Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie przekształcenia stanowiska zastępcy kanclerza ds. technicznych w stanowisko dyrektora ds. technicznych.
Nr 2 z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia stanowiska zastepcy kanclerza ds. organizacji kształcenia.
Nr 3 z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie podległości służbowo-funkcjonalnej jednostek administracji Uniwersytetu.
Nr 4 z dnia 12 stycznia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 72 Rektora UMK z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za zajecia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w cześci torunskiej UMK w roku akademickim 2008/2009.
Nr 5 z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. Strategii Rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 6 z dnia 19 stycznia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 7 Rektora UMK z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 7 z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie powołania składu Rady Informatycznej na kadencje 2008-2012.
Nr 8 z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie powołania składu Rady Wydawniczej Uniwersytetu na kadencje 2008-2012.
Nr 9 z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia Zakładu Źródłoznawstwa i Edytorstwa w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 10 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej.
Nr 11 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia księgozbioru wydzielonego Biblioteki Uniwersyteckiej przy Katedrze Języka i Cywilizacji Greckiej Wydziału Filologicznego.
Nr 12 z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 34 Rektora UMK z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 13 z dnia 28 stycznia 2009 r. dotyczące ustalenia stawki odpłatności za dodatkowe zajęcia dydaktyczne z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w roku akademickim 2008/2009 dla studentów IV i V roku trybu stacjonarnego w zakresie zarządzania, specjalność: inwestycje i nieruchomości.
Nr 14 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia oddziałów klinicznych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Wydziale Lekarskim.
Nr 15 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Psychiatrii w Katedre Psychiatrii na Wydziale Lekarskim.
Nr 16 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie liczby miejsc na studia w roku akademickim 2009/2010.
Nr 17 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie harmonogramu postepowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2009/2010.
Nr 18 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia kliniki oraz pracowni w Katedrze Psychiatrii na Wydziale Lekarskim
Nr 19 z dnia 26 lutego 2009 r. Instrukcja inwentaryzacyjna.
Nr 20 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie kontroli stanu ewidencyjnego, zmiany okresów chronienia i przekwalifikowania dokumentów niejawnych wytworzonych i przechowywanych w Kancelarii Tajnej Uniwersytetu (niejawne-niepublikowane)
Nr 21 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania oraz zasad działania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Nr 22 z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
Nr 23 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji inwentaryzacyjnej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu".
Nr 24 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Pracowni Genomiki Funkcjonalnej w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 25 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2009/2010.
Nr 26 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16 Rektora UMK z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych.
Nr 27 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Centrum Informacji Patentowej i Normalizacji.
Nr 28 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie utworzenia w Studium Praktycznej Nauki Jezyków Obcych kursów dokształcających dla pracowników Izby Celnej w Toruniu.
Nr 29 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania kursów dokształcających dla pracowników Izby Celnej w Toruniu.
Nr 30 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych kursów dokształcających.
Nr 31 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zniesienia Instytutu Politologii na Wydziale Humanistycznym.
Nr 32 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zniesienia Instytutu Stosunków Miedzynarodowych na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 33 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych Studiów podyplomowych w zakresie surdopedagogiki.
Nr 34 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych Studiów podyplomowych w zakresie surdotyflopedagogiki.
Nr 35 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych Studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii.
Nr 36 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych Studiów podyplomowych w zakresie wczesnej interwencji i wczesnej rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
Nr 37 z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 132 Rektora UMK z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu systemowego "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż".
Nr 38 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie harmonogramu postepowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2009/2010.
Nr 39 z dnia 20 kwietnia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 67 Rektora UMK z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzeń wypłacanych w formie umowy o dzieło/zlecenia lub dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi i studentów.
Nr 40 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usług przez Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania na rzecz innych jednostek UMK w zakresie realizacji nagrań wideo oraz prowadzenia transmisji internetowych.
Nr 41 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej do oceny merytorycznej wniosków uczestników studiów doktoranckich o przyznanie stypendium w ramach projektu "Stypendia dla doktorantów 2008/2009 - ZPOPR".
Nr 42 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
Nr 43 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjeciem na studia w roku akademickim 2009/2010.
Nr 44 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przekształcenia Katedry Administracyjnego Prawa Gospodarczego w Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji.
Nr 45 z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie prowadzenia na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców.
Nr 46 z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych i ewidencjonowania w księgach rachunkowych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE.
Nr 47 z dnia 7 maja 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 8 maja 2006 r. oraz zarządzenia Nr 69 z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 48 z dnia 7 maja 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 70 Rektora UMK z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
Nr 49 z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "europeistyka z filologią włoską".
Nr 50 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęc dydaktycznych na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010.
Nr 51 z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów elektorów spośród uczestników studiów doktoranckich z uczelni w Okręgu Wyborczym Nr 32, wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję rozpoczynająca się 1 stycznia 2010 r.
Nr 52 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wykonywania ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 53 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2009/2010.
Nr 54 z dnia 26 maja 2009 r. Regulamin przyznawania miejsc oraz funkcjonowania rad mieszkańców w domach studenckich UMK.
Nr 55 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnien najlepszych absolwentów oraz studentów.
