Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przekształcenia Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Przemysłowym i Polityki Przemysłowej w Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 2 z dnia 28 stycznia 2004 r w sprawie prowadzenia przysposobienia obronnego dla studentów i studentek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 3 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 4 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych.
Nr 5 z dnia 26 lutego 2004 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 51 Rektora UMK z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Teologii na Wydziale Teologicznym.
Nr 6 z dnia 26 lutego 2004 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 52 Rektora UMK z dnia 18 września 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Wiedzy o Kulturze na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 7 z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie kontroli stanu ewidencyjnego i przekwalifikowania dokumentów niejawnych przechowywanych w Kancelarii Tajnej w UMK (poufne - niepublikowane).
Nr 8 z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie brakowania dokumentów nie posiadających kategorii archiwalnej wytworzonych i przechowywanych w Kancelarii Tajnej w UMK (poufne - niepublikowane).
Nr 9 z dnia 4 marca 2004 r. dotyczące obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestników dziennych studiów doktoranckich.
Nr 10 z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych.
Nr 11 z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych.
Nr 12 z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Rozgłośni Uniwersyteckiej "Radio Sfera".
Nr 13 z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Domu Studenckiego.
Nr 14 z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2004/2005.
Nr 15 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych.
Nr 16 z dnia 2 kwietnia 2004 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 55 Rektora UMK z dnia 17 września 2000 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Etnologii w Instytucie Archeologii i Etnologii na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 17 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Metalowych na Wydziale Sztuk Pięknych.
Nr 18 z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Pracowni Kopernikańskiej w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 19 z dnia 13 kwietnia 2004 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 31 Rektora UMK z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie powołania Zaocznego Studium Politologii w Katedrze Politologii na Wydziale Humanistycznym.
Nr 20 z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Nr 21 z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie wypłat dla nauczycieli akademickich za przeprowadzenie egzaminów kursowych na studiach dziennych w roku akademickim 2003/2004.
Nr 22 z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą "POUFNE".
Nr 23 z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Dyplomacji i Doktryn Politycznych w Katedrze Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 24 z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów w Domach Studenckich.
Nr 25 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie przekształcenia Katedry Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej w Katedrę Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 26 z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 2004/2005.
Nr 27 z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie powołania zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku filozofia w na Wydziale Humanistycznym.
Nr 28 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przekształcenia Katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrę Praw Człowieka i Katedrę Prawa Europejskiego.
Nr 29 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Nr 30 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wdrożenie standardów kontroli finansowej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Nr 31 z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy ds. finansowo-księgowych Uniwersytetu.
Nr 32 z dnia 5 lipca 2004 r. sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Egzekucji Administracyjnej na Wydziale Prawa i Administracji.
Nr 33 z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 34 z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.
Nr 35 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2004/2005.
Nr 36 z dnia 12 lipca 2004 r. dotyczące zmiany zarządzenia Rektora UMK Nr 14 z 25 marca 2003 r. w sprawie powołania Działu Audytu Wewnętrznego.
Nr 37 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Bachotku.
Nr 38 z dnia 27 września 2004 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych.
Nr 39 z dnia 27 września 2004 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Domu Studenckiego.
Nr 40 z dnia 27 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika".
Nr 41 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne.
Nr 42 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie doktorantów i członków ich rodzin w Domach Studenckich.
Nr 43 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zawierania umów o realizację prac naukowo-badawczych.
Nr 44 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych dla nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe.
Nr 45 z dnia 4 listopada 2004 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 8 Rektora UMK z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i o dzieło, wzorów druków umów oraz miejsca i terminów składania dokumentacji.
Nr 46 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie funkcjonowania Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 47 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie pieczęci urzędowych oraz pieczątek służbowych obowiązujących w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 48 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zasad funkcjonowania gospodarki finansowej i rachunkowości w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera z siedzibą w Bydgoszczy.
Nr 49 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia Biura Zarządzania Funduszami Strukturalnymi.
Nr 50 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne dla wolnych słuchaczy na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych w roku akademickim 2004/2005.
Nr 51 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia odpłatności dewizowej za studia dzienne dla osób niebędących obywatelami polskimi w roku akademickim 2004/2005.
Nr 52 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Biura Głosu Uczelni.
Nr 53 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zniesienia Pracowni Badań nad Literaturą Rosyjską na Wydziale Filologicznym.
Nr 54 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2005 roku.
Nr 55 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 48 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2004 r. dotyczącego zasad funkcjonowania gospodarki finansowej i rachunkowości w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera z siedzibą w Bydgoszczy.
Nr 56 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia nazw w języku angielskim w związku z powołaniem Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.
Nr 57 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Sztuk Pięknych.
Nr 58 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.
Nr 59 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dyplomu doktora lub dyplomu doktora habilitowanego.
Nr 60 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Immunologii w Zakład Immunologii w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.