Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE"
Nr 2 z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE"
Nr 3 z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 1999 r. dotyczącego powołania Centrum Badań Kanadyjskich na Wydziale Humanistycznym
Nr 4 z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie skrócenia trwania nauki na Podyplomowych Studiach Muzealniczych w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych
Nr 5 z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Logopedii na Wydziale Filologicznym
Nr 6 z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki Orientu w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych
Nr 7 z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów w Domach Studenckich
Nr 8 z dnia 11 lutego 2002 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 39 Rektora UMK z dnia 28 września 2000 r. w sprawie karty egzaminacyjnej studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Nr 9 z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7 Rektora UMK z dnia 31 stycznia 2002 r. dotyczącego odpłatności za zakwaterowanie studentów w Domach Studenckich
Nr 10 z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 47 Rektora UMK z dnia 28 listopada 2001 r. dotyczącego wysokości wynagradzania w formie umowy o dzieło/zlecenie dla osób zatrudnionych poza UMK
Nr 11 z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2002 roku
Nr 12 z dnia 2 maja 2002 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika "Regulaminu Zamówień Publicznych"
Nr 13 z dnia 2 maja 2002 r. w sprawie powołania dziennych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku etnologia na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 14 z dnia 2 maja 2002 r. w sprawie utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Biologii Molekularnej i Genetyki Nowotworów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
Nr 15 z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością Uniwersytetu
Nr 16 z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie utworzenia biblioteki dla katedr: Politologii i Stosunków Międzynarodowych
Nr 17 z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie wysokości wynagradzania w formie umowy o dzieło/zlecenie dla osób zatrudnionych spoza UMK
Nr 18 z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Metodologii i Dydaktyki Historii w Zakład Metodologii, Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 19 z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Biologii Molekularnej Nowotworów w Zakład Biologii Medycznej w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
Nr 20 z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15 Rektora UMK z dnia 14 kwietnia 2000 r. dotyczącego pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych obowiązujących w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
Nr 21 z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie używania sprzętu, będącego własnością Uniwersytetu do celów prywatnych poza siedzibą Uczelni
Nr 22 z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2002/2003
Nr 23 z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 2002/2003
Nr 24 z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie używania sprzętu, będącego własnością Uniwersytetu poza siedzibą Uczelni
Nr 25 z dnia 6 czerwca 2002 r. dotyczy zmiany zarządzenia Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne
Nr 26 z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Prawa Technologii Informacyjnych i Handlu Elektronicznego na Wydziale Prawa i Administracji
Nr 27 z dnia 7 czerwca 2002 r. Regulamin Sieci Komputerowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Nr 28 z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie zniesienia Pracowni Mikroskopii Elektronowej w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
Nr 29 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia dziennych studiów doktoranckich z zakresu nauk o sztuce na Wydziale Sztuk Pięknych
Nr 30 z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wykonywania ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
Nr 31 z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie dodatków szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
Nr 32 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie organizowania i prowadzenia kursu specjalnego z zakresu ABC własnej przedsiębiorczości
Nr 33 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia specjalnego z zakresu hipoterapii w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym
Nr 34 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK dla Studentów na kadencję 2002-2005
Nr 35 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Historii Wychowania i Myśli Społecznej w Zakład Historii Edukacji w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym
Nr 36 z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia Pracowni Immunologii w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
Nr 37 z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia zaocznych studiów doktoranckich z zakresu nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Nr 38 z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zasad pobierania opłat na zaocznych studiach doktoranckich
Nr 39 z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Prawa Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji
Nr 40 z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Filologii Polskiej w Podyplomowe Studium Współczesnej Kultury Audiowizualnej na Wydziale Filologicznym
Nr 41 z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie przekwalifikowania dokumentów niejawnych wytworzonych przed dniem 10 maja 1990 r. i przechowywania w Kancelarii Tajnej Uniwersytetu (niejawne, niepublikowane - Kancelaria Tajna)
Nr 42 z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie komisyjnego brakowania niektórych dokumentów, nie posiadających kategorii archiwalnej, wytworzonych przed dniem 10 maja 1990 r. i przechowywanych w Kancelarii Tajnej Uniwersytetu (niejawne, niepublikowane - Kancelaria Tajna)
Nr 43 z dnia 2 września 2002 r. w sprawie utworzenia Rady Informatycznej
Nr 44 z dnia 10 września 2002 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Sztuki Multimediów oraz Podyplomowego Studium Kultury Wizualnej w Promocji i Reklamie na Wydziale Sztuk Pięknych
Nr 45 z dnia 23 września 2002 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów w Domach Studenckich
Nr 46 z dnia 14 września 2002 r. w sprawie rodzaju i systemu studiów na kierunku teologia na Wydziale Teologicznym
Nr 47 z dnia 14 października 2002 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 34 Rektora UMK z dnia 26 września 1997 r. w sprawie legitymacji uczestnika studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
Nr 48 z dnia 24 października 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Uczelnianym Centrum Informatycznym UMK
Nr 49 z dnia 25 października 2002 r. w sprawie powołania zaocznych dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich na kierunku teologia na Wydziale Teologicznym
Nr 50 z dnia 25 października 2002 r. w sprawie zasad korzystania z Pracowni Dostępu do Internetu UCI
Nr 51 z dnia 25 października 2002 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne
Nr 52 z dnia 28 października 2002 r. w sprawie powołania studiów eksternistycznych na kierunku informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki
Nr 53 z dnia 30 października 2002 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Internetowych Stron UMK
Nr 54 z dnia 31 października 2002 r. w sprawie ustalenia limitów kwotowych za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych
Nr 55 z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie powołania składu Rady Wydawniczej Uniwersytetu na kadencję 2002-2005
Nr 56 z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK ds. Nauczycieli Akademickich
Nr 57 z dnia 13 listopada 2002 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne
Nr 58 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia studiów specjalnych języka i kultury arabskiej na Wydziale Filologicznym
Nr 59 z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie powołania dziennych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki
Nr 60 z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie powołania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na kierunku ekonomia, zaocznych dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich ze specjalizacją ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa
Nr 61 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie powołania zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe w Katedrze Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 62 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie w sprawie zmian organizacyjnych w rodzajach i systemach prowadzonych studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Zarządzania
Nr 63 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska pracy ds. dydaktycznych
Nr 64 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych dla nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe
Nr 65 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie przekształcenia zakładów w katedry na Wydziale Matematyki i Informatyki
Nr 66 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Etnologii w Katedrę Etnologii na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 67 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Archeologii i Etnologii w Instytut Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 68 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla informacji niejawnych
Nr 69 z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie nowych rodzajów studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji
Nr 70 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Bibliotecznej na kadencję 2002-2005
Nr 71 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia Zakładu Prawa Ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego
Nr 72 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki
Nr 73 z dnia 30 grudnia 2002 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 59 Rektora UMK z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Edukacji Dzieci Zdolnych na Obszarach Rustykalnych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym