pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Nr 103 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 września 2008 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością Uniwersytetu
Nr 104 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku malarstwo prowadzonym na Wydziale Sztuk Pięknych
Nr 105 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przekształcenia Katedry Marketingu, Handlu i Logistyki w Katedrę Marketingu i Handlu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Nr 106 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie utworzenia Katedry Logistyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Nr 107 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych
Nr 108 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych w zakresie prawa bankowego i bankowości
Nr 109 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
Nr 110 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych w zakresie statystycznego wspomagania procesów decyzyjnych w administracji publicznej
Nr 111 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego
Nr 112 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego dla prawników
Nr 113 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej dla projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" w roku akademickim 2010/2011
Nr 114 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie prowadzenia specjalności na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 115 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku malarstwo prowadzonym na Wydziale Sztuk Pięknych
Nr 116 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku grafika prowadzonym na Wydziale Sztuk Pięknych
Nr 117 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Teorii Poznania i Metodologii Nauk w Zakład Kognitywistyki i Epistemologii w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym
Nr 118 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Filozofii Przyrody w Zakład Filozofii Nauki w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym
Nr 119 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym
Nr 120 z dnia 1 października 2010 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów UMK w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
Nr 121 z dnia 4 października 2010 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuk Pięknych
Nr 122 z dnia 4 października 2010 r. w sprawie utworzenia Zakładu Pielęgniarstwa Gastroenterologicznego w Katedrze Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 123 z dnia 19 października 2010 r. w sprawie przekształcenia Oddziału Klinicznego Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Oddział Kliniczny Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Katedrze Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim
Nr 124 z dnia 19 października 2010 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz obowiązków i uprawnień administratora bezpieczeństwa informacji w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 125 z dnia 21 października 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 125 Rektora UMK w Toruniu z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktoranckich stypendiów rozwojowych EFS dla doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w ramach projektu "Program rozwoju Collegium Medicum UMK"
Nr 126 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie prowadzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku ochrona dóbr kultury na Wydziale Sztuk Pięknych
Nr 127 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK"
Nr 128 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "Zwiększenie liczby absolwentów kierunku ochrona środowiska (studia I i II stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności studiów i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia"
Nr 129 z dnia 10 listopada 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 83 Rektora UMK z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2010/2011
Nr 130 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku chemia prowadzonym na Wydziale Chemii
Nr 131 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności "metody wspomagania decyzji kierowniczych" na kierunku zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Nr 132 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "Rozwój Studiów Chemicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (ZUCH UMK)"
Nr 133 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "CHEMO-KOP - Rozwój nowoczesnych studiów chemicznych II stopnia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dla zwiększenia liczby absolwentów kierunków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki"
Nr 134 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "Rozwój Studiów Chemicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (ZUCH UMK)"
Nr 135 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK"
Nr 136 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "Zwiększenie liczby absolwentów kierunku ochrona środowiska (studia I i II stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności studiów i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia"
Nr 137 z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "CHEMO-KOP - Rozwój nowoczesnych studiów chemicznych II stopnia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dla zwiększenia liczby absolwentów kierunków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki"
Nr 138 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 139 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie UMK
Nr 140 z dnia 19 listopada 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 66 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji w Collegium Medicum w Bydgoszczy
Nr 141 z dnia 19 listopada 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 176 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu"
Nr 142 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych zakresów zadań rzeczowych dla komórek administracji w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność podstawową albo pomocniczą w UMK
Nr 143 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu zbywania środków trwałych niebędących nieruchomościami w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 144 z dnia 29 listopada 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 21 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania oraz zasad działania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Nr 145 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym kursu dokształcającego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Nr 146 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku w Katedrę Technologii Postaci Leku na Wydziale Farmaceutycznym
Nr 147 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zniesienia Katedry Marketingu i Ustawodawstwa Farmaceutycznego na Wydziale Farmaceutycznym
Nr 148 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zniesienia Pracowni Technologii i Formy Kosmetyku w Zakładzie Kosmetologii na Wydziale Farmaceutycznym
Nr 149 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia zakładu i pracowni w Katedrze Technologii Postaci Leku na Wydziale Farmaceutycznym
Nr 150 z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 167 Rektora UMK z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków związanych z przeprowadzeniem egzaminów i zaliczeń oraz dokumentowaniem ich wyników w systemie USOS
Nr 151 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Rady Programowej Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych.
Nr 152 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Katedry Fizjologii Roślin i Biotechnologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 153 z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 72 Rektora UMK z dnia 5 września 2007 r. w sprawie regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Nr 154 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Nr 155 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych" realizowanego w ramach Podziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nr 156 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2011/2012
Nr 157 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 174 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych"
Nr 158 z dnia 31 grudnia 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 7 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 159 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok poprzedni
Nr 160 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu