Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Nr 2 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Australijskich na Wydziale Filologicznym.
Nr 3 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów, doktorantów oraz członków ich rodzin w Domach Studenckich w Toruniu.
Nr 4 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zniesienia (likwidacji) Działu Zbiorowego Żywienia oraz stołówek nr 1 i 2 wraz z bufetami w Toruniu.
Nr 5 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 6 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego na Wydziale Filologicznym.
Nr 7 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Gospodarowania Nieruchomościami na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 8 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Pracowni Tekstologiczno-Edytorskiej w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym.
Nr 9 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przekształcenia Katedry Politologii w Instytut Politologii na Wydziale Humanistycznym.
Nr 10 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przekształcenia Katedry Stosunków Międzynarodowych w Instytut Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 11 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie powołania dziennych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 12 z dnia 12 marca 2005 r. w sprawie kontroli stanu ewidencyjnego i przekwalifikowania dokumentów niejawnych wytworzonych i przechowywanych w Kancelarii Tajnej Uniwersytetu (POUFNE).
Nr 13 z dnia 12 marca 2005 r. w sprawie zawierania umów/porozumień przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu z podmiotami zewnętrznymi oraz zmiany zarządzenia Nr 30 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wdrożenia standardów kontroli finansowej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Nr 14 z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie pieczątek stosowanych w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w indeksach wystawionych do dnia 23 listopada 2004 r.
Nr 15 z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Pism Okólnych nr 18/05 i nr 19/05 Prorektora ds. Collegium Medicum w sprawie przyjmowania darowizn, spadków i zapisów na rzecz Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Nr 16 z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Bibliotecznej do końca kadencji 2005-2008.
Nr 17 z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2005/2006.
Nr 18 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Studium Technicznego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
Nr 19 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie unormowań dotyczących rekrutacji kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2005/2006 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 20 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w "Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika".
Nr 21 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Zakładu Toksykologii Zwierząt w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 22 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2005 roku.
Nr 23 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Genetyki w Zakład Genetyki w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 24 z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie wypłat dla nauczycieli akademickich za przeprowadzenie egzaminów kursowych na studiach dziennych w roku akademickim 2004/2005.
Nr 25 z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2005/2006.
Nr 26 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 r. dotyczącego zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz zasad dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i kursach specjalnych.
Nr 27 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2005/2006.
Nr 28 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Nr 29 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przekształcenia Katedry Onkologii i Zakładu Onkologii Zachowawczej w Katedrę i Klinikę Onkologii i Brachyterapii na Wydziale Lekarskim.
Nr 30 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Urologii w Katedrę i Klinikę Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej na Wydziale Lekarskim.
Nr 31 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień najlepszych absolwentów oraz studentów.
Nr 32 z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Nr 33 z dnia 1 czerwca 2005 r. Regulamin przyznawania miejsc oraz funkcjonowania Rad Mieszkańców w Domach Studenckich UMK.
Nr 34 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie przekwalifikowania dokumentów niejawnych wytworzonych przed dniem 10 maja 1990 r. i przechowywanych w Kancelarii Tajnej w Collegium Medicum w Bydgoszczy (poufne - niepublikowane).
Nr 35 z dnia 15 czerwca 2005 r. Regulamin przyznawania miejsc oraz funkcjonowania Rad Mieszkańców w Domach Studenckich UMK
Nr 36 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych i postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Nr 37 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Metodologii, Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie oraz Zakład Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 38 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie powołania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dziennych studiów zawodowych na kierunku zarządzanie i marketing.
Nr 39 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki w Katedrę i Zakład Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej na Wydziale Farmaceutycznym.
Nr 40 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Biologii Medycznej w Katedrę Biologii Medycznej z Zakładem Biologii Medycznej oraz Zakładem Inżynierii Tkankowej na Wydziale Lekarskim.
Nr 41 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Katedry i Zakładu Biofarmacji na Wydziale Farmaceutycznym.
Nr 42 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zniesienia Zakładu Logiki i Semiotyki na Wydziale Humanistycznym.
Nr 43 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie prowadzenia studiów w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Grudziądzu.
Nr 44 z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27 Rektora z dnia 25 maja 2005 r. dotyczącego powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2005/2006.
Nr 45 z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Europy w Instytucie Socjologii na Wydziale Humanistycznym.
Nr 46 z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Doradztwa Zawodowego na Wydziale Humanistycznym.
Nr 47 z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia Zakładu Systemów Politycznych w Instytucie Politologii na Wydziale Humanistycznym.
Nr 48 z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia Zakładu Hermeneutyki Polityki w Instytucie Politologii na Wydziale Humanistycznym.
Nr 49 z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie zniesienia Wyższego Zawodowego Studium Pedagogicznego na Wydziale Humanistycznym.
Nr 50 z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej w Zakład Pedagogiki Szkolnej w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.
Nr 51 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 2005/2006.
Nr 52 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2005/2006.
Nr 53 z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych.
Nr 54 z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie używania oprogramowania komputerowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 55 z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia dziennych studiów doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych na Wydziale Sztuk Pięknych.
Nr 56 z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Programu "Absolwent UMK".
Nr 57 z dnia 26 lipca 2005 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 51 Rektora UMK z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 2005/2006.
Nr 58 z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.
Nr 59 z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia Pracowni Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 60 z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 r. dotyczącego zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz zasad dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i kursach specjalnych.
Nr 61 z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Socjologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Instytucie Socjologii na Wydziale Humanistycznym.
Nr 62 z dnia 5 września 2005 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów, doktorantów oraz członków ich rodzin w domach studenckich w Toruniu.
Nr 63 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów.
Nr 64 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu.
Nr 65 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Nr 66 z dnia 30 września 2005 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 32 Rektora UMK z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Domu Studenckiego.
Nr 67 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów w domach studenta Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2005/2006.
Nr 68 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustalenia stawek dobowych w Domach Studenckich w Toruniu.
Nr 69 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia dla osób niebędących obywatelami polskimi w roku akademickim 2005/2006.
Nr 70 z dnia 7 października 2005 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2005 roku.
Nr 71 z dnia 14 października 2005 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestników studiów doktoranckich.
Nr 72 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".
Nr 73 z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Nauczycieli Akademickich.
Nr 74 z dnia 7 listopada 2005 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 43 Rektora UMK z dnia 2 września 2002 r. w sprawie utworzenia Rady Informatycznej.
Nr 75 z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 76 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie opodatkowania wynagrodzeń za działalność twórczą pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UMK wykonywaną w ramach stosunku pracy.
Nr 77 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia Zakładu Endoskopii Gastroenterologicznej na Wydziale Lekarskim.
Nr 78 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia Pracowni Kardiologii Eksperymentalnej w Katedrze i Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim.
Nr 79 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie zniesienia Zakładu Wiedzy o Rosji w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym.
Nr 80 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK dla Studentów na kadencję 2005-2008.
Nr 81 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Bibliotece Głównej UMK.
Nr 82 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie niepobierania opłat za ostatnie trzy lata studiów od studentów studiów niestacjonarnych (dawniej studiów wieczorowych) Wydziału Lekarskiego, kierunku lekarskiego, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2001/2002, 2002/2003 oraz 2003/2004, a także od studentów tych studiów, z którymi zawarte zostały przez Uczelnię umowy cywilnoprawne w sprawie zasad odpłatności za studia.
Nr 83 z dnia 18 listopada 2005 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 71 Rektora UMK z dnia 14 października 2005 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestników studiów doktoranckich.
Nr 84 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego w Katedrę Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji.
Nr 85 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania dla Kadry Kierowniczej Przedsiębiorstw na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 86 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorskich i habilitacyjnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 87 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w UMK.
Nr 88 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w UMK (poufne - niepublikowane).
Nr 89 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych.
Nr 90 z dnia 20 grudnia 2005 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 15 Rektora UMK z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością Uniwersytetu.
Nr 91 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 92 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 93 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na badania własne w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Nr 94 z dnia 30 grudnia 2005 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 15 Rektora UMK z dnia 6 maja 2002 r. oraz zarządzenia nr 90 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością Uniwersytetu.
Nr 95 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Bibliotecznej na lata 2006-2008.
Nr 96 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie powołania składu Rady Wydawniczej Uniwersytetu na kadencję 2005-2008.
Nr 97 z dnia 30 grudnia 2005 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 65 Rektora UMK z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.