Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Senatu UMK

Nr 1 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Marii Stankiewicz na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 2 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Roberta Karaszewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 3 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Magdaleny Osińskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 4 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Romana Bäckera na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 5 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Grzegorza Gabora na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat.
Nr 6 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Grzegorza Radomskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat.
Nr 7 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o nadanie prof. Jurijowi Apresjanowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.
Nr 8 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przyznania "Medalu za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
Nr 9 z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 45 Senatu UMK z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013.
Nr 10 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 11 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
Nr 12 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji planu inwestycyjnego za rok 2011 Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
Nr 13 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UMK prof. dr. hab. Andrzejowi Bogusławskiemu
Nr 14 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji "Strategii Rozwoju o Restrukturyzacji Uniwersyteckich Jednostek Ochrony Zdrowia na lata 2010-2011"
Nr 15 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2012 rok Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Nr 16 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych
Nr 17 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej"
Nr 18 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 19 z dnia 28 lutego 2012 r. zawierająca wytyczne odnośnie do tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
Nr 20 z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 45 Senatu UMK z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013
Nr 21 z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 50 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 (z późn. zm.)
Nr 22 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad przyjęcia na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013 laureatów konkursów ogólnopolskich
Nr 23 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów z siedzibą w Toruniu z Wojewódzką Przychodnią Dermatologiczną z siedzibą w Bydgoszczy
Nr 24 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Wojciecha Wysoty na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 25 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Anny Szaflarskiej-Popławskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 26 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Michała Szpindy na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 27 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2012 rok Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 28 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmian uchwał Senatu UMK dotyczących składów osobowych komisji senackich do końca kadencji 2008-2012
Nr 29 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Danuty Janickiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 30 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Aleksandra Smolińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 31 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2011 rok
Nr 32 z dnia 24 kwietnia 2012 r. sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 33 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "religioznawstwo" na Wydziale Humanistycznym
Nr 34 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na stacjonarnych studiach anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim, kierunku lekarskim
Nr 35 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 36 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 37 z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 46 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/2013
Nr 38 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego UMK z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Uniwersytetu
Nr 39 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Kirgisko-Rosyjskim Uniwersytetem Słowiańskim w Biszkeku
Nr 40 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Aliny Grzanki na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 41 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Korneli Kędziory-Kornatowskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 42 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Krzysztofa Szpili na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 43 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Grzegorza Grześka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 44 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Aliny Woźniak na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 45 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie opinii o nadanie prof. Johnowi Maxwellowi Coetzee tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nr 46 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyznania "Medalu za zasługi położone dla rozwoju Uczelni"
Nr 47 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na 2012 rok
Nr 47A z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej przekształcenia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi
Nr 48 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres 1.01.2011 - 31.12.2011 Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 49 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 45 Senatu UMK z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013
Nr 50 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014
Nr 51 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na lata 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
Nr 52 z dnia 29 maja 2012 r. zawierająca wytyczne tworzenia planów i programów studiów doktoranckich
Nr 53 z dnia 29 maja 2012 r. dotycząca zmiany uchwały nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 54 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "krytyka artystyczna" na Wydziale Sztuk Pięknych
Nr 55 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów "informacja naukowa i bibliotekoznawstwo" na "zarządzanie informacją i bibliologia"
Nr 56 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów "etnologia" na "etnologia-antropologia kulturowa"
Nr 57 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 16 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu nagród i wyróżnień rektora UMK dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Nr 58 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przedstawienia dwóch kandydatów do komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego na lata 2013-2016
Nr 59 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przebudowy Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 60 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Baku Slavic University (Azerbejdżan)
Nr 61 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Tomskim Uniwersytetem Państwowym (Rosja)
Nr 62 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Wiesława Kozaka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 63 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Adama Bucińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 64 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Danuty Rość na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 65 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Mirosławy Buchholtz na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 66 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Janusza Kowalewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 67 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Małgorzaty H. Kowalczyk na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 68 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie prof. dr hab. Tadeusza Godlewskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres dwóch lat
Nr 69 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Zdzisława Mackiewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 70 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Mirosławy Rocheckiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 71 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy za okres 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
Nr 72 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 73 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 74 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia studiów międzykierunkowych o nazwie "matematyka i ekonomia" w studia międzyobszarowe "matematyka i ekonomia"
Nr 75 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia makrokierunku studiów "materiały współczesnych technologii" w kierunek studiów "materiały współczesnych technologii"
Nr 76 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "chemia kosmetyczna" na Wydziale Chemii
Nr 77 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "studia wschodnie" na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych
Nr 78 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów "polityka publiczna"
Nr 79 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "elektroradiologia" na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 80 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "audiofonologia" na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 81 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
Nr 82 z dnia 19 czerwca 2012 r. Regulamin organizacyjny Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK
Nr 83 z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 78 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 września 2007r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów
Nr 84 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 60 Senatu UMK z dnia 26 czerwca 2007 r. Regulamin Organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 85 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 49 Senatu UMK z dnia 18 września 2001 r. Regulamin Uczelnianego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Nr 86 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2011 roku
Nr 87 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Wiesława Nowaka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 88 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Sławomira Rybickiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 89 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Wojciecha Kosiedowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 90 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Romana Czai na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 91 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie prof. dr hab. Zofii Waszkiewicz na stanowisku profesora zwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę
Nr 92 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Krystyny Szafraniec na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 93 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Stanisława Kukawki na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 94 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Wojciecha Kujawskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 95 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Krzysztofa Gęsickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 96 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Macieja Mikołajewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 97 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Krzysztofa Olechnickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 98 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Joanny Bruzdy na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 99 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Dagnosława Demskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 100 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Wojciecha Olszewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 101 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Piotra Błajeta na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 102 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Hanny Solarczyk-Szwec na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 103 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Michała Strzeleckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 104 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o nadanie prof. Enrico Bertoli tytułu doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku
Nr 105 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego absolwenta, najlepszego studenta oraz najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2011/2012
Nr 106 z dnia 25 września 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
Nr 107 z dnia 25 września 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 13 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie kierunków polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich w UMK
Nr 108 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
Nr 109 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
Nr 110 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 111 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przekazania Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu przez Miasto Bydgoszcz nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworcowej 63 i 65a, z przeznaczeniem na uruchomienie kierunku lekarsko-dentystycznego
Nr 112 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Andrzeja Wojtczaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 113 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Iwony Łakomskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 114 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Januszowi Gilasowi
Nr 115 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Januszowi Symonidesowi
Nr 116 z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 95 Senatu UMK z dnia 20 grudnia 2011nbsp;r. zawierającą wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych
Nr 117 z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 118 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanej w Bydgoszczy, na zabezpieczenie wierzytelności ING Banku Śląskiego S.A.
Nr 119 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 120 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
Nr 121 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nauki w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na kadencję 2012-2016
Nr 122 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
Nr 123 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
Nr 124 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016
Nr 125 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2012-2016
Nr 126 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2012-2016
Nr 127 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów na kadencję 2012-2016
Nr 128 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów na kadencję 2012-2016
Nr 129 z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 109 Senatu UMK z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
Nr 130 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zwiększenia dodatku funkcyjnego dla rektora
Nr 131 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Urszuli Żegleń na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 132 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Tomasza Kupsia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 133 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Marka Krzysztofa Kolasińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 134 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Arkadiusza Lacha na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 135 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zatrudnienia mgr Justyny Morzy na stanowisku Kanclerza UMK
Nr 136 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Jerzego Lachowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 137 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 138 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Jana Styczyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 139 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Krzysztofa Mazura na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 140 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Roberta Rogala na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 141 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2012 r.
Nr 142 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie modernizacji obiektów Wydziału Chemii UMK przy ul. Gagarina 7 w Toruniu
Nr 143 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie modernizacji obiektów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK przy ul. Gagarina 9 w Toruniu
Nr 144 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby studentów studiów stacjonarnych UMK finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2012/2013
Nr 145 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów nadania stopnia doktora oraz wzorów dyplomów nadania stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 146 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wzoru zaświadczenia ukończenia szkolenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 147 z dnia 18 grudnia 2012 r. Regulamin Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Nr 148 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. służebności przesyłu na nieruchomości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanej w Bydgoszczy
Nr 149 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Asnyka 2, 2A w Toruniu
Nr 150 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym