Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Senatu UMK

Nr 1 z dnia 27 stycznia 2009 r. sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Adama Grzelińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 2 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Tomasza Grzybowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 3 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr. hab. Karolowi Modzelewskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Nr 4 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie przyznania medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
Nr 5 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2008 rok.
Nr 6 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2009/2010.
Nr 7 z dnia 27 stycznia 2009 r. dotycząca zmiany uchwały Nr 38 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2009/2010.
Nr 8 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uniwersytet udziału w części nieruchomości położonej przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu.
Nr 9 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie nadania jednej z ulic w Toruniu nazwy Władysława Bojarskiego.
Nr 10 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "polityka społeczna" na Wydziale Humanistycznym.
Nr 11 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie dofinansowania inwestycji (projektu) "Termomodernizacja obiektów CM UMK poprawa efektywnosci wykorzystania energii".
Nr 12 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 13 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 118 Senatu UMK z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dydaktycznej Uniwersytetu na kadencje 2008-2012.
Nr 14 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Tomasza Tyrakowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 15 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Czesława Koepke na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 16 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr. hab. Wiesławowi Mossakowskiemu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 17 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania ks. dr. hab. Janowi Perszonowi na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 18 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Elżbiety Basiul na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 19 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 20 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń.
Nr 21 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrody Ministra Zdrowia.
Nr 22 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia WYDZIAŁU POLITOLOGII I STUDIÓW MIEDZYNARODOWYCH.
Nr 23 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Włodzimierza Marszelewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 24 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Zbigniewa Podgórskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 25 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jarosława Rolewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 26 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w składach rad społecznych Szpitala Uniwersyteckiego im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy oraz Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy.
Nr 27 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2008 rok.
Nr 28 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "europeistyka z filologią włoską".
Nr 29 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 30 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian Regulaminu Studiów Doktoranckich.
Nr 31 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz garażu stanowiących własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, położonych przy ulicach: Kraszewskiego, Krasińskiego oraz Św. Józefa.
Nr 32 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 121-123 w Toruniu.
Nr 33 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości po Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym stanowiących własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 34 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie Gminie Miasta Torunia gruntu stanowiącego własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 35 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Bachotku, stanowiącego własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 36 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy edukacyjnej z Agder Vitenskapsakademi w Kristiansand (Norwegia).
Nr 37 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Uniwersytetem w Kłajpedzie, Litwa.
Nr 38 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Rosyjskim Panstwowym Uniwersytetem Humanistycznym w Moskwie, Rosja.
Nr 39 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Uniwersytetem Dominikańskim w River Forest (Illinois, USA) umowy międzynarodowej dotyczącej powołania centrów Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
Nr 40 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wiesława Nowaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 41 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Anny Goc na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 42 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Aldony Glińskiej-Neweś na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 43 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Aleksandra Gocha na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 44 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr hab. Januszowi Trzcińskiemu tytułu doktora honoris causa UMK.
Nr 45 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie opinii o nadanie prof. Iwanowi Olekasandrowiczowi Wakarczukowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Nr 46 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie kierunków polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich w UMK.
Nr 47 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
Nr 48 z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 15 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu nagród rektora UMK dla nauczycieli akademickich.
Nr 49 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2010/2011.
Nr 50 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.
Nr 51 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia rekrutacji na kierunek filologia polska w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Grudziądzu w roku akademickim 2009/2010.
Nr 52 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
Nr 53 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 54 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
Nr 55 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej i edukacyjnej z Uniwersytetem w Daugavpils (Łotwa).
Nr 56 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej i edukacyjnej z Uniwersytetem Technicznym Giedymina w Wilnie (Litwa).
Nr 57 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie Gminie Miasta Torunia cześci gruntu przy ul. Gagarina i ul. Szosa Okreżna stanowiących własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod budowę linii tramwajowej.
Nr 58 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Leona Andrzejewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 59 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marii Marty Urlińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 60 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Alicji Majewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 61 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marka Szarego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 62 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jacka Bartyzela na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 63 z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
Nr 64 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na 2009 rok.
Nr 65 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008 r. Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 66 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01.2008-2.11.2008 Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
Nr 67 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 3.11.2008-31.12.2008 Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
Nr 68 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 69 z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 49 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2010/2011.
Nr 70 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przekształcenia Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeanna Monneta.
Nr 71 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 72 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia godła i barw dla Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych.
Nr 73 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie Gminie Miasta Toruń części gruntu przy ul. Gagarina i ul. Szosa Okrężna stanowiących własność UMK pod budowę linii tramwajowej oraz pętli Bielany.
Nr 74 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Krzysztofa Obremskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 75 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Aliny Borkowskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 76 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Józefa Wójcikiewicza na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 77 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Michała Markuszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 78 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wacława Lewandowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 79 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Tomasza Schreibera na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 80 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2009 rok.
Nr 81 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego absolwenta, najlepszego studenta oraz najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2008/2009.
Nr 82 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "kognitywistyka" na Wydziale Humanistycznym.
Nr 83 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy majątku ruchomego zakupionego w trakcie realizacji inwestycji pn. "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy".
Nr 84 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Uniwersytetem w Würzburgu (Niemcy)
Nr 85 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Piotra Targowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 86 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania ks. dr. hab. Mirosławowi Mrozowi na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 87 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Andrzeja Kentzera na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 88 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Elżbiety Żbikowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 89 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Karola Białkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 90 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jacka Plecińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 91 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Przemysława Wojciechowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 92 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UMK prof. dr. hab. Januszowi Trzcińskiemu.
Nr 93 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2009 rok Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 94 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2009 rok Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
Nr 95 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 28 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "europeistyka z filologią włoską".
Nr 96 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały 29 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie utworzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "matematyka i ekonomia".
Nr 97 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 14 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia makrokierunku studiów "materiały współczesnych technologii".
Nr 98 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie standardu kształcenia dla kierunku "archiwistyka i zarządzanie dokumentacją".
Nr 99 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie standardu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku "kognitywistyka".
Nr 100 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie standardu kształcenia dla kierunku "informatyka stosowana".
Nr 101 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 102 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy majątku ruchomego zakupionego w trakcie realizacji inwestycji pn. "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy".
Nr 103 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaży aparatu do ultrasonografii firmy Volcano Therapeutics będący w użytkowaniu Kliniki Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 104 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jana Wiktora Sienkiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 105 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Bartosza Rakoczego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 106 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr. hab. Dariusza Koteckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 107 z dnia 24 listopada 2009 r. sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr Peterowi Normanowi Wilkinsonowi tytułu doktora honoris causa UMK.
Nr 108 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr. hab. Mieczysławowi Jarońcowi tytułu doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
Nr 109 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej do końca kadencji 2008-2012.
Nr 110 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia "Dnia Jana Pawła II" w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 111 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Anhui University w Hefei w Chińskiej Republice Ludowej.
Nr 112 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Rajmunda Przybylaka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 113 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Adama Makowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 114 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Jarosława Wenty na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 115 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jadwigi Ostrowskiej-Czubenko na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
Nr 116 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Andrzeja Niedzielskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
Nr 117 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Grażyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
Nr 118 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Łukasza Wicherka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
Nr 119 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania prof. Owenowi J. Gingerichowi szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana.
Nr 120 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2009 rok.
Nr 121 z dnia 15 grudnia 2009 r. dotycząca zmiany Uchwały nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
Nr 122 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2010/2011.
Nr 123 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.