Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2013/2014 na I rok studiów na kierunki, na których nauka rozpoczyna się od semestru letniego
Nr 2 z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy
Nr 3 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Rady Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji
Nr 4 z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 21 Rektora UMK z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania oraz zasad działania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Nr 5 z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wysokości opłat za studia podyplomowe oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
Nr 6 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze administracji centralnej Collegium Medicum UMK
Nr 7 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia Kliniki Rehabilitacji Metabolicznej w Katedrze Endokrynologii i Diabetologii na Wydziale Lekarskim
Nr 8 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Nr 9 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kursu dokształcającego w zakresie statystyki dla humanistów i przyrodników
Nr 10 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia Pracowni Metabolomiki i Markerów Nowotworowych w Katedrze Biochemii Klinicznej na Wydziale Farmaceutycznym
Nr 11 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika (dyrektora ds. lecznictwa) Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 12 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry Podstawowych Problemów Zarządzania w Katedrę Doskonałości Biznesowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania
Nr 13 z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 36 Rektora UMK z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Nr 14 z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin staży studenckich realizowanych przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach dotacji projakościowej przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2013/14 i 2014/15
Nr 15 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim w roku akademickim 2014/2015
Nr 16 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 17 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z języków obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 18 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady gospodarki kasowej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 19 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmian składów komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie sztuk pięknych oraz nauk o sztuce na Wydziale Sztuk Pięknych
Nr 20 z dnia 10 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 177 Rektora UMK z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i trybu ich działania
Nr 21 z dnia 12 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 11 Rektora UMK z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika (dyrektora ds. lecznictwa) Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 22 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie organizacji zajęć ogólnouniwersyteckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 23 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 146 Rektora UMK z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń i pomieszczeń Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 24 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Kancelarii Niejawnej UMK oraz jej fili w collegium Medicum w Bydgoszczy (zastrzeżone)
Nr 25 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze administracji centralnej Collegium Medicum UMK
Nr 26 z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 75 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu kontroli zarządczej w UMK
Nr 27 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów podyplomowych w zakresie organizacji i koordynacji opieki gerontologicznej w środowisku lokalnym
Nr 28 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji kursu dokształcającego w zakresie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne, w tym odpłatności za drugi kierunek studiów i dodatkowe punkty ECTS
Nr 29 z dnia 5 marca 2014 r. Regulamin Dialogu technicznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 30 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wzoru planu rzeczowo - finansowego jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 31 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie przyznawania grantów dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
Nr 32 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Pracowni Medycyny Nuklearnej w Katedrze Endokrynologii i Diabetologii na Wydziale Lekarskim
Nr 33 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Zakładu Organizacji Opieki Psychiatrycznej i Promocji Zdrowia Psychicznego oraz Pracowni Badań Biologicznych w Psychiatrii w Katedrze Psychiatrii na Wydziale Lekarskim
Nr 34 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 35 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Zakładu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii w II Katedrze Kardiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 36 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie uzyskania indywidualnego numeru ResearcherID w bazie Web of Science
Nr 37 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany kodów w jednostkach administracji ogólnouczelnianej UMK
Nr 38 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 39 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym studiów podyplomowych w zakresie redakcyjno-wydawniczym
Nr 40 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym studiów podyplomowych w zakresie zarządzania społecznością lokalną
Nr 41 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia kierunku studiów "nauczanie przyrody"
Nr 42 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Filologii Słowiańskiej w Katedrę Filologii Słowiańskiej oraz Katedrę Bałkanistyki na Wydziale Filologicznym
Nr 43 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Katedry Chemii Jądrowej i Radiacyjnej na Wydziale Chemii
Nr 44 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Neurologii w Klinikę Neurologii na Wydziale Lekarskim
Nr 45 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Kardiochirurgii w Klinikę Kardiochirurgii na Wydziale Lekarskim
Nr 46 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry Lingwistyki Stosowanej w Zakład Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Lekarskim
Nr 47 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Katedry i Zakładu Chemii Ogólnej na Wydziale Lekarskim
Nr 48 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej, właściwego organu oraz trybu postępowania w sprawach stwierdzenia ich spełnienia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 49 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie powołania Rady ds. Innowacji i Wdrożeń
Nr 50 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Pracowni Histologii i Embriologii Kręgowców na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
Nr 51 z dnia 28 marca 2014 r. Regulamin konkursu praktyk i wizyt studyjnych dla uczestników projektu pn. "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020"
Nr 52 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomoœci zabudowanej przy ul. Kurpińskiego 19 w Bydgoszczy
Nr 53 z dnia 28 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 176 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”
Nr 54 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy w kampusie bydgoskim
Nr 55 z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 30 Rektora UMK z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wzoru planu rzeczowo - finansowego jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 56 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Sztuk Pięknych kursu dokształcającego w zakresie rysunku i malarstwa - kurs praktyczny
Nr 57 z dnia 31 marca 2014 r. Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich w kampusie toruńskim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 58 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Pracowni Testów Psychometrycznych i Psychologicznych na Wydziale Humanistycznym
Nr 59 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015
Nr 60 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 61 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zadań wydziałowych koordynatorów ds. jakości kształcenia oraz wydziałowych rad ds. jakości kształcenia<
Nr 62 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w dyscyplinie finanse na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Nr 63 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku i w styczniu 2015 roku
Nr 64 z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 138 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Nr 65 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad zakwaterowania oraz warunków odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim Nr 3 w Bydgoszczy kandydatów przyjętych na I rok oraz studentów odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych w Collegium Medicum UMK
Nr 66 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze Chirurgii Ogólnej i Transplantologii na Wydziale Lekarskim
Nr 67 z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich w kampusie bydgoskim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Nr 68 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 69 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjazdów gości zagranicznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 70 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 71 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 166 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na kursach dokształcających w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
Nr 72 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 129 Rektora UMK z dnia 24 września 2013 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji
Nr 73 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Katedry Medycyny Regeneracyjnej na Wydziale Lekarskim
Nr 74 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zniesienia specjalności na kierunku geografia prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi
Nr 75 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie włączenia Zakładu Inżynierii Tkankowej do Katedry Medycyny Regeneracyjnej na Wydziale Lekarskim
Nr 76 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2014/2015
Nr 77 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
Nr 78 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2014/2015
Nr 79 z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenia Rektora UMKw sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w jednostkach organizacyjnych Collegium Medicum UMK
Nr 80 z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 176 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu"
Nr 81 z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 81 Rektora UMK z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentacji
Nr 82 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej studiów podyplomowych w zakresie nauczania przyrody i fizyki współczesnej
Nr 83 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie uznawania osiągnięć językowych i zwolnień studentów z uczestnictwa w zajęciach z języka obcego prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 84 z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 19 Rektora UMK z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji tłumaczeń dokumentów ukończenia studiów wyższych na język angielski
Nr 85 z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 138 Rektora UMK z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 86 z dnia 5 maja 2014 r. Regulamin Domu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 87 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie wysokości opłat za naukę dla studentów drugiego i kolejnych lat odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim w roku akademickim 2014/2015
Nr 88 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie toruńskim "Regulaminu Zamówień Publicznych"
Nr 89 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych
Nr 90 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych studiów podyplomowych w zakresie mediacji społecznych
Nr 91 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 92 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia wyższe w roku akademickim 2014/2015
Nr 93 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie podziału dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w Collegium Medicum UMK
Nr 94 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie likwidacji Pracowni Kardiologii Eksperymentalnej w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim
Nr 95 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2014/2015
Nr 96 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie likwidacji Zakładu Patofizjologii Oddychania i Wentylacji Domowej oraz Pracowni Żywienia Klinicznego i Zaburzeń Metabolicznych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Wydziale Lekarskim
Nr 97 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Nr 98 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy w Oddział Kliniczny Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy na Wydziale Lekarskim
Nr 99 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu na Wydziale Lekarskim
Nr 100 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Zakładu Genoterapii w Zakład Genoterapii na Wydziale Lekarskim
Nr 101 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym studiów podyplomowych w zakresie neurorehabilitacji interdyscyplinarnej
Nr 102 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych studiów podyplomowych w zakresie kancelarii tajnej i informacji niejawnej
Nr 103 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie włączenia Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska do Katedry Biologii Medycznej na Wydziale Lekarskim
Nr 104 z dnia 2 czerwca 2014 r. dotyczące zmiany zrządzenia nr 129 Rektora UMK z dnia 26 września 2011 r. w sprawie utworzenia w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych kursów dokształcających w zakresie nauki języka obcego
Nr 105 z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Studiów Fiskalnych na Wydziale Prawa i Administracji
Nr 106 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku turystyka i rekreacja prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi
Nr 107 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku pedagogika specjalna prowadzonym na Wydziale Nauk Pedagogicznych
Nr 108 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna prowadzonym na Wydziale Sztuk Pięknych
Nr 109 z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu
Nr 110 z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Modernizacji Obiektów Uniwersyteckich w kampusie toruńskim
Nr 111 z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji
Nr 112 z dnia 9 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 86 Rektora UMK z dnia 5 maja 2014 r. Regulamin Domu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 113 z dnia 9 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 57 Rektora UMK z dnia 31 marca 2014 r. Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich w kampusie toruńskim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 114 z dnia 9 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 67 Rektora UMK z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich w kampusie bydgoskim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Nr 115 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wysokości opłat za studia podyplomowe oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części bydgoskiej UMK w roku akademickim 2014/2015
Nr 116 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości czesnego za drugi i kolejne lata studiów niestacjonarnych oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć za drugi i kolejne lata studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w części bydgoskiej UMK w roku akademickim 2014/2015
Nr 117 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 118 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów umów dotyczących warunków kształcenia na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych w Collegium Medicum UMK
Nr 119 z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 75 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu Kontroli Zarządczej w UMK
Nr 120 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015
Nr 121 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie w roku akademickim 2014/2015 studentów na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych w Collegium Medicum UMK
Nr 122 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych dla nauczycieli akademickich za prowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach godzin ponadwymiarowych, w języku angielskim na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych w Collegium Medicum UMK
Nr 123 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości stawek godzinowych za prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych w Collegium Medicum UMK
Nr 124 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie procedury monitorowania losów absolwentów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 125 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 166 Rektora UMK w Toruniu z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na kursach dokształcających w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
Nr 126 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przekształcenia Studiów podyplomowych w zakresie zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedzictwa architektonicznego w Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej na Wydziale Sztuk Pięknych.
Nr 127 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologicznym
Nr 128 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry Historii Prawa Niemieckiego w Polsce oraz Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych w Katedrę Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji
Nr 129 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Klinikę Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej na Wydziale Lekarskim
Nr 130 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży na Wydziale Lekarskim
Nr 131 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie likwidacji Katedry i Zakładu Antropologii oraz Katedry i Zakładu Neurofizjologii Klinicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 132 z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 146 Rektora UMK z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń i pomieszczeń Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 133 z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 116 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektów Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 134 z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 138 Rektora UMK z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 135 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2014/2015
Nr 136 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu
Nr 137 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70-lecia utworzenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 138 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przekształcenia Oddziału Klinicznego Rehabilitacji Kardiologicznej w Klinikę Rehabilitacji Kardiologicznej w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim
Nr 139 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym studiów podyplomowych w zakresie etyki: podstawy-kierunki-problemy
Nr 140 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie IT w językach obcych
Nr 141 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie likwidacji zakładów w Katedrze Biblistyki na Wydziale Teologicznym
Nr 142 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku teologia prowadzonym na Wydziale Teologicznym
Nr 143 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia wyższe w roku akademickim 2014/2015
Nr 144 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zasad ewidencji i obiegu dokumentów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 145 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
Nr 146 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2014/2015
Nr 147 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wzorów umów dotyczących warunków odpłatności za usługi edukacyjne obowiązujących od roku akademickiego 2014/2015
Nr 148 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta
Nr 149 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu w kampusie toruńskim
Nr 150 z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 116 Rektora UMK z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości czesnego za drugi i kolejne lata studiów niestacjonarnych oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć za drugi i kolejne lata studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w części bydgoskiej UMK w roku akademickim 2014/2015
Nr 151 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie uruchomienia Stałego Dyżuru Uczelnianego
Nr 152 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym studiów podyplomowych w zakresie bioetyki
Nr 153 z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2014/2015
Nr 154 z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 32 Rektora UMK z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na granty na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych przy Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu
Nr 155 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu w kampusie bydgoskim
Nr 156 z dnia 21 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 23 Rektora UMK z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji inwentaryzacyjnej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”
Nr 157 z dnia 21 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 138 Rektora UMK z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odpłatnoœci za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Nr 158 z dnia 21 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 183 Rektora UMK z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie odpłatnoœci za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK
Nr 159 z dnia 21 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 33 Rektora UMK z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie Hoteli Asystenckich
Nr 160 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów podyplomowych w zakresie diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia)
Nr 161 z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji kursu dokształcającego w zakresie etyki zawodowej (deontologii) w praktyce działalnoœci osób zaufania publicznego
Nr 162 z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji kursu dokształcającego w zakresie bitcoina i innych walut wirtualnych w prawie polskim
Nr 163 z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe oraz za kursy dokształcające w częœci toruńskiej UMK w roku akademickim 2014/2015
Nr 164 z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany przynależnoœci organizacyjnej Uniwersyteckiej Księgarni Naukowej
Nr 165 z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska bibliotekarza dyplomowanego lub dokumentacji i informacji naukowej
Nr 166 z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 144 Rektora UMK z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zasad ewidencji i obiegu dokumentów dotyczących œrodków trwałych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 167 z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w kampusie bydgoskim „Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum UMK”
Nr 168 z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad postępowania po ekspozycji zawodowej na materiał biologiczny potencjalnie zakaŸny w Collegium Medicum UMK
Nr 169 z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 208 Rektora UMK z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zawierania umów o realizację prac i usług badawczych, rozwojowych oraz specjalistycznych wykonywanych na podstawie umów zawartych z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi lub innymi jednostkami
Nr 170 z dnia 1 września 2014 r. w sprawie utworzenia Działu Wydawnictw CM w administracji Uniwersytetu w kampusie bydgoskim
Nr 171 z dnia 1 września 2014 r. w sprawie podległoœci organizacyjnej jednostek administracyjnych na szczeblu ogólnouniwersyteckim
Nr 172 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji kursu dokształcającego w zakresie zasad obliczania dochodu oraz postępowania w przedmiocie stypendium socjalnego i tzw. dopłaty mieszkaniowej
Nr 173 z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego
Nr 174 z dnia 18 września 2014 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 163 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe oraz za kursy dokształcające w częœci toruńskiej UMK w roku akademickim 2014/2015
Nr 175 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wysokości opłat za jedną godzinę zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, wysokości czesnego na studiach niestacjonarnych raz wysokości opłat za studia podyplomowe w częœci bydgoskiej UMK w roku akademickim 2014/2015
Nr 176 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 177 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych w Katedrę Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 178 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie utworzenia Katedry Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 179 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia Kliniki Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania w Katedrze Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 180 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych w Katedrze Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 181 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie utworzenia Zakładu Historii Prawa Niemieckiego w Polsce w ramach Katedry Historii Doktryn Polityczno–Prawnych i Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji
Nr 182 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany przynależnoœci organizacyjnej Zakładu Folklorystyki i Literatury Popularnej na Wydziale Filologicznym
Nr 183 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zasad postępowania z odpadami chemicznymi i medycznymi w jednostkach organizacyjnych Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 184 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zasad postępowania po ekspozycji zawodowej na materiał biologiczny potencjalnie zakaŸny w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 185 z dnia 30 września 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 155 Rektora UMK z dnia 2 października 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 186 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie likwidacji Zakładu Endoskopii Gastroenterologicznej na Wydziale Lekarskim
Nr 187 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie likwidacji Pracowni Kinetyki Chemicznej na Wydziale Chemii
Nr 188 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia oraz staże i szkolenia dla cudzoziemców
Nr 189 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym studiów podyplomowych w zakresie outreach w resocjalizacji młodzieży
Nr 190 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 191 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Prawa Ochrony Œrodowiska na Wydziale Prawa i Administracji
Nr 192 z dnia 6 października 2014 r. Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania œwiadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 193 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań nad Jakoœcią Opieki i Potrzebami Duchowymi w Katedrze Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych
Nr 194 z dnia 8 października 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 133 Rektora UMK z dnia 25 września 2013 r. ??Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 195 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika (dyrektora ds. lecznictwa) Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 196 z dnia 13 października 2014 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 102 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych studiów podyplomowych w zakresie kancelarii tajnej i informacji niejawnej
Nr 197 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie uzupełnienia składów komisji ds. studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki
Nr 198 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie procedury identyfikacji oczekiwań studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz oceny poziomu ich spełnienia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 199 z dnia 22 października 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 177 Rektora UMK z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i trybu ich działania
Nr 200 z dnia 22 października 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 146 Rektora UMK z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń i pomieszczeń Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 201 z dnia 22 października 2014 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 163 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe oraz za kursy dokształcające w częœci toruńskiej UMK w roku akademickim 2014/2015
Nr 202 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie archeologii na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 203 z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 19 Rektora UMK z dnia 26 lutego 2009 r. - Instrukcja inwentaryzacyjna
Nr 204 z dnia 24 października 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora UMK z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 205 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów druków umów i rachunków oraz miejsca i terminów składania dokumentacji
Nr 206 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie nauk medycznych na Wydziale Lekarskim
Nr 207 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu w kampusie toruńskim
Nr 208 z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 195 Rektora UMK z dnia 9 października 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika (dyrektora ds. lecznictwa) Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 209 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych studiów podyplomowych w zakresie dyplomacji i stosunków międzynarodowych dla oficerów Wojska Polskiego
Nr 210 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Pielęgniarstwa Położniczego w Zakład Medycyny Rozrodu i Andrologi w Katedrze Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 211 z dnia 17 listopada 2014 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 173 Rektora UMK z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu pt.: "Wzmocnienie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia - nowa perspektywa"
Nr 212 z dnia 17 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 183 Rektora UMK w Toruniu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zasad postępowania z odpadami chemicznymi i medycznymi w jednostkach organizacyjnych Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 213 z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych studiów podyplomowych w zakresie sztuki i kultury w mediach: praktyki analizy współczesnej kultury wizualnej
Nr 214 z dnia 24 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 56 Rektora UMK w Toruniu z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Programu „Absolwent UMK”
Nr 215 z dnia 24 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 47 Rektora UMK z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 216 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Historii Polski i Powszechnej 1918-1944/45 oraz Zakładu Historii Powszechnej i Polski po 1945 r. w Zakład Historii XX wieku w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 217 z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 14 Rektora UMK w Toruniu z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin staży studenckich realizowanych przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach dotacji projakoœciowej przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2013/14 i 2014/15
Nr 218 z dnia 27 listopad 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 68 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2013 r. Regulamin staży studenckich oraz absolwenckich w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego "WEKTOR - Wzrost Efektywnoœci Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu"
Nr 219 z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy
Nr 220 z dnia 28 listopada 2014 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 142 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oœwiatą
Nr 221 z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 177 Rektora UMK z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i trybu ich działania
Nr 222 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia specjalnoœci na kierunku historia prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 223 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym
Nr 224 z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 54 Rektora UMK z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad planowania przychodów i kosztów studiów niestacjonarnych, odpłatnych studiów stacjonarnych anglojęzycznych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz sporządzania preliminarzy w kampusie bydgoskim
Nr 225 z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów œwiadczeń socjalnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 226 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2015 roku
Nr 227 z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 40 Rektora UMK z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia dokumentacji studentów i słuchaczy studiów doktoranckich w kampusie toruńskim objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym
Nr 228 z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 138 Rektora UMK z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odpłatnoœci za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Nr 229 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Collegium Medicum UMK
Nr 230 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej w kampusie toruńskim
Nr 231 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 57 Rektora UMK z dnia 31 marca 2014 r. Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich w kampusie toruńskim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 232 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji Zakładu Teorii Informacji oraz Pracowni Algebry Komputerowej na Wydziale Matematyki i Informatyki
Nr 233 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia Pracowni Technologii Mobilnych na Wydziale Matematyki i Informatyki
Nr 234 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przekształcenia studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego dla prawników w studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego na Wydziale Prawa i Administracji
Nr 235 z dnia 12 grudnia 2014 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 21 Rektora UMK z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania oraz zasad działania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Nr 236 z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 154 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę œwiadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze Ÿródeł zewnętrznych
Nr 237 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 163 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe oraz za kursy dokształcające w częœci toruńskiej UMK w roku akademickim 2014/2015
Nr 238 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie nazw w językach obcych Uniwersytetu oraz podstawowych jednostek organizacyjnych
Nr 239 z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 177 Rektora UMK z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Lekarskich do orzekania w sprawach urlopów zdrowotnych i zwolnień z udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i trybu ich działania
Nr 240 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odpłatnoœci za kształcenie w roku akademickim 2015/2016 studentów na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych w Collegium Medicum UMK
Nr 241 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Ekologii Roœlin i Ochrony Przyrody w Pracownię Ekologii Roœlin i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Ochrony Œrodowiska
Nr 242 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia Sekcji Informatycznej oraz Sekcji Filmowej w Uniwersyteckim Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
Nr 243 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ujednoliconej nazwy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podawanej jako afiliacja w publikacjach naukowych