Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Analityki Medycznej na Wydziale Farmaceutycznym.
Nr 2 z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Uczelnianym Centrum Informatycznym UMK.
Nr 3 z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie powołania komisji do przyjmowania darowizn, spadków i zapisów na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 4 z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy obowiązującego w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 5 z dnia 23 stycznia 2006 r. o zmianie zarządzenia nr 51 Rektora UMK z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 2005/2006.
Nr 6 z dnia 31 stycznia 2006 r. o zmianie zarządzenia nr 76 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie opodatkowania wynagrodzeń za działalność twórczą pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UMK wykonywaną w ramach stosunku pracy.
Nr 7 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 8 z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 9 z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie obiegu przesyłek niejawnych pomiędzy kancelarią ogólną a kancelarią tajną Uniwersytetu /poufne - niepublikowane/.
Nr 10 z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 11 z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie powołania administratora systemów oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego bezpiecznych stanowisk komputerowych w strefie kontrolowanego dostępu /poufne - niepublikowane/.
Nr 12 z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie kontroli stanu ewidencyjnego i przekwalifikowania dokumentów niejawnych wytworzonych i przekazywanych w Kancelarii Tajnej Uniwersytetu /poufne - niepublikowane/.
Nr 13 z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu "Regulaminu Zamówień Publicznych".
Nr 14 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 52 Rektora UMK z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2005/2006.
Nr 15 z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2006 roku.
Nr 16 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych.
Nr 17 z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia Europejskich Studiów Podyplomowych.
Nr 18 z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Rady Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.
Nr 19 z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie prowadzenia kursu dokształcającego z zakresu prawa europejskiego.
Nr 20 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Komputeryzacji Archiwów w Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 21 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Historii Nowożytnej i Historii Krajów Skandynawskich w Zakład Historii Krajów Niemieckich oraz Zakład Historii Krajów Skandynawskich w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 22 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Filozofii Przyrody w Zakład Filozofii Przyrody w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym.
Nr 23 z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie zwalniania z opłat za rejestrowanie i utrzymywanie domen internetowych w Uniwersyteckim Centrum Informatycznym UMK.
Nr 24 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentacji.
Nr 25 z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające Zarządzenie Nr 15 Rektora UMK z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2006 roku.
Nr 26 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2005/2006.
Nr 27 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie procedury ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 28 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 29 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 24 Rektora UMK z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentacji.
Nr 30 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Laboratorium Genetycznego w Katedrze i Zakładzie Genetyki Klinicznej na Wydziale Lekarskim.
Nr 31 z dnia 23 maja 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 32 z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Bibliotece Głównej UMK.
Nr 33 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie Hoteli Asystenckich.
Nr 34 z dnia 1 czerwca 2006 r. dotyczące odbywania praktyk zawodowych przez uczestników studiów doktoranckich.
Nr 35 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2006/2007.
Nr 36 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany składu Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Nr 37 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2006/2007.
Nr 38 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Egzaminów Wstępnych - Przedmiotowych w roku akademickim 2006/2007.
Nr 39 z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 35 Rektora UMK z dnia 15 czerwca 2005 r. - Regulamin przyznawania miejsc oraz funkcjonowania Rad Mieszkańców w Domach Studenckich UMK.
Nr 40 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji ds. Kwaterowania Studentów Niepełnosprawnych w Domach Studenckich UMK.
Nr 41 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Historii Nauki na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 42 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie powołania na Wydziale Farmaceutycznym na kierunku analityka medyczna Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej, w trybie podstawowym i uzupełniającym.
Nr 43 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2006/2007.
Nr 44 z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2006/2007.
Nr 45 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego dla określenia zakresu autonomii UMK oraz jej ograniczania przez wpływ organów państwa w latach 1968-1990.
Nr 46 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie powołania Zespołu doradczo-konsultacyjnego Rektora do spraw oceny rzeczywistego zakresu autonomii UMK w latach 1945-1990.
Nr 47 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie przyznawania grantów dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Nr 48 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w roku akademickim 2006/2007.
Nr 49 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie zasad przygotowywania i rozliczania preliminarzy studiów niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz dysponowania środkami pochodzącymi z odpłatności za studia niestacjonarne, podyplomowe, kursy specjalne i studia dzienne.
Nr 50 z dnia 17 lipca 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 43 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie prowadzenia studiów w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Grudziądzu.
Nr 51 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów, doktorantów oraz członków ich rodzin w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 52 z dnia 17 lipca 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 7 Rektora UMK z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 53 z dnia 24 lipca 2006 r. o zmianie zarządzenia nr 76 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie opodatkowania wynagrodzeń za działalność twórczą pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UMK oraz pracowników naukowo-technicznych wykonywaną w ramach stosunku pracy.
Nr 54 z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie powołania niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku finanse i bankowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 55 z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniające zarządzenie Nr 31 Rektora UMK z dnia 23 maja 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 56 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie powołania Zespołu do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia.
Nr 57 z dnia 1 sierpnia 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 24 Rektora UMK z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentów.
Nr 58 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia dla cudzoziemców.
Nr 59 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania od roku akademickiego 2006/2007 oraz zmiany zarządzenia Nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej UMK.
Nr 60 z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym.
Nr 61 z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających.
Nr 62 z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Nr 63 z dnia 18 sierpnia 2006 r. zmieniające Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2006 r.
Nr 64 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskiej do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych studentów.
Nr 65 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Menedżerskiego - Executive Master of Business Administration na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 66 z dnia 12 września 2006 r. zmieniające Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2006 r.
Nr 67 z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzeń wypłacanych w formie umowy o dzieło/zlecenia lub dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi i studentów.
Nr 68 z dnia 15 września 2006 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy na Wydziale Filologicznym.
Nr 69 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie przekształcenia Katedry Zarządzania Procesami Inwestycyjno-Innowacyjnymi w Katedrę Inwestycji i Nieruchomości i w Katedrę Zarządzania Rozwojem Przedsiębiorstwa na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 70 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie przekształcenia Katedry Ogólnych Problemów Zarządzania w Katedrę Podstawowych Problemów Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 71 z dnia 19 września 2006 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych w Katedrę i Klinikę Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim.
Nr 72 z dnia 19 września 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 73 Rektora UMK z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Nauczycieli Akademickich.
Nr 73 z dnia 21 września 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 48 Rektora UMK z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w roku akademickim 2006/2007.
Nr 74 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu.
Nr 75 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich w roku akademickim 2006/2007.
Nr 76 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 77 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zasad przygotowywania i rozliczania preliminarzy studiów niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz dysponowania środkami pochodzącymi z odpłatności za studia stacjonarne, niestacjonarne oraz studia podyplomowe, kursy specjalne w kampusie toruńskim.
Nr 78 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zwolnień studentów z uczestnictwa w zajęciach języka obcego.
Nr 79 z dnia 29 września 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 48 Rektora UMK z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w roku akademickim 2006/2007 (z późn. zm.).
Nr 80 z dnia 2 października 2006 r. w sprawie utworzenia Samodzielnej Sekcji Promocji i Informacji UMK w administracji Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Nr 81 z dnia 2 października 2006 r. w sprawie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 82 z dnia 2 października 2006 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników i studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Nr 83 z dnia 2 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia pracowników Uniwersytetu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Nr 84 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla pracowników Uniwersytetu użytkujących w czasie pracy monitor komputerowy.
Nr 85 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w bibliotekach specjalistycznych na Wydziale Filologicznym.
Nr 86 z dnia 19 października 2006 r. zmieniające zarządzenie nr 13 Rektora UMK z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu "Regulaminu Zamówień Publicznych".
Nr 87 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Historii Filozofii i Myśli Społecznej w Zakład Historii Filozofii w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym.
Nr 88 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzeń wypłacanych w formie umowy o dzieło/zlecenia za zajęcia dydaktyczne dla osób nie będących pracownikami UMK.
Nr 89 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie przekształcenia Działu Administracyjno-Gospodarczego Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej oraz Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska i Zespołu Techniczno-Gospodarczego Instytutu Geografii w Dział Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 90 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Stanowiska ds. Osób Niepełnosprawnych.
Nr 91 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu".
Nr 92 z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 93 z dnia 20 listopada 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 48 Rektora UMK z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za zajecia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w roku akademickim 2006/2007.
Nr 94 z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18 Rektora UMK z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Rady Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.
Nr 95 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie organizacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Grudziądzu.
Nr 96 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie powołania na Wydziale Sztuk Pięknych niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
Nr 97 z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2006 r.
Nr 98 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki.
Nr 99 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim.
Nr 100 z dnia 28 grudnia 2006 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 93 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na badania własne w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Nr 101 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Dydaktyki Fizyki w Zakład Dydaktyki Fizyki w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
Nr 102 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.