Nr 56 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia listy rezerwowej kandydatów na studia, na kierunki prowadzone przez Collegium Medicum.
Nr 57 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie odpowiedzialności kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy wynikających z dyrektywy 89/391/EWG Rady Unii Europejskiej.
Nr 58 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych studiów podyplomowych w zakresie edytorstwa źródeł historycznych.
Nr 59 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie procedury ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 60 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych za prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców.
Nr 61 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy dotyczącej warunków kształcenia na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim.
Nr 62 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zasad zakwaterowania oraz wysokości i warunków odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim Nr 1 studentów odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim.
Nr 63 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych dla nauczycieli akademickich za prowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach godzin ponadwymiarowych, w języku angielskim na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców.
Nr 64 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2009/2010.
Nr 65 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie powołania administratora systemu oraz inspektora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego dla "systemu teleinformatycznego pod kryptonimem UMK-2 przetwarzającego informacje niejawne do klauzuli poufne". (niejawne - niepublikowane).
Nr 66 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Filologicznym.
Nr 67 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku historia sztuki na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 68 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia prowadzonym na Wydziale Filologicznym.
Nr 69 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunkach ekonomia i zarządzanie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 70 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku politologia na Wydziale Politologii i Stosunków Międzynarodowych.
Nr 71 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych studiów podyplomowych w zakresie historii wojskowej i tradycji oręża polskiego.
Nr 72 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych studiów podyplomowych w zakresie najnowszej historii sił zbrojnych, służb mundurowych i specjalnych.
Nr 73 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ankietowego badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych realizowanych w UMK.
Nr 74 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji kursów dokształcających dla pracowników Izby Celnej w Toruniu.
Nr 75 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009 roku.
Nr 76 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zniesienia Biblioteki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
Nr 77 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne dla cudzoziemców na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2009/2010.
Nr 78 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii medycznej, w trybie podstawowym i uzupełniającym.
Nr 79 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku filozofia na Wydziale Humanistycznym.
Nr 80 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym Studiów podyplomowych w zakresie nauk o rodzinie.
Nr 81 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych Studiów podyplomowych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.
Nr 82 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym.
Nr 83 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2009/2010.
Nr 84 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich w roku akademickim 2009/2010.
Nr 85 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych studiów podyplomowych w zakresie historii i współczesności kultury politycznej.
Nr 86 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych studiów podyplomowych w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.
Nr 87 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych Studiów podyplomowych w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej.
Nr 88 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia specjalności na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia prowadzonym na Wydziale Filologicznym.
Nr 89 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie organizacji kształcenia języków obcych w UMK od roku akademickiego 2009/2010.
Nr 90 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.
Nr 91 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych studiów podyplomowych w zakresie komunikacji społecznej i public relations.
Nr 92 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 88 Rektora UMK z dnia 2 października 2007 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 93 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Nr 94 z dnia 2 lipca 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 45 Rektora UMK z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie prowadzenia na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców.
Nr 95 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kursów dokształcających dla pracowników Izby Celnej w Toruniu.
Nr 96 z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia ewidencji kosztów podstawowej działalności statutowej jednostek.
Nr 97 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2009/2010.
Nr 98 z dnia 21 lipca 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 64 Rektora UMK z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2009/2010.
Nr 99 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2009/2010.
Nr 100 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich.
Nr 101 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia oraz przekształcenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość.
Nr 102 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku archeologia na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 103 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku geografia prowadzonym na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 104 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym studiów podyplomowych w zakresie edytorstwa.
Nr 105 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o kulturze.
Nr 106 z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej dla pracowników Izby Celnej w Toruniu.
Nr 107 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 57 Rektora UMK z dnia 27 maja 2009 r., w sprawie odpowiedzialności kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z dyrektywy 89/391/EWG Rady Unii Europejskiej.
Nr 108 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 52 Rektora UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wykonywania ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 109 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 25 Rektora UMK z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2009/2010.
Nr 110 z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku biologia prowadzonym na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 111 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku chemia prowadzonym na Wydziale Chemii.
Nr 112 z dnia 25 sierpnia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 28 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze i Zakładzie Genetyki Klinicznej na Wydziale Lekarskim.
Nr 113 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich.
Nr 114 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych oraz sporządzania preliminarzy tych studiów i ich rozliczania.
Nr 115 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie dysponowania środkami pochodzącymi z odpłatności za studia stacjonarne.
Nr 116 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów podyplomowych oraz sporządzania preliminarzy tych studiów i ich rozliczania.
Nr 117 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy tych kursów i ich rozliczania.
Nr 118 z dnia 7 września 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 97 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2009/2010.
Nr 119 z dnia 15 września 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 21 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania oraz zasad działania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Nr 120 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki.
Nr 121 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie prowadzenia specjalności na kierunku "pedagogika" i "pedagogika specjalna" na Wydziale Nauk Pedagogicznych.
Nr 122 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie kodowania rodzajów studiów oraz struktury organizacyjnej UMK.
Nr 123 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich na studiach stacjonarnych.
Nr 124 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie zniesienia Katedry Historii Nauki na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 125 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie przekształcenia Katedry Prawa Cywilnego i Rolnego w Katedrę Prawa Cywilnego i Rodzinnego na Wydziale Prawa i Administracji.
Nr 126 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych w zakresie prawa rynku kapitałowego.
Nr 127 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych studiów podyplomowych w zakresie zarządzania finansami publicznymi.
Nr 128 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych studiów podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego.
Nr 129 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi kursu dokształcającego w zakresie nowoczesnych technik badawczych stosowanych w biologii, biotechnologii i diagnostyce.
Nr 130 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi kursów dokształcających w zakresie nowoczesnych technik biotechnologii i biologii molekularnej.
Nr 131 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych administracji publicznej.
Nr 132 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie utworzenia Zakładu Historii Nauki w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 133 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów habilitacyjnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 134 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 66 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 135 z dnia 30 września 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 67 Rektora UMK z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzeń wypłacanych w formie umowy o dzieło/zlecenia lub dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi i studentów.
Nr 136 z dnia 30 września 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 93 Rektora UMK z dnia 23 września 2008 r. w sprawie stawek za zajęcia i inne czynności dydaktyczne zlecone na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Nr 137 z dnia 30 września 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 97 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2009/2010.
Nr 138 z dnia 30 września 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów podyplomowych oraz sporządzania preliminarzy tych studiów i ich rozliczania.
Nr 139 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku historia na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 140 z dnia 8 października 2009 r. w sprawie zniesienia Międzyuczelnianego Centrum Biologii Molekularnej i Genetyki Nowotworów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 141 z dnia 13 października 2009 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 66 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (z póżn. zm)
Nr 142 z dnia 15 października 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych w zakresie prawa karnego skarbowego.
Nr 143 z dnia 16 października 2009 r. zmieniające zarządzenie nr 13 Rektora UMK z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu "Regulaminu Zamówień Publicznych".
Nr 144 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie korzystania w celach służbowych z adresów służbowych e-mail przez pracowników UMK.
Nr 145 z dnia 19 października 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 99 Rektora UMK z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2009/2010.
Nr 146 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zniesienia Zakładu Historii Uzbrojenia w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 147 z dnia 27 października 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 97 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2009/2010.
Nr 148 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie udostępniania w sieci komputerowej niektórych danych o pracownikach.
Nr 149 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Wiedzy o Unii Europejskiej i Wykorzystaniu Funduszy Europejskich w studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami Unii Europejskiej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 150 z dnia 27 października 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 97 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2009/2010.
Nr 151 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zniesienia Katedry Zarządzania Rozwojem Przedsiębiorstwa na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 152 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zniesienia Katedry i Zakładu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Nr 153 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie utworzenia II Katedry Kardiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Nr 154 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie utworzenia Katedry Chirurgii Onkologicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Nr 155 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie utworzenia Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Nr 156 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie utworzenia Zakładu Pozytonowej Tomografii Emisyjnej i Diagnostyki Molekularnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Nr 157 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie utworzenia Oddziału Klinicznego Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Nr 158 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie utworzenia Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Nr 159 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie utworzenia Kliniki i Zakładu w II Katedrze Kardiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Nr 160 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej UMK.
Nr 161 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług i opłat Biblioteki Medycznej Collegium Medium w Bydgoszczy.
Nr 162 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia w Uczelnianym Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania kursu dokształcającego w zakresie "GAWIN: grafika, animacja i wideo w Internecie - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników regionu".
Nr 163 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 164 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "Realizacja kształcenia zamawianego na kierunku ochrona środowiska (studia pierwszego stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności kształcenia i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia".
Nr 165 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego oraz Rozwój Kierunków Kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu".
Nr 166 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku biotechnologia".
Nr 167 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków związanych z przeprowadzaniem egzaminów i zaliczeń oraz dokumentowaniem ich wyników w systemie USOS.
Nr 168 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej dla projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" realizowanego w ramach działania 2.8 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu województwa.
Nr 169 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad udostępniania i użytkowania samochodów służbowych będących własnością Uniwersytetu, a nie będących na stanie Działu Zaopatrzenia i Transportu w Toruniu oraz Sekretariatu Ogólnego w Bydgoszczy dla celów służbowych przez pracowników Uczelni.
Nr 170 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektów: "Realizacja kształcenia zamawianego na kierunku ochrona środowiska (studia pierwszego stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności kształcenia i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia" oraz "Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku biotechnologia".
Nr 171 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu".
Nr 172 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych dla cudzoziemców, na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim w roku akademickim 2010/2011.
Nr 173 z dnia 7 grudnia 2009 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU.
Nr 174 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych".
Nr 175 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia Katedry Marketingu i Zarządzania Agrobiznesem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 176 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu".
Nr 177 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 178 z dnia 23 grudnia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 7 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 179 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia Zakładu Logiki Matematycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki.
Nr 180 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Zakładu Analizy Funkcjonalnej na Wydziale Matematyki i Informatyki.
Nr 181 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze Biblioteki Głównej UMK.
Nr 182 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w UMK