Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 2 stycznia 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 15 Rektora UMK z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebedących własnościa Uniwersytetu.
Nr 2 z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie powołania specjalności na Wydziale Filologicznym.
Nr 3 z dnia 16 stycznia 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 84 Rektora UMK z dnia 16 października 2006 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla pracowników Uniwersytetu użytkujących w czasie pracy monitor komputerowy.
Nr 4 z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Fizyki i Zastosowań Komputerów w Podyplomowe Studia Fizyki, Astronomii i Zastosowania Komputerów na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
Nr 5 z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Teledetekcji i Kartografii w Zakład Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej w Instytucie Geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 6 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie odpowiedzialności za organizacje i funkcjonowanie studiów niestacjonarnych i studiów podyplomowych.
Nr 7 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Świadczeń Socjalnych.
Nr 8 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia Zakładu Polityki Narodowościowej w Instytucie Politologii na Wydziale Humanistycznym.
Nr 9 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Europy Zachodniej w Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 10 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Etyki w Zakład Filozofii Moralnej i Bioetyki oraz Zakład Aksjologii i Etyki Społecznej w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym.
Nr 11 z dnia 30 stycznia 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 15 Rektora UMK z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebedących własnościa Uniwersytetu.
Nr 12 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów oraz za legalizacje dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.
Nr 13 z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie zasad wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.
Nr 14 z dnia 6 lutego 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 99 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim.
Nr 15 z dnia 28 lutego 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 48 Rektora UMK z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w roku akademickim 2006/2007.
Nr 16 z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie powołania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Podyplomowych Studiów Zarządzania Zmianami i Doskonalenia Organizacji.
Nr 17 z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie dotychczasowych wewnętrznych regulacji prawnych w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy dotyczących zasad przyznawania pracownikom dodatku pieniężnego za prace wykonywane w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.
Nr 18 z dnia 6 lutego 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 77 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zasad przygotowywania i rozliczania preliminarzy studiów niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz dysponowania środkami pochodzącymi z odpłatności za studia stacjonarne, niestacjonarne oraz studia podyplomowe, kursy specjalne w kampusie torunskim.
Nr 19 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wysokości wynagrodzeń wypłacanych w formie umowy o dzieło/zlecenia za czynności administracyjno-techniczne dla nauczycieli akademickich.
Nr 20 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Dermatologii w Katedrę i Klinikę Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciowa i Immunodermatologii na Wydziale Lekarskim.
Nr 21 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie utworzenia Zakładu Geografii Krajobrazu w Instytucie Geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 22 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie kontroli stanu ewidencyjnego i przekwalifikowania dokumentów niejawnych utworzonych i przechowywanych w Kancelarii Tajnej Uniwersytetu (niejawne, niepublikowane).
Nr 23 z dnia 16 marca 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 2 października 2006 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników i studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Nr 24 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przekształcenia Katedry Marketingu w Katedrę Marketingu, Handlu i Logistyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 25 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przekształcenia Katedry Etnologii w Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 26 z dnia 2 kwietnia 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 27 z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie przekształcenia studiów podyplomowych z zakresu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa sztuki kościelnej w Studia Podyplomowe Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego na Wydziale Sztuk Pięknych.
Nr 28 z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniąjące Zarządzenie nr 44 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2006/2007 oraz dotyczące dni wolnych od pracy w Uniwersytecie w okresie od 30 kwietnia 2007 r. do 4 maja 2007 r.
Nr 29 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2007/2008.
Nr 30 z dnia 20 kwietnia 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 48 Rektora UMK z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za zajecia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w roku akademickim 2006/2007.
Nr 31 z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania na Wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunku zdrowie publiczne - specjalności "elektroradiologia".
Nr 32 z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania na Wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunku dietetyka - specjalności "dietoterapia", "żywienie zbiorowe" oraz "profilaktyka żywieniowa".
Nr 33 z dnia 23 kwietnia 2007 r. dotyczące Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu INNOREG - Stypendia dla Doktorantów - Innowacje dla Regionu.
Nr 34 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii.
Nr 35 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przekształcenia Katedry Teorii Ekonomii w Katedrę Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 36 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zniesienia Katedry Kosmetologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Nr 37 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii w Katedrę i Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Nr 38 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii.
Nr 39 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia Zakładu Kosmetologii na Wydziale Farmaceutycznym.
Nr 40 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Podyplomowych Studiów Metrologii Wspomaganej Komputerowo na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
Nr 41 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Podyplomowych Studiów Przetwarzania Sygnałów Pomiarowych w Zastosowaniach Przemysłowych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
Nr 42 z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2007/2008.
Nr 43 z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu bibliologii na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 44 z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu nauk o polityce na Wydziale Humanistycznym.
Nr 45 z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 46 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2007/2008.
Nr 47 z dnia 15 maja 2007 r. Regulamin przyznawania miejsc oraz funkcjonowania rad mieszkanców w domach studenckich UMK.
Nr 48 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich.
Nr 49 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie prowadzenia studiów w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Grudziądzu.
Nr 50 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Studiów Podyplomowych dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu.
Nr 51 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii medycznej, w trybie podstawowym i uzupełniającym.
Nr 52 z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7 Rektora UMK w sprawie zasad rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 53 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym Podyplomowych Studiów Marketingu i Reklamy Politycznej.
Nr 54 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym na kierunku filozofia - specjalności "komunikacja społeczna".
Nr 55 z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie powołania sądu konkursowego do oceny i wyboru prac w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Rozbudowy Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 56 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2007/2008.
Nr 57 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2007/2008 na kierunki biotechnologia i kosmetologia prowadzone w Collegium Medicum UMK.
Nr 58 z dnia 2 lipca 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 18 Rektora UMK z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Rady Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.
Nr 59 z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie organizacji kształcenia języków obcych na kierunkach niefilologicznych w UMK od roku akademickiego 2007/2008.
Nr 60 z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych Podyplomowych Studiów Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją.
Nr 61 z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie torunskim UMK w roku akademickim 2007/2008.
Nr 62 z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnetrznych.
Nr 63 z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 46 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 maja 2007 r. dotyczącego powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2007/2008.
Nr 64 z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie powołania sądu konkursowego do oceny i wyboru prac konkursowych w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Rozbudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
Nr 65 z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji Podyplomowych Studiów Problemów Przestępczości Komputerowej.
Nr 66 z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2007/2008.
Nr 67 z dnia 30 lipca 2007 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 68 z dnia 30 lipca 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 51 Rektora UMK z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów, doktorantów oraz członków ich rodzin w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 69 z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Domu Studenckiego w Toruniu.
Nr 70 z dnia 30 lipca 2007 r. dotyczące zmiany załącznika zarządzenia Nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 71 z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie dotychczasowych wewnętrznych regulacji prawnych UMK dotyczących zasad przyznawania pracownikom dodatku pieniężnego za prace wykonywane w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.
Nr 71 z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie dotychczasowych wewnętrznych regulacji prawnych UMK dotyczących zasad przyznawania pracownikom dodatku pieniężnego za prace wykonywane w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.
Nr 72 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Nr 73 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich w roku akademickim 2007/2008.
Nr 74 z dnia 18 września 2007 r. w sprawie określenia wzoru umowy wydawniczej z autorem obowiązującej w UMK.
Nr 75 z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wydawania i wymiany legitymacji studenckich.
Nr 76 z dnia 18 września 2007 r. Regulamin Sieci Komputerowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 77 z dnia 5 września 2007 r. w sprawie wzorów umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach dokształcających obowiązujących od roku akademickiego 2007/2008.
Nr 78 z dnia 24 września 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 61 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie toruńskim UMK w roku akademickim 2007/2008.
Nr 79 z dnia 24 września 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2007/2008.
Nr 80 z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008.
Nr 81 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przekształcenia Katedry Prawa Rolnego w Katedrę Prawa Cywilnego i Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji.
Nr 82 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przekształcenia Katedry Prawa Cywilnego i Spółdzielczego w Katedrę Prawa Cywilnego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji.
Nr 83 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze międzywydziałowej Collegium Medicum.
Nr 84 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie utworzenia Zakładu Systemów Komunistycznych i Zimnej Wojny w Instytucie Stosunków Miedzynarodowych na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 85 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie utworzenia Pracowni Historii Architektury w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych.
Nr 86 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie utworzenia Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Nadciśnienia Tętniczego w Katedrze Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim.
Nr 87 z dnia 2 października 2007 r. zmieniające zarządzenie nr 13 Rektora UMK z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu "Regulaminu Zamówień Publicznych".
Nr 88 z dnia 2 października 2007 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 89 z dnia 10 października 2007 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2007 roku.
Nr 90 z dnia 10 października 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2007/2008.
Nr 91 z dnia 15 października 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 89 Rektora UMK z dnia 10 października 2007 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2007 roku.
Nr 92 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 93 z dnia 22 października 2007 r. w sprawie utworzenia pracowni w Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii na Wydziale Lekarskim.
Nr 94 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające zarządzenie nr 13 Rektora UMK z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu "Regulaminu Zamówień Publicznych".
Nr 95 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające zarządzenie nr 13 Rektora UMK z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu "Regulaminu Zamówień Publicznych".
Nr 96 z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2007 roku.
Nr 97 z dnia 24 października 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 16 Rektora UMK z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Dziennikarstwa na Wydziale Filologicznym.
Nr 98 z dnia 24 października 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 5 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Logopedii na Wydziale Filologicznym.
Nr 99 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przekształcenia Działu Wydawnictw, Samodzielnej Sekcji Wydawnictw oraz Biura Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych UMK w Wydawnictwo Naukowe UMK.
Nr 100 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulaminu określającego zasady i tryb zbywania lub oddania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których Uczelnia jest właścicielem.
Nr 101 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii w Katedrę Chorób Zakaźnych i Hepatologii na Wydziale Lekarskim.
Nr 102 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie utworzenia klinik w Katedrze Chorób Zakaźnych i Hepatologii na Wydziale Lekarskim.
Nr 103 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w celu wyegzekwowania należnych opłat za świadczone usługi dydaktyczne.
Nr 104 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Domu Studenckiego UMK.
Nr 105 z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie dofinansowania pracownikom Uniwersytetu odpłatności za naukę na studiach podyplomowych, na które zostali skierowani w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych związanych z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.
Nr 106 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia bibliotek wydziałowych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi oraz na Wydziale Nauk Pedagogicznych.
Nr 107 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydawnictwa Naukowego UMK.
Nr 108 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do zarządzenia Nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 109 z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia kursów dokształcających na Wydziale Matematyki i Informatyki, Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
Nr 110 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Wydziale Lekarskim.
Nr 111 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Centrum Mediewistycznego na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 112 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji.
Nr 113 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia kliniki oraz zakładu w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Wydziale Lekarskim.
Nr 114 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 115 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 36 Rektora UMK z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie ustalania zasad odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych i postepowania o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Nr 116 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego ze wzgledów zdrowotnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2007/2008.
Nr 117 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Stanowiska ds. Osób Niepełnosprawnych w Samodzielną Sekcję ds. Studentów Niepełnosprawnych.
Nr 118 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie powołania na Wydziale Nauk Pedagogicznych Podyplomowych Studiów w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego.