Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Kształcenia Wrażliwości Estetycznej w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym.
Nr 2 z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium "Technologia Informacyjna w Nauczaniu Przedmiotów Przyrodniczych" na Wydziale Fizyki i Astronomii.
Nr 3 z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Edukacji Plastycznej w Zakład Edukacji Artystycznej w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych.
Nr 4 z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie przekształcenia Międzywydziałowego Zespołu Ochrony i Kształtowania Środowiska w Interdyscyplinarny Zespół Ochrony i Kształtowania Środowiska.
Nr 5 z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie przekształcenia Międzynarodowego Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem w Międzynarodowe Podyplomowe Studium Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 6 z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie zmian organizacji Podyplomowego Studium Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 7 z dnia 15 lutego 2001 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 1 Rektora UMK z dnia 26 stycznia 1993 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Brytyjskiej UMK.
Nr 8 z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i o dzieło, wzorów druków umów oraz miejsca i terminów składania dokumentacji.
Nr 9 z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 10 z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za godziny dydaktyczne zlecone w formie umowy o dzieło/zlecenie.
Nr 11 z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie wypłat dla nauczycieli akademickich za przeprowadzenie egzaminów kursowych na studiach dziennych w roku akademickim 2000/2001.
Nr 12 z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium "Edukacja Historyczna i Obywatelska w Szkole Podstawowej i Gimnazjum" w Podyplomowe Studium Edukacji Historycznej i Obywatelskiej dla Nauczycieli na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 13 z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Historii i Edukacji Obywatelskiej w Podyplomowe Studium Historii i Wiedzy o Społeczeństwie na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 14 z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie powołania Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Astronomii.
Nr 15 z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie utworzenia stanowiska zastępcy dyrektora administracyjnego ds. organizacyjnych.
Nr 16 z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Dziennikarstwa na Wydziale Filologicznym.
Nr 17 z dnia 12 kwietnia 2001 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 6 Rektora UMK z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia kursu specjalnego z zakresu prawa europejskiego.
Nr 18 z dnia 17 kwietnia 2001 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne.
Nr 19 z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy UMK.
Nr 20 z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie utworzenia biblioteki w Katedrze Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 21 z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 2001/2002.
Nr 22 z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Turystyki i Rekreacji na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
Nr 23 z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie przyznawania stypendium im. Theodora Koernera studentom i uczestnikom studiów doktoranckich.
Nr 24 z dnia 4 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Pracowni Komputeryzacji Archiwów w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 25 z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu Zamówień Publicznych.
Nr 26 z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego w Pracownię Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego w Instytucie Archeologii i Etnologii na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 27 z dnia 15 czerwca 2001 r. w sprawie trybu powoływania komisji likwidacyjnej majątku trwałego w UMK.
Nr 28 z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu Zamówień Publicznych.
Nr 29 z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Zakładu Biotechnologii w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 30 z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia zaocznych studiów filologii jako jednostek organizacyjnych Wydziału Filologicznego.
Nr 31 z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji.
Nr 32 z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Domu Studenckiego.
Nr 33 z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia Studium Edukacji Informatycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki.
Nr 34 z dnia 4 września 2001 r. w sprawie utworzenia zakładów na Wydziale Teologicznym.
Nr 35 z dnia 19 września 2001 r. w sprawie utworzenia Pracowni Języka i Kultury Arabskiej na Wydziale Filologicznym.
Nr 36 z dnia 19 września 2001 r. w sprawie przyznawania stypendiów nauczycielom akademickim i uczestnikom studiów doktoranckich z funduszu naukowo-badawczego im. Theodora Koernera.
Nr 37 z dnia 22 października 2001 r. w sprawie przyznawania grantów dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Nr 38 z dnia 26 października 2001 r. w sprawie wprowadzenia Tymczasowego Regulaminu Wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Nr 39 z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie skrócenia trwania nauki na Podyplomowych Studiach Biologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 40 z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Pracowni Komputerowych Systemów Sterowania i Układów Napędowych w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
Nr 41 z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie w sprawie przekształcenia Zakładu Glottodydaktyki w Pracownię Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym.
Nr 42 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia zakładów oraz zmian organizacyjnych na Wydziale Teologicznym.
Nr 43 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie powołania zaocznych jednolitych studiów magisterskich oraz zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku ochrona środowiska w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 44 z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie powołania trzyletnich dziennych zawodowych studiów licencjackich na kierunku filologia - specjalność filologia romańska - w Katedrze Filologii Romańskiej Wydziału Filologicznego.
Nr 45 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2001 roku.
Nr 46 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie przekształcenia Katedry Metod Komputerowych w Katedrę Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
Nr 47 z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie wysokości wynagradzania w formie umowy o dzieło/zlecenie dla osób zatrudnionych poza UMK.
Nr 48 z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15 Rektora UMK z dnia 23 marca 2001 r. dotyczącego utworzenia stanowiska zastępcy dyrektora administracyjnego ds. organizacyjnych.
Nr 49 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zadań kierownika Sekcji ds. Auli i Klubów Studenckich ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Auli UMK.
Nr 50 z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za godziny dydaktyczne zlecone w formie umowy o dzieło/zlecenie.
Nr 51 z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Teologii na Wydziale Teologicznym.
Nr 52 z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze Politologii na Wydziale Humanistycznym.
Nr 53 z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy UMK i ogłoszenia jednolitego tekstu Rozdziału IV Regulaminu Pracy - "Czas Pracy".
Nr 54 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia Zakładu Folklorystyki i Literatury Popularnej w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym.