Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych
Nr 2 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie przekształcenia bibliotek instytutowych w bibliotekę wydziałową Wydziału Filologicznego
Nr 3 z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na badania własne w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
Nr 4 z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów "oceny pracy dyplomowej" i "protokołu komisji egzaminu magisterskiego"
Nr 5 z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Fizjologii i Morfogenezy Roślin w Zakład Fizjologii i Biologii Molekularnej Roślin w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
Nr 6 z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny"
Nr 7 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Mikrobiologii Wód i Biotechnologii w Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
Nr 8 z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia dziennych studiów doktoranckich z zakresu socjologii na Wydziale Humanistycznym
Nr 9 z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych
Nr 10 z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie zasad realizacji stron WWW Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Nr 11 z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2003 roku
Nr 12 z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Edukacji Elementarnej w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym
Nr 13 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Nauczania Języka Niemieckiego na Wydziale Filologicznym
Nr 14 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie powołania Działu Audytu Wewnętrznego
Nr 15 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie przekształcenia Studium Edukacji Informatycznej w Regionalne Studium Edukacji Informatycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki
Nr 16 z dnia 14 kwietnia 2003 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 11 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2003 roku
Nr 17 z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2003/2004
Nr 18 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Stałego Dyżuru w UMK w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny /tajne/
Nr 19 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Nauczania Języka Francuskiego na Wydziale Filologicznym
Nr 20 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie wypłat dla nauczycieli akademickich za przeprowadzenie egzaminów kursowych na studiach dziennych w roku akademickim 2002/2003
Nr 21 z dnia 7 maja 2003 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 36 z dnia 19 września 2001 r. w sprawie przyznawania stypendiów nauczycielom akademickim i uczestnikom studiów doktoranckich z funduszu naukowo-badawczego im. Theodora Koernera
Nr 22 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie organizowania i prowadzenia kursu specjalnego z zakresu ABC własnej przedsiębiorczości
Nr 23 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zmian w Regulaminie Świadczeń Socjalnych
Nr 24 z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Nauczania Języka Angielskiego na Wydziale Filologicznym
Nr 25 z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych
Nr 26 z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie utworzenia biblioteki wydziałowej Wydziału Teologicznego
Nr 27 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne
Nr 28 z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 2003/2004
Nr 29 z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie przyznawania grantów dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
Nr 30 z dnia 3 czerwca 2003 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 41 Rektora UMK z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie zasad ustalania i ewidencjonowania udziału honorarium z tytułu praw autorskich w wynagrodzeniu pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UMK
Nr 31 z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie nazw jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w języku angielskim
Nr 32 z dnia 3 czerwca 2003 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 15 Rektora UMK z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych obowiązujących w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
Nr 33 z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie powołania dziennych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku filologia, specjalność filologia bałkańska na Wydziale Filologicznym
Nr 34 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Pracowni Spektroskopii Atomowej na Wydziale Chemii
Nr 35 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym
Nr 36 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie udostępniania w sieci komputerowej niektórych danych o pracownikach
Nr 37 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Biura Programów Międzynarodowych
Nr 38 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
Nr 39 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
Nr 40 z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Finansów Samorządowych na Wydziale Prawa i Administracji
Nr 41 z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie dodatków za prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
Nr 42 z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy UMK i ogłoszenia jednolitego tekstu Rozdziału IV Regulaminu Pracy - "Czas Pracy"
Nr 43 z dnia 18 sierpnia 2003 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 2003/2004
Nr 44 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia Zakładu Logiki i Semiotyki na Wydziale Humanistycznym
Nr 45 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych dla nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe
Nr 46 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie tworzenia Podyplomowego Studium Wiedzy o Unii Europejskiej i Wykorzystaniu Funduszy Europejskich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Nr 47 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie komisyjnego brakowania pieczęci - referentek które utraciły znamiona pieczęci służbowych będących na stanie kancelarii tajnej Uniwersytetu
Nr 48 z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zmian w Regulaminie Świadczeń Socjalnych
Nr 49 z dnia 15 września 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki
Nr 50 z dnia 15 września 2003 r. w sprawie ustalenia odpłatności dewizowej za studia dzienne dla osób nie będących obywatelami polskimi w roku akademickim 2003/2004
Nr 51 z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zamówień Publicznych
Nr 52 z dnia 18 września 2003 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Wiedzy o Kulturze na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 53 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nr 54 z dnia 24 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia kierunku studiów "informatyka" przez Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nr 55 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie przekształcenia Centrum Promocji i Rozwoju UMK w Centrum Promocji i Informacji UMK
Nr 56 z dnia 10 października 2003 r. w sprawie utworzenia dziennych studiów doktoranckich z zakresu archeologii na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 57 z dnia 10 października 2003 r. w sprawie utworzenia dziennych studiów doktoranckich z zakresu archeologii na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 58 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wysokości wynagradzania w formie umowy o dzieło/zlecenie dla osób zatrudnionych poza UMK.
Nr 59 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wysokości wynagradzania w formie umowy o dzieło/zlecenia dla pracowników Uniwersytetu nie będących nauczycielami akademickimi oraz studentów.
Nr 60 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie przekształcenia Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 61 z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 2003/2004.
Nr 62 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Geografii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 63 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 64 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia Pracowni Filozofii Przyrody w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym.
Nr 65 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia Zakładu Interesów Grupowych oraz Zakładu Socjologii Nauki w Instytucie Socjologii na Wydziale Humanistycznym.
Nr 66 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2004 roku.
Nr 67 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego.
Nr 68 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie wejścia w życie "Zasad rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu".
Nr 69 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie wejścia w życie "Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu"
Nr 70 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Podyplomowe Studium Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 71 z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 42 Rektora UMK z dnia 1 października 1998 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium "Nauczanie Matematyki" na Wydziale Matematyki i Informatyki.
Nr 72 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Pracowni Metod Komputerowych w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 73 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie powołania zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki.
Nr 74 z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Regionalnych i Szkolnych Strategii Rozwoju i Zarządzania w Edukacji w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.