Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie powołania zaocznych jednolitych studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 2 z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany kryteriów trybu przyznawania środków finansowych na badania własne wprowadzone zarządzeniem Nr 29 Rektora UMK z dnia 14 czerwca 1999 r.
Nr 3 z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie utworzenia Archiwum Emigracji w Oddziale Zbiorów Specjalnych w Bibliotece Głównej UMK.
Nr 4 z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu Świadczeń Socjalnych.
Nr 5 z dnia 27 stycznia 2000 r. o nadanych tytułach i stopniach naukowych oraz mianowaniach na stanowiska profesorskie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach 1998 i 1999.
Nr 5 z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie trybu wydawania zaświadczeń studentom UMK o udzielanie odroczeń zasadniczej służby wojskowej.
Nr 6 z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Zamówień Publicznych.
Nr 7 z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Zamówień Publicznych.
Nr 7 z dnia 25 września 2000 r. w sprawie zmian w Regulaminie Przyznawania Pomocy Materialnej dla Studentów Studiów Dziennych.
Nr 8 z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Regionalnych i Szkolnych Strategii Rozwoju Edukacji w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.
Nr 9 z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie czasowego pełnienia obowiązków pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
Nr 10 z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Katedrę Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 11 z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1 Rektora UMK z dnia 20 stycznia 2000 r. dotyczącego powołania zaocznych jednolitych studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 12 z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Muzeologicznego w Podyplomowe Studium Muzealnicze w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych.
Nr 13 z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych UMK dla Studentów.
Nr 14 z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne.
Nr 15 z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych obowiązujących w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Nr 16 z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji.
Nr 17 z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za egzaminy w przewodzie doktorskim.
Nr 18 z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Zakładu Edukacji Plastycznej w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych.
Nr 19 z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Zakładu Filologii Klasycznej i Recepcji Kultury Antycznej na Wydziale Filologicznym.
Nr 20 z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Centrum Dokumentacji Europejskiej w Bibliotece Głównej UMK.
Nr 21 z dnia 12 maja 2000 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 22 Rektora UMK z dnia 10 maja 1999 r. dotyczącego powołania Podyplomowego Studium Organizacji Pomocy Społecznej w Instytucie Socjologii na Wydziale Humanistycznym.
Nr 22 z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Pracowni Dendrochronologicznej i Pracowni Kształtowania Krajobrazu w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 23 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Pracowni Biologii Molekularnej i Biotechnologii w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 24 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Katedry Politologii na Wydziale Humanistycznym.
Nr 25 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich na Wydziale Filologicznym.
Nr 26 z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym.
Nr 27 z dnia 1 czerwca 2000 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Geobotaniki w Pracownię Kartografii Geobotanicznej w Zakładzie Taksonomii i Geografii Roślin w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 28 z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, eksternistycznych i podyplomowych w roku akademickim 2000/2001.
Nr 29 z dnia 21 czerwca 2000 r. w sprawie zmian w Katedrze Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 30 z dnia 21 czerwca 2000 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym.
Nr 31 z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie powołania Zaocznego Studium Politologii w Katedrze Politologii na Wydziale Humanistycznym.
Nr 32 z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu Zamówień Publicznych.
Nr 38 z dnia 6 września 2000 r. w sprawie zniesienia Zakładu Pedagogiki Artystycznej w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych.
Nr 39 z dnia 28 września 2000 r. w sprawie karty egzaminacyjnej studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 40 z dnia 2 października 2000 r. w sprawie zaświadczeń do dyplomów ukończenia studiów absolwentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 41 z dnia 2 października 2000 r. w sprawie zniesienia Zakładu Chemii Teoretycznej na Wydziale Chemii.
Nr 42 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
Nr 43 z dnia 12 października 2000 r. w sprawie udostępniania niepublikowanych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.
Nr 44 z dnia 16 października 2000 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu Zamówień Publicznych.
Nr 45 z dnia 16 października 2000 r. w sprawie instrukcji o gospodarce magazynowej i obiegu dokumentów magazynowych.
Nr 46 z dnia 20 października 2000 r. w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów w trakcie studiów i po ich zakończeniu.
Nr 47 z dnia 25 października 2000 r. w sprawie utworzenia Pracowni Histologii i Embriologii Kręgowców w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 48 z dnia 30 października 2000 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Biomonitoringu Owadów w Pracownię Biomonitoringu Środowisk Lądowych w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk o Ziemi.
Nr 49 z dnia 30 października 2000 r. w sprawie powołania na Wydziale Chemii Podyplomowego Studium Wykorzystania Komputerów i Internetu w Nauczaniu.
Nr 50 z dnia 31 października 2000 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Metod Komputerowych w Zakład Metod Komputerowych w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 51 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji oznaczonych klauzulą "POUFNE".
Nr 52 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji oznaczonych klauzulą "TAJNE".
Nr 53 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Zakładu Teorii Szkoły w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.
Nr 54 z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie powołania dziennych jednolitych studiów magisterskich na kierunku chemia na Wydziale Chemii.
Nr 55 z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Etnologii w Instytucie Archeologii i Etnologii na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 56 z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Przedsiębiorczości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 57 z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie powołania dziennych i zaocznych dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich na kierunku filologia na Wydziale Filologicznym.
Nr 58 z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie powołania uzupełniających studiów magisterskich na kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym.
Nr 59 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Edukacji Dzieci Zdolnych na Obszarach Rustykalnych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.
Nr 60 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Edukacji do Przedsiębiorczości w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.
Nr 61 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie powołania dziennych jednolitych studiów magisterskich na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji.
Nr 62 z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie zniesienia Pracowni Społecznych Dziejów Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 63 z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie przekształcenia Zakładu II Historii Średniowiecza w Zakład Historii Kościoła w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale nauk Historycznych.
Nr 64 z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie przekształcenia Zakładu I Historii Średniowiecza w Zakład Historii Średniowiecza w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 65 z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zapewnienia wybitnym pracownikom nauki odpowiednich warunków pracy w czasie wojny (niejawne, niepublikowane – Dział Spraw Obronnych).
Nr 66 z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium "Technologia informacyjna w nauczaniu niestacjonarnym" w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym.
Nr 67 z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 46 Rektora UMK z dnia 20 października 2000 r. w sprawie pobierania opłat za wydawanie dokumentów w trakcie studiów i po ich zakończeniu.
Nr 68 z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Zaocznego Studium Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki.
Nr 69 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia biblioteki wydziałowej na Wydziale Humanistycznym.
Nr 70 z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie zniesienia Zakładu Algebry Uniwersalnej i Informatyki oraz Laboratorium Metodyki Nauczania Matematyki i Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki.
Nr 71 z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie w sprawie utworzenia Pracowni: Baz Danych, Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informatycznych, Systemów Sieciowych oraz Laboratorium Obliczeń Równoległych i Rozproszonych na Wydziale Matematyki i Informatyki.
Nr 72 z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Sekcji Kartoteki Haseł Wzorcowych w Bibliotece Głównej UMK.
Nr 73 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu Zamówień Publicznych.
Nr 74 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia studiów Master of Business Administration (MBA) na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